Р Е Ш Е Н И Е

Номер 85 06.07.2011 година Град Търговище

В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Административен съд Град Търговище
На двадесет и първи юни две хиляди и единадесета година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕНЕТА ПИСАРЕВА
ИВАНКА ИВАНОВА
Секретар: НЕЛИ РАЙКОВА
Прокурор: НИКОЛАЙ КАЗАКОВ
Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КНАХД № 100 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.63, ал.1,изр.2 от ЗАНН във вр.с 208 и сл. АПК .
Образувано е по касационна жалба на Изпълнителния директор на Национална служба по зърното и фуражите срещу Решение № 115 от 29.04.2011г. на Поповският районен съд, постановено по НАХД № 79/2011 г., с което е отменено НП № 4 от 24.01.2011г. на Изпълнителния директор на Национална служба по зърното и фуражите, с което на основани чл. 36, ал.2 Закона за съхраниние и търговия със зърно /ЗСТЗ/ и чл. 34,ал.2 от ЗСТЗ на “Зърнопроизводство Ломци” ООД със седалище и адрес на управление с.Ломци, общ.Попово представлявано от Борислав Василев Славчев - управител е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв/хиляда лв/ за нарушение по чл. 30,ал.5 от ЗСТЗ, като незаконосъобразно.
Касаторът твърди, че постановеното съдебно решение е неправилно и незаконосъобразно. Поддържа още,че събраните доказателства не са били анализирани в тяхната съвкупност и в съответствие с правилата на формалната логика, поради което решението като постановено в нарушение на закона следва да бъде отменено.
В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява, постъпило е писмено становище.
Ответникът по касационната жалба взема писмено становище, като я намира за неоснователна.
Представителят на Окръжна прокуратура Търговище дава заключение за неоснователност на касационната жалба .
След като обсъди законосъобразността на решението по наведените касационни оплаквания в жалбата,доказателствата по делото,становищата на страните и в рамките на касационната проверка,извършена съгласно чл.218 АПК,административен съд намира следното:
Жалбата е процесуално допустима-постъпила е в срок, от надлежна страна и подлежи на разглеждане.
По същество жалбата е основателна.
С обжалваното Решение № 115 от 29.04.2011г. на Поповският районен съд, постановено по НАХД № 79/2011 г е отменено НП № 4 от 24.01.2011г. на Изпълнителния директор на Национална служба по зърното и фуражите, с което на основани чл. 36, ал.2 Закона за съхраниние и търговия със зърно /ЗСТЗ/ и чл. 34,ал.2 от ЗСТЗ на “Зърнопроизводство Ломци” ООД със седалище и адрес на управление с.Ломци, общ.Попово представлявано от Борислав Василев Славчев- управител е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв/хиляда лв/ за нарушение по чл. 30,ал.5 от ЗСТЗ, като незаконосъобразно.
За да постанови решението си, въззивният съд е събрал като доказателства по делото представените от административнонаказващия орган писмени доказателства, както и гласни доказателства - показанията на актосъставителя, като въз основа на анализа на тези доказателствени материали е приел, че не са налице фактическите и прави основания за ангажиране на административнонаказателната отговорност на ответната страна по касация.
В съответствие с правомощията на касационнната инстанция по чл.218 от АПК, съдът се произнася само по посочените в жалбата пороци на решението,като следи служебно само за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционното решение с материалния закон. С оглед на тези правомощия, съдът намира, че решението на Поповският районен съд е валидно и допустимо, но постановено при неправилно приложение на материалния закон.
Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал.5 от ЗСТЗ от дружеството били подадени декларации за количеството произведено, продадено и налично зърно за четвърто тримесичие на 2010г. както следва : за м.октомври и м.ноември, съответно на 02.11.2010г. и на 03.12.2010г. Декларацията за м.декември 2010г., в която данните били същите, като декларираните в подадената декларация за м. ноември, била изпратена по електронен път до ТЗ НСЗФ – Търговище на 10.01.2011г., при изрично указано в образеца, утвърден от Изпълнителния директор на НСЗФ, че декларацията за четвъртото тримесечие на годината следва да се изпрати до 3-ти януари.
На 11.01.2011г.в офиса на “Зърнопроизводство Ломци” ООД е извършена проверка. При проверката съставил констативен протокол. Установил, че декларацията за м. м.декември 2010г. е изпратена със закъснение от седем дни. Съставен е бил АУАН № 01 от 11.01.2011г. за установено нарушение по чл. 30, ал.5 от ЗСТЗ. Последвало е издаването на атакуваното НП.
От правна страна е прието, че дружеството не е осъществило изпълнителното деяние на посоченото в НП нарушение - “ не е подало декларация за количеството зърно за четвърто тримесичие на 2010г.” Декларацията с данните за м. декември 2010г. е подадена на 10.01.2011г. Прието е, че частично не е спазен срокът, посочен в образеца, утвърден от Изпълнителния директор на НСЗФ, че декларацията за четвъртото тримесечие на годината следва да се изпрати до 3-ти януари. Допуснато е просрочие от седем дни, но това закъснение не следвало да се приема като неподаване на декларация, тъй като такава реално е подадена. Прието е , че в чл.30, ал.5 от ЗСТЗ не е посочен срок, в който да бъде подадена, т.е. срокът не е нормативно предвиден и със закъснението от няколко дни не е нарушен пряко закона. В случая не бил спазен график за подаване на декларациите, който е съставен и одобрен от Изпълнителния директор на НСЗФ и който нямал нормативен характер. Съдът е достигнал до извод за липса на основния елемент от обективната страна на нарушението – съставомерно изпълнително деяние което да е административно нарушение.
Настоящата инстанция не споделя изводите на районния съд.
Така постановения съдебен акт е неправилен и са налице основания за неговата отмяна. Районният съд неправилно е установил фактическата обстановка и въз основа на нея е направил правни изводи, които не се споделят от настоящата инстанция. Като е приел за недоказано извършеното административно нарушение при издаването на акта, с който то е установено и на наказателното постановление, неправилно е приложил закона и решението следва да бъде отменено.
В конкретния случай за да не бъдат понесени от задължения правен субект неблагоприятните последици и за да не бъде санкциониран той се изисква своевременно да подаде декларация за произведеното, продаденото и наличното количество пшеница. Следователно за да не бъде санкционирано дружеството е следвало да изпълни задължението си за подаване на декларация в определен срок. Изпълнението на определено задължение след изрично посочения в закона срок представлява по същество и се приравнява на неизпълнение. Обстоятелството, че в крайна сметка, макар и след срока е подало съответната декларация не може да се приеме за изпълнение на задължението и да води само по себе си освобождаване на дружеството от отговорност за извършеното вече нарушение.
Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 5 от ЗСТЗ- регистрираните земеделски производители подават в края на всяко тримесечие в териториалните звена на Националната служба по зърното декларация за количеството произведено, продадено и налично зърно по образец, утвърден от изпълнителния директор на службата. Декларация за пшеницата през периода юли-септември се подава всеки месец следователно в самия закон изрично е посочено,че за периода месец юли-месец септември такива декларации се подават всеки месец.Съдържанието на посочената правна норма категорично и недвусмислено обосновава извода , че срокът относно подаване на декларациите се съдържа в самия нормативен акт- чл.30,ал.5 от ЗСТЗ и че правилно и законосъобразно административно-наказващия орган е ангажирал отговорността за извършеното от дружеството нарушение, изразяващо се в неподаване на декларация за произведеното продаденото и наличното количество пшеница за съответния период в законоустановения срок. Текста не изисква причиняването на вредни последици като елемент от състава на конкретното административно нарушение.
Съдът е отчел, че срока не е преклузивен. В тази връзка следва да се отбележи, че правното действие на преклузивните срокове се състои в прекъсване на субективното право и на съответстващото му правно задължение и настъпва автоматично с изтичането на срока - eo ipso, докато пропускането на инструктивните срокове, които по своята същност не са отлагателни или прекратителни не е свързано с процесуални последици. Неправилен е извода на съда, че срока е инструктивен. В случая срока по чл. 30, ал. 5 от ЗСТЗ е елемент от обективна страна на фактическия състав на нарушение, извършено чрез бездействие и за което е предвидена следващата му се по закон санкция.
С оглед на изложеното, настоящата инстанция намира, че неправилно въззивният съд е приложил разпоредбата на материалния закон, като решението му следва да се отмени и тъй като спорът е изяснен от фактическа страна следва на основание чл. 222, ал. 1 АПК да бъде постановено решение по същество, с което бъде потвърдено наказателното постановление.
Водим от горното и на основание чл.221 ал.2, пр.2 във връзка с ал.1 АПК във връзка с чл.63 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Решение № 115 от 29.04.2011г. на Поповският районен съд, постановено по НАХД № 79/2011 г.вместо което ПОСТАНОВЯВА:
ПОТВЪРЖДАВА НП № 4 от 24.01.2011г. на Изпълнителния директор на Национална служба по зърното и фуражите, с което на основани чл. 36, ал.2 Закона за съхраниние и търговия със зърно /ЗСТЗ/ и чл. 34,ал.2 от ЗСТЗ на “Зърнопроизводство Ломци” ООД със седалище и адрес на управление с.Ломци, общ.Попово представлявано от Борислав Василев Славчев - управител е наложена имуществена санкция в размер на 1000лв/хиляда лв/ за нарушение по чл. 30,ал.5 от ЗСТЗ, като законосъобразно.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решението е влязло в законна сила.