П Р О Т О К О Л

                      

Година 2019                                                                         Град Търговище

Административен съд                                                         ІІ състав

на дeветнадесети ноември                                                Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                      Председател  Росица Цветкова

                                                                                             

Секретар  Стоянка Иванова

 

Сложи за разглеждане на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК в 12:48 часа, докладваното от Председателя

АХ. дело номер 140 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване 12:48 часа в съдебната залата се явиха:

Жалбоподателят Г.Р. Р. Б., редовно уведомен не се явява. Представлява се  от адв. Д.К. ***, редовно преупълномощен от адв. Н.Г.-С.  и приет от съда.

Ответникът Община Попово,  редовно уведомен- не изпраща представител. Постъпило е писмо относно протоколно определение на съда от 22.10.2019 г. с приложена извадка на Парцелен план за трасе на газопровод за землището на с. Водица, общ. Попово.    

Ответникът Зам. -министър на МРРБ – София, редовно уведомен – не се явява и не изпраща представител.

Заинтересованата страна „Булгартрансгаз“ ЕАД, редовно уведомена се представлява от юрк. В. Д., редовно упълномощена и приета от съда.

Вещото лице Н.С.Н.,  редовно призован- явява се.

 

По даване ход на делото:

Адв. К.: Да се даде ход на делото.

Юрк.Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Делото е отложено за събиране на доказателства.

Докладва постъпилото писмо относно протоколно определение на съда от 22.10.2019 г. с приложена извадка на Парцелен план за трасе на газопровод за землището на с. Водица, общ. Попово.   

Експертното заключение е представено на 11.11.2019 г. по делото.

 

Дава се възможност за становища по доказателствата.

 

Адв. К.: Да се приеме представеното от Община Попово. Не поддържам искането за нарочна скица. Това, което е представено от Община Попово, напълно ни удовлетворява. Представям приложени публични данни към сайта на МРРБ. Доста голям обем са и  това е извадка от там. Самият аз съм извадил точно тези скици, за коментиране по отношение на твърденията, които имам. Това са точно същите скици, които са представени, но има и обща скица, която е топологията на движение на тръбата. Представям ги за прегледност. Информацията е публична. Да се изслуша вещото лице.

 

Юрк. Д.: Да се приемат представените от Община Попово писмени доказателства. Да се изслуша вещото лице.

 

Пристъпи се към снемане самоличността на вещото лице.

 

Вещото лице Н.С.Н., 49- годишен, български гражданин, с висше образование, неосъждан, без родство и дела със страните.

 

НАПОМНИ се на вещото лице отговорността по реда на чл. 291 от НК във вр. с чл. 200, ал.1 от ГПК и чл. 144 от АПК.

 

Вещото лице обеща да даде заключение по съвест, знание и без пристрастие.

    

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице.

Вещото лице отговаря на поставените от страните въпроси.

 

В. л. Н.: Поддържам заключението по поставената ми задача. Относно това, дали имота се намира на хълмисто възвишение, точни джипиес координати само с телефона  не мога да дам. Окомерна е преценката, дали имота се намира на място, което е най-високо в местността. Не мога да отговоря категорично на този въпрос. Двата водни ръкава ги видях. Минах през единия. Пресякъл съм го по камъните. В момента е сух сезон сравнително и сравнително малко водно течение имаше. От там може да се минава и с транспортни средства, може и по камъните пеша да се мине. В момента има течаща вода в ръкавите. Не са пресъхнали. Относно: Какво е приблизителното отстояние от имота до водните ръкави, до който и да е от двата ръкава, мога да кажа, че аз се движех по път. Пътят криви. Това с една кадастрална карта, би могло да се каже с точност, може би няколко стотин метра, не мога да съм сигурен. По отношение на оценката (в определянето й), дали съм имал възможност да  сравня с  реално осъществени сделки през последните 3 месеца, мога да кажа, че в зависимост от вида на поставените задачи, съм имал и поставени задачи, където изрично е изискването да извадя сделки от Агенция по вписванията и там става един разнобой между сделките. По това дело не съм имал такава задача и не съм го правил- не съм сравнявал реално осъществени сделки през последните три месеца, защото има сделки по 100-200 лева, които се изповядват, а има и сделки, които са около хиляда, хиляда и нещо, които приемаме за реалните. Тук е правено по два метода (оценката): по приходен и по сравнителен. Сравнителният метод е на база оферти- публични оферти, които биват коригирани спрямо характеристиките на оценявания имот. Приходният метод е съгласно приходите от ренти. В колона 6 (от таблицата), коефициентът за вида на сервитута, който съм определил - 0.90, това е максималният коефициент. При определянето размерът на този коефициент съм взел предвид ограниченията в правата на собственика на имота. Съгласно Закона за енергетиката има изброени ограничения за имоти, които имат енергийни сервитути, които са сравнително тежки. Тръбата е в северната част на имота, но има една ограничителна линия, която  в представеното от Община Попово се вижда, има превантивна устройствена защита- две по 200 метра от двете страни, която попада в целия имот и не може да има застрояване и трайни насаждения в сервитутната ивица, прекарване на други проводи. Също така за влияние има и безсрочен характер на сервитута. По отношение на безсрочния характер на сервитута се ползва предходния коефициент, който е в графа 5- той е за срока. За вида е в колона 6. Коефициентът за вида, който е в колона 6 няма предвид,това  че земята няма да може да се ползва за същото предназначение. Значи, земята може да си промени предназначението, по принцип - тази вече няма да може, но един поземлен имот с течение на времето може да бъде с променено предназначение. Имотът, както се ползва в момента, така ще може да се продължи да се ползва по същия начин, без каквото и да било. Той в момента се ползва за едногодишни насаждения. Един вид, за същото имотът ще може да се ползва. За трайни насаждения  и за застрояване няма да може да се ползва. Относно: дали това е за целия имот, или за двата декара- Законът за енергетика е за сервитутната ивица, а имаме и превантивна устройствена защита по 200 метра, където има тежък съгласувателен режим, за да се прави каквото и да е.  Това не е предмет на оценката, но понеже утежняваме целия имот, а пък определяме сервитут само върху тези два декара (мисля, че бяха) върху които има ивица, върху които ще се наложи облекчение). Устройствена превантивна защита ще има върху целия имот, но сервитут се отпуска само върху около 2 декара. В колона 8- коефициент за площ съм определил 1, 5, защото над 10 дка щом е имота е по-благоприятно и затова му слагаме коефициента за площ. Този коефициент повишава цената. Един вид, ако е по-малък от 5 дка, тогава ще бъде коефициент под единица. Реално на по-голям имот по-ниска стойност не не би следвало, защото както се казва- осакатяваме по-голям имот. Във връзка с това, че  рестрикция се въвежда фактически върху целия имот, не може да се каже, че след влизане в сила на сервитута няма да може да се засаждат трайни насаждения върху целия имот. Ограничението е само за ивицата. Пример за ограничение в 200 метровата зона не мога да дам. Чертежът го видях  в деня, когато предавам експертизата и тогава се запознах с него, но не съм подготвен да отговарям за ограниченията върху останалата част от имота. 

 

Адв. К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението във вида в който е, с уговорката, че следва да има и допълнителен въпрос  към  вещото лице, а именно: Какви ще бъдат ограниченията  върху останалата част от имота, вследствие на това, че те попадат в 200 метровата превантивна устройствена  защита?

 

Юрк: Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Нямам доказателствени искания.   Оспорвам експертизата.  Оспорвам оценката, смятам, че е висока. Предоставям на съда. 

 

Съдът намира, че следва да бъде прието заключението на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза. Следва заключението да бъде допълнено, като бъде поставена допълнителна задача на вещото лице.

Водим от горното, съдът

                                              

ОПРЕДЕЛИ:

 

Приема, прилага и приобщава към доказателствата по делото: заключението на вещото лице- Н.С.Н.,  по изготвената съдебно-техническа експертиза, ведно с приложените към същото таблици и фотодокументация, както и приложената справка- декларация.

 

Да се изплати на вещото лице - Н.С.Н., възнаграждение сумата в размер на 200.00 лева от внесения депозит.

 

Поставя допълнителна задача на вещото лице - Н.С.Н., а именно:  1. Да се даде отговор на същите въпроси, като се съобразят и реално извършени сделки за аналогични имоти в региона. 2. Какви ще са ограниченията в останалата част на имота, в резултат на учреденото сервитутно право?

 

Определя възнаграждение за допълнителната задача на вещото лице в размер на  200 лв.  вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

 

                                                           ОПРЕДЕЛИ:

 

Отлага делото и насрочва същото за 16.12.2019 г.  от 12:00 часа, за която дата  и час явилите се страни са уведомени в днешното съдебно заседание, а неявилите се страни  да се считат за уведомени съгласно чл.138, ал.2 от АПК. След внасяне на определеният от съда депозит, да се призове вещото лице- Н.С.Н..

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в  13.05 часа.

                                              

Председател:                                                                                                 

Секретар:   

 

 

Издаден: РКО за сумата от 200.00 лв. на вещото лице -                                                                                 Н. Н. от внесения депозит.

                                                                                                           19.11.2019 г.

                                                                                                          Секретар: