Р Е Ш Е Н И Е

Номер 31 28.01.2013 г. град Търговище


В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Административен съд Търговище
На двадесет и втори януари две хиляди и тринадесета година
В публично заседание в следния състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИРА ТОДОРОВА ЧЛЕНОВЕ: ВЕНЕТА ПИСАРЕВА
ИВАНКА ИВАНОВА
Секретар: Я.Г.
Прокурор: ДИЛЯНА СТОЯНОВА
Като разгледа докладваното от ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КНАХД № 8 по описа за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава ХІІ от АПК във вр. с чл. 63 от ЗАНН и чл.208 и сл.от АПК.
Образувано е по жалба на ООД „Бетоник” против Решение № 751/06.12.2012 г., постановено по НАХД № 877/ 2012 г. по описа на РС – Търговище, с което е потвърдено Наказателно постановление № 22233 – F005822 от 23.10.2012г., издадено от Директор на офис НАП Търговище при ТД на НАП гр.Варна, с което на ООД „Бетоник” гр.Търговище, ул……. на основание чл.355, ал.1 от КСО е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500лв, като законосъобразно.
В жалбата се навеждат доводи за неправилност ,тъй като неправилно е приложен закона. Основните доводи са в насока за приложение разпоредбата на чл.28 ЗАНН.
Ответникът по жалбата, редовно призован оспорва касационната жалба.
Представителят на Окръжна прокуратура– Търговище дава заключение, че въззивното решение е законосъобразно, материалният закон правилно приложен. Счита, че касационната жалбата е неоснователна.
След като обсъди законосъобразността на решението по наведените касационни оплаквания в жалбата,доказателствата по делото,становищата на страните и в рамките на касационната проверка,извършена съгласно чл.218 АПК,административен съд намира следното:
Жалбата е процесуално допустима-постъпила е в срок, от надлежна страна и подлежи на разглеждане.
По същество жалбата е основателна.
За да потвърди процесното НП въззивният съд e приел от фактическа страна за установено, че при данъчна проверка на 21.05.2012г. в офис на жалбоподателя се установило, че в качеството си на осигурител не е изпълнил задължението си да внесе в срок по сметка на ТД на НП Варна, офис Търговище, дължимите вноски за държавно обществено осигуряване, които са за сметка на осигурителите и осигурените лица в срока по чл.7, ал.3 от КСО, а именно когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени, осигурителят внася осигурителните вноски до края на месеца, следващ месеца през който е положен трудът. Установило се, че за месец януари 2012г. при начислени трудови възнаграждения на 29.02.2012г. и изплатени на 15.05.2012г. в размер на 2226.41 лв. за четиринадесет лица, дължимите вноски за ДОО в размер на 542.81 лв. е следвало да се внесат до 29.02.2012г., а същите били внесени на 03.04.2012г. За установеното нарушение бил съставен АУАН № F005822 от 31.05.2012г. Въз основа на този АУАН е издадено НП с което наказващият орган на основание чл.355, ал.1 от КСО наложил наказание „имуществена санкция” в размер на 500лв.
От правна страна е прието, че НП е издадено от компетентен орган в кръга на неговите правомощия. Няма процесуални нарушения допуснати при реализирането на административнонаказателната отговорност. С бездействието си за месец януари 2012г. жалбоподателя е нарушил задълженията си по чл.7, ал.3 от КСО и е осъществил състава на нарушение по чл.355, ал.1 от КСО. Съдът не е приложил разпоредбата на чл.28 ЗАНН със съображения, че забавено е внасянето на дължимите осигурителни вноски за множество лица, за сума над 2000лв.
Съдът констатира, че към настоящия момент е налице законодателна промяна със Закон за изм. и доп. на ЗДДС обн. в ДВ бр. 94/ 2012 г. от 30.11.2012 г. като в § 47, т. 2, б. в е отменена нормата на чл. 7, ал. 3 , а с § 47, т. 10, б. а е изменена нормата на чл. 355, ал. 1 от КСО, като е отпаднал чл. 7. Изменението е в сила от 01.01.2013 г. или преди влизане на НП в сила, поради това съдът приема, че за ответника по касация е налице хипотезата на чл. 3, ал. 2 от ЗАНН, а именно ако до влизане в сила на НП последват различни нормативни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. Съдът намира, че след посочената законодателна промяна е налице декриминализиране на деянието и то не е вече адм. нарушение, за да подлежи на санкциониране. В тази връзка и издаденото НП се явява незаконосъобразно.
При изложеното оспореното съдебно решение следва да бъде отменено, ведно с него и НП.
Водим от горното и на основание чл. 221 ал.2 от АПК, съдът

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ Решение № 751/06.12.2012 г., постановено по НАХД № 877/ 2012 г. по описа на РС – Търговище с което е потвърдено Наказателно постановление № 22233 – F005822 от 23.10.2012г., издадено от Директор на офис НАП Търговище при ТД на НАП гр.Варна, с което на ООД „Бетоник” гр.Търговище, ул.Никола Маринов, на основание чл.355, ал.1 от КСО е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500лв, като законосъобразно, ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА:
ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 22233 – F005822 от 23.10.2012г., издадено от Директор на офис НАП Търговище при ТД на НАП гр.Варна, с което на ООД „Бетоник” гр.Търговище, ул.Никола Маринов, на основание чл.355, ал.1 от КСО е наложено наказание „имуществена санкция” в размер на 500лв, като незаконосъобразно.
РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.
Препис от решението да се изпрати на страните.

ПРЕСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1..
2.

Решението е влязло в законна сила.