П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2020                                                                         Град Търговище

            Административен съд                                                         IV състав

на двадесет и първи януари                                               Година 2020

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             Председател  Албена Стефанова

                                                                                            

Секретар Янка Ганчева

 

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ. дело номер 197 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 14:35 часа се явиха:

 

            Оспорващите:

М.М.М., редовно уведомен, не се явява лично. Представлява от а.. И. И. ***, надлежно упълномощен и приет от съда.

И.Ш.И., редовно уведомен, не се явява лично. Представлява от а.. И. И. ***, надлежно упълномощен и приет от съда.

Х.А.М., редовно уведомена, не се явява лично. Представлява от а.. И. И. ***, надлежно упълномощен и приет от съда.

Ответникът по оспорване Кмета на Община Търговище, редовно уведомен, се представлява от ст. ю.. Л. Ж., редовно упълномощен и приет от съда.

Заинтересованите страни:

Б.Х.А., редовно уведомена, явява се лично.

Община Търговище, редовно уведомен се представлява от ст. ю.. Л. Ж., редовно упълномощен и приет от съда.

Вещото лице Й.Д.П., редовно призован, явява се лично.

 

По даване ход на делото:

 

            А.. И.: Да се даде ход на делото.

            Ю.. Ж.: Да се даде ход на делото.

Г-жа А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

           

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

А.. И.: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

Ю.. Ж.: Запознати сме със заключението на експерта. Да се изслуша вещото лице.

Г-жа А.: Запознати сме със заключението на експерта. Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът намира, че следва да пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

Пристъпи се към снемане самоличността на вещото лице.

 

Вещото лице Й.Д.П., 55-годишен, български гражданин, женен, с висше образование, неосъждан, без родство и дела със страните.

НАПОМНИ се на вещото лице отговорността по реда на чл. 291 от НК във вр. с чл. 200, ал.1 от ГПК и чл. 144 от АПК.

Вещото лице обеща да даде заключение по съвест, знание и без пристрастие.

    

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

В. л. П.: Поддържам така изготвеното заключение.

Ю.. Ж.: С така дадения отговор по въпрос 4, считате ли, че е необходимо съгласие на основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за определяне на свързаното застрояване в частта на съществуващата сграда, при положение че е удовлетворено възражението на единия от жалбоподателите и същото е счетено за основателно от Общинския експертен съвет по устройство на територията и е прието с Решение № 9, проектът е преработен от страна на възложителя и по този начин се удовлетворяват и двете страни? Нужно ли е пак да има съгласие по чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ?

В. л. П.: Според мен би трябвало да го има това съгласие, защото искането за изработването на ПУП не обхваща първоначално парцел УПИ № ІХ, който е за мелница, южно от процеснаия парцел. В последствие експертният съвет се съобразява с възражението на М.М.М., но много неща са казани в неговото възражение. Доколкото разбрах от възражението, той иска да се строи свързано застрояване, не само в обхвата на съществуващата постройка и сграда – склад за брашно, но и по останалата незастроена част от имотното граница, което предполага писмено съгласие от страна на собственика на новопроектирания парцел УПИ № ХІ - Б.Х.А., за което такова писмено съгласие мисля, че не е дадено. Поради това считам, че изрично трябва да е подписано съгласие, както изисква чл. 21 от ЗУТ и то трябва да е ясно и точно до къде са се съгласили тези двама собственици да се установи свързано застрояване. Дали само в част от съществуващата граница или в останалата част на границата, която е незастроена. Още повече, в това възражение на М.М.М. се изисква свързано застрояване не само между парцел УПИ № ІХ и парцел УПИ № ХІ, но и този, който е парцела за дърва за огрев на ул. „Цар Симеон“, който е № ІІ. ЗУТ не допуска свързано застрояване към дъно на парцел, тъй като в парцел УПИ № ІІ, ако трябва да се строи свързано застрояване между три съседни имота, то в парцел УПИ № ІІ застрояването трябва да е към дъно, което е недопустимо. Свързаното застрояване е само към странични регулационни линии, а не и към дъно. Тогава не може да се строи свързано основно застрояване между трите съседни имота. Поради този причина считам, че трябва да има изрично писмено съгласие за свързано застрояване между парцел УПИ № ІХ и парцел УПИ № ХІ.

Въпрос на съда: По отношение на въпрос № 10 - трябва ли да има съгласие за свързано застрояване от собствениците на имот УПИ № Х – за търговска и складова дейност, в която попада в поземлен имот 73626.505.598?

В. л. П.: По отношение на имот УПИ № Х, в заповедта има включена точка, в която се одобрява там заради сервитутните ивици. Там не е подадено искане за изменението и за одобряването за процедиране. Парцел УПИ № Х не е в обхвата на разрешения ПУП. И ако той ще трябва да бъде включван, трябва да има съгласие от неговия собственик по чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ. В противен случай одобряваме и се разпореждаме с неговия имот без да сме го питали. Смятам, че не е трябвало да бъде включван в одобряването този имот 73626.505.598, който попада в парцел УПИ № Х, тъй като той не е заявител в самото начало още. А този парцел е включен в заповедта.

Въпрос на съда: По отношение на въпрос № 10, където коментирате т. 2  от оспорената заповед– бихте ли уточнил в какво се състои несъответствието?

В. л. П.: Подробният транспортен план има само план за временна организация на движението. Не е представено ситуационно решение със запазващия се ПУП, в което ул. „Цар Симеон“  е улица от трети клас с две платна и с разделителна ивица между тях. Двете отделни кръстовища по КТП са на съществуващо платно, а в проекта на застроителния план те са показани като част от бъдещото неизградено платно.

Въпрос на съда: Казвате, че с плана се допуска разделяне на реални граници на съществуваща сграда. Това е сградата , която съществува в УПИ № ІХ и УПИ № ХІ без да са налице условия за подялба на сградата. Какво точно имате предвид, че няма съгласие ли?

В. л. П.: За да се дели сграда, която се запазва трябва да са налице условията за разделение на самата сграда на отделни сгради. В кадастралната карта са налични скици, които показват, че те са отделни сгради с отделни идентификатори за всеки един от имотите. Когато се одобрява такъв проект от кадастралната карта, трябва да има чертеж, който да е част от проекта за разделението на сградата и този проект трябва да е бил одобрен на основание чл. 202 от ЗУТ. Не само трябва да е одобрен проекта, но и тази сграда фактически и реално трябва да е била физически разделена, като където минават регулационните линии трябва да има такава възможност за разделение на сградите, че когато се премахне едната част от сградата другата да остане непокътната. С други думи на границата на двата имота трябва да има противопожарно-защитни стени, както изисква ЗУТ по чл. 21 и както изискват противопожарните норми. Когато има две сгради на калкан и двете искаме да се запазят те трябва да са физически разделени една от друга. С плана се допуска разделяне в реални граници на тази сграда, без да са налице всички тези условия, които ги изредих.

Въпрос на съда: Казвате, че няма договор за съгласие със собственика на трафопоста за снабдяване с електроенергия от него. Установено е, че трафопостът е собственост на Х.  М.. Вие установявате, че няма такова съгласие, а трябва ли да има такова съгласие?

В. л. П.: Има открита партида. Това е описано в становището на Електроразпределение Север. Преди Х.  М. да е станала собственик те са имали захранване с електроенергия. Партидата си остава, според мен. Този трафопост е бил наличен. Той е бил направен с цел захранване на мелницата. В последствие, през цялото това време, мелницата се е захранвала от този трафопост и партидата си е била налична. Сменяла се е собствеността и на трафопоста и на земята, но те са били присъединени винаги. Според мен, след като има партида и имотът е захранен и присъединен още в самото начало, няма неспазени изисквания. Има неспазване дотолкова, че със заповедта на кмета се одобрява един ПУП за имот 73626.505.598, който не е предмет на разработката в началото още, защото сервитутните ивици е трябвало да се  установят с предходни планове. Този трафопост има кабели – влизат, излизат от тях. Когато се е правил последният действащ план този общия парцел, на 598 и съседния, е трябвало да се покажат наличните въздушни електропроводи и сервитутите. Но той не е предмет на този план и не следва да го коментираме.

Въпрос на съда: Изразявате становище, че трябва да има становище от РИОСВ Шумен. В конкретния случай важно ли е това и трябва ли да има такова становище?

В. л. П.: Смятам, че трябва да има становище, тъй като това се изисква от ЗУТ и Наредба № 8. В чл. 45 на Наредба № 8 се казва, че екологичната оценка е неразделна част от ПУП. А и не само. Екологична оценка е общо казано и се прави тогава, когато Законът за околната среда го налага. То може да е доклад за екологична оценка, може да е доклад за развитието на околната среда, но при всички случай трябва да има становище. Този ПУП не може да бъде одобрен без наличието на такова становище. Самото становище може да е, че не се нуждае от екологична оценка и доклад, но този ПУП не може да се одобри без да мине процедурата по докладване за екологична оценка върху въздействие на околната среда. При всички случай трябва да има такова становище, било то и че  не се нуждае от процедура по глава VІ от Закона за околната среда. Още повече когато се сменя предназначението. Складовата дейност, когото се определя с новия ПУП тя може да бъде и складова дейност за съхранение на бойни отровни вещества или взривоопасни вещества, които определено влизат в съвсем друга категория по Закона за околната среда и не може така да се одобрява ПУП без да се изследва дали новата дейност, предвидена в този ПУП, би причинила вреди на съседни имоти. В ЗУТ го изисква чл. 125, ал. 7, където се казва, че заданието по ал. 1 се внася в случая в съответната регионална инспекция за околната среда и водите за определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Екологичната оценка е част от устройствения план. Трябва да има становище относно приложимостта на тези две глави от Закона за околното среда и от Закона за биологичното разнообразие. Достатъчно е едно становище, че не се нуждае от екологична оценка, но то трябва да е неразделна част от заданието. Планът трябва да съдържа информация и за честотното разпределение и скоростен диапазон на ветровете. Това е така наречената роза на ветровете. Това е изискване на Наредба № 8 и е важно когато става въпрос за предприятия, които замърсяват въздуха, защото от преобладаващите ветрове зависи в коя посока ще отнася вятърът вредните частици, които биха могли да се отделят. За всички ПУП се изисква. Това също е задължителен елемент на плана. В конкретния случай не може да се обоснове и нито една от предпоставките по чл. 134, ал. 1 от ЗУТ, тъй като не виждам в предходния план до сега действащия план какви са обществените условията, които са се изменили, за да може да се позовем, нито пък някоя от другите точки, които са. Няма възникнали нови обществени, държавни или общински нужди. Не виждам да има осигурена инициатива свързана с международни договори и от държавния бюджет. Няма сгради, които да са свързани със специализирани нужди на отбраната и сигурността на страната. Няма констатирана явна фактическа грешка, имаща значение за предвиждането на плана.

 

А.. И.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

Ю.. Ж.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Г-жа А.: Нямам въпроси към експерта. Да се приеме заключението на вещото лице.

В. л. П.: С оглед представената справка-декларация, правя искане за увеличение на възнаграждението.

 

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна, следва да приеме по делото така представеното заключение по назначената съдебно-техническа експертиза ведно с приложенията към същото, както и представената справка декларация, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА към доказателствата по делото заключението по изготвената съдебно-техническа експертиза ведно с приложенията към същото, находяща се по делото от стр. 82 до стр. 91 вкл., ведно с представената справка-декларация.

Определя окончателен депозит като възнаграждение за вещото лице Й.Д.П. в размер на 725 лева, като разликата от внесените 420 лв. до 725 лева, която е в размер на 305 лева възлага да бъде довнесена от жалбоподателите в 7-дневен срок от днес, след което сумата да бъде изплатена на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ като възнаграждение на вещото лице сумата в размер на  420 лева от внесения депозит.

 

А.. И.: Нямаме други искания.

            Ю.. Ж.: Нямаме искания по доказателствата.

Г-жа А.: Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните, че други доказателства няма да сочат и нямат други доказателствени искания, съдът счете делото за разяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

А.. И.: Уважаема госпожо Председател, поддържаме жалбата и молим да отмените оспорения административен акт. Моля да присъдите на доверителите ми направените от тях разноски по делото. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

            Ю.. Ж.: Уважаема госпожо Председател, считам жалбата за неоснователна, тъй като визираните в нея нарушения не отговорят на действителността. Разделянето на сградата не е предмет на настоящото производство. В настоящия проект силозите не са отразени в разработката и същите не се предмет на производството. От приложеното писмо на Електроразпределение Север се вижда, че поземлени имоти с идентификатори 73626.505.656 и 73626.505.657 са захранени от мачтовия трафопост „Сива“, находящ се в поземлен имот 73626.505.598, който е закупен с тежести от единия от жалбоподателите. Видно от окончателния договор, който сме приложили, в представения със заявлението от 13.02.2019 Проект за изменение на ПУП – план за регулация в обхват на УПИ № ­І, УПИ № ІІ  и УПИ № VІІІ, както и Проекта за ПУП – план за застрояване за УПИ № ІІ, УПИ № ІХ и УПИ № ХІ са отстранени забележките, изразени в Решение № 10 по Протокол № 9 от 16.10.2018 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията. Проектът е съобразен с възражението на заинтересованото лице. В жалбата не са посочени нормите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, които са нарушени с представения проект за изменение. С оглед на което моля да потвърдите заповедта на кмета на Община Търговище като правилна и законосъобразна, а жалбата да оставите без уважение.

Г-жа А.: Уважаема госпожо Съдия, моля за срок за писмени бележки.

 

С оглед становището на процесуалния представител на оспорващите, както и на заинтересованото лице да им бъде дадена възможност за представяне на писмени защити, съдът намира, че следва да бъде предоставена равнопоставена такава възможност на всички страни, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Дава възможност на страните да представят писмени бележки по делото в 7-дневен срок от днес.

 

Съдът счете делото за разяснено и обяви устните състезания за приключени.

В законния срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15:15 часа.

 

 

                                          Председател:

 

 

                                             Секретар: