Р Е Ш Е Н И Е

№ 27 13.05.2013 г. град Търговище

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД пети състав
На седми май година 2013
В публично заседание в следния състав:
Председател: Иванка И.
Секретар: С.И.
Прокурор:
Като разгледа докладваното от председателя Иванка И.
АД № 48 по описа за 2013 година
За да се произнесе взе предвид следното

Производството е по реда на Глава Х от АПК във връзка с чл.13, ал. 5 от ЗСП и Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.
Делото е образувано по жалба на Д.С.С. *** против Заповед № 4362/ 26.11.2012 г. по директора на дирекция „Социално подпомагане” (Д”СП”) гр. Търговище, потвърдена с решение № РД05/ 0008 от 18.03.2013 г. на директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП) – Търговище, с която и е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво, отпускана по реда на Наредба 07-5/ 16.05.2008 г., тъй като няма 6-месечна регистрация в ДБТ и непредставен доход за периода. В съдебно заседание жалбоподателката, редовно призована, явява се лично и с адв. Л. от АК – Търговище, който поддържа жалбата и изразява становище за отмяна на оспорената заповед.
Ответникът по оспорването – директорът на дирекция „Социално подпомагане” Търговище, редовно призован се представлява от ст.юрк. М., която изразява становище за неоснователност на жалбата и потвърждаване на оспорената заповед. В дадения от съда срок представя и писмени бележки със същото становище.
Съдът, след преценка на събраните по делото доказателства, констатира следното:
Жалба е подадена в срок, налице е правен интерес, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна:
От фактическа страна съдът приема за установено, че жалбоподателката на 30.10.2012 г. подала молба-декларация за отпускане на целева помощ за отопление с твърдо гориво (стр. 8 до 10 от делото), в която посочила, че е безработна, здрава, не съжителства с други лица, няма задължени по закон лица, които да осигуряват издръжка. Оспорващата отбелязала още, че не получава доходи от трудова дейност, дейности в областта на селското, горското и водното стопанство, от продажба и/ или замяна на движимо или недвижимо имущество,продажба на акции, от дялове и други участия в търговски дружества и други форми на собственост, както и от наем, рента и аренда. Жалбоподателката отбелязала, че не получава доходи от авторски и лицензионни възнаграждения, от дивиденти и доходи от дялово участие, от премии и награди от спортни състезания, от обезщетения и помощи, от пенсии, от стипендии, от помощи и добавки по ЗСПД (с изключение на чл. 6, 8г, 10а), от присъдени издръжки, както и други доходи. В молбата – декларация оспорващата посочила, че семейството и е едночленно, обитаваното от нея жилище е единствено и собствено, и се състои от 4 стаи, както и че няма други имоти. Жалбоподателката отбелязала, че не е регистрирана като ЕТ, собственик на капитала на търговско дружество, няма договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане, както и че няма налагани санкции по ЗДДФЛ.
На 19.11.2012 г. социалните работници П.Панайотов и А.Русанова извършили социална анкета и изготвили социален доклад (стр.13 от делото). В него се отбелязали, че оспорващата е в трудоспособна възраст и е вдовица, има едночленно семейство, същата има регистрация в ДБТ рег. № 109162/ 27.07.2012 г., няма съжителстващи с нея лица със или без родствена връзка, няма лица задължени по закон да осигуряват издръжка на декларатора. Соц. работници записали, че жалбоподателката е в добро здравословно състояние, както и че общия доход на семейството от предходния месец не е установен. За други констатирани обстоятелства соц. работници записали, че битовите условия са задоволителни, както и че клиентката няма 6 месеца регистрация в ДБТ и не предоставени доходи. При преценка на нуждите за социално подпомагане соц.работници записали, че лицето не отговаря на условията на чл. 2 от Наредба № РД 07-5 за отпускане на целева помощ за отопление във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 7 и чл. 26, ал. 4 от ППЗСП – липса на 6-месечна регистрация в ДБТ и непредоставени доходи.
На 26.11.2012 г. адм. орган издал процесната заповед № 4362 (стр. 6 от делото), с която отказал отпускането на целева помощ за отопление с твърдо гориво за отоплителен сезон 2012-2013 г. на жалбоподателката.
Жалбоподателката оспорила процесната заповед по съдебен ред пред Административен съд – Търговище и било образувано АД № 4/ 2013 г., което приключило с определение № 20/ 23.01.2013 г., с което съдът изпратил по подведомственост жалбата на РДСП – Търговище. Определението е оставено в сила с определение от 05.03.2013 г. на ВАС по АД № 2885/ 2013 г., VІ отд.
На 18.03.2013 г. директорът на РДСП – Търговище издал решение № РД05/ 008 от същата дата (стр. 7 от делото), с което оставил в сила процесната заповед № 4362/ 26.11.2012 г. на директора на ДСП.
По делото е представена Заповед № РД 01/ 0008 от 19.01.2011 г. на директорът на ДСП – Търговище, с която на основание чл.10, ал. 4 и 5 от ЗСПД във вр. с чл. 4 от ППЗСПД е оправомощена В. М.А. – началник отдел „Социална закрила” за длъжностно лице, което да се произнася по молбите-декларации за отпускане на семейни помощи по чл. 5а, 6, 6а, 7, 8, 8в, 8г, 8д и 10а от ЗСПД (стр. 16 от делото).
По делото е разпитан и св. П. П. (соц. работник), според който жалбоподателката няма изискуемата се 6-месечна регистрация в ДБТ, т.е. за да се отпусне целева помощ за отопление по Наредба № 5 лицето следва да покаже какъв доход е имало през този период. Другото основание, на което е отказана помощта на оспорващата, е за не представен доход за изминали месеци, т.е. за периода от м. април до м. септември. Според св. Панайотов адм.орган приема и декларации, но такава не е била представена от жалбоподателката.
При тази фактическа обстановка, съдът направи следните правни изводи:
Оспорения адм. акт – заповед № 4362/ 26.11.2012 г. на директора на директора на ДСП – Търговище е издаден от орган, без доказани по делото правомощия, предвид на представената заповед № РД 01/ 0008 от 19.01.2011 г. на директорът на ДСП – Търговище (за упълномощаване на лицето В.А. по ЗСПД). Нарушението е достатъчно за отмяна на процесната заповед като незаконосъобразна и само на това основание.
Оспорената заповед е издадена при спазване на установената форма за адм. акт, издаден в писмена форма и съдържа необходимите реквизити съгласно чл. 59, ал. 2 от АПК, като мотивите са изложени и от по-горестоящия адм. орган съгласно ТР № 16 от 31.03.1975 г. на ОСГК на ВС.
Съдът счита, че в оспорения адм. акт е налице съществено процесуално нарушение, което ако не беше допуснато би се стигнало и до друго решение на поставения пред адм. орган въпрос. Съдът приема за основателни възраженията в жалбата на оспорващата, че в тежест на доказване на дохода и за периода от м. април до м. септември 2012 г. е адм. орган, тъй като обстоятелството, че тя има доход е положителен факт за него. На доказване в българското право подлежат единствено положителните факти, жалбоподателката не може да докаже, че няма доход, защото дори и да беше подала декларация с такова съдържание отново доказва отрицателен факт. Налице е нарушение на чл. 35 от АПК, адм. орган не е изяснил всички факти и обстоятелства от значение за случая.
На основание чл. 168 от АПК съдът направи проверка на всички основания за незаконосъобразност на адм. акт и намира, че не е налице нарушение на материалния закон, но оспорената заповед противоречи и на целта на закона, а именно отпускане на социална помощ (целева за отопление) на крайно нуждаещите се български граждани.
При изложеното съдът намира, че оспорената заповед следа да бъде отменена като незаконосъбразна.
Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 във вр. с ал. 1 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Заповед № 4362/ 26.11.2012 г. по директора на дирекция „Социално подпомагане” гр. Търговище, потвърдена с решение № РД05/ 0008 от 18.03.2013 г. на директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане – Търговище, с която е отказана целева помощ за отопление с твърдо гориво, отпускана по реда на Наредба 07-5/ 16.05.2008 г. на Д.С.С. ***.
РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване в 14-дневен срок от получаване на съобщението пред Върховен административен съд на Република България.
ПРЕПИС от решението да се изпрати на страните.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Решението не е влязло в законна сила.