П Р О Т О К О Л

                      

Година 2019                                                                         Град Търговище

Административен съд                                                         ІІ състав

на единадесети  ноември                                                   Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                      Председател  Росица Цветкова

                                                                                             

Секретар  Стоянка Иванова

Сложи за разглеждане, докладваното от Председателя

АХ. дело номер 225 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване 11:30 часа в съдебната залата се явиха:

 

За жалбоподателя „Адапт" ЕООД, редовно уведомен се явява адв. Цв. И. ***, редовно упълномощен и приет от съда.

Ответникът Директор на ТД на НАП- Варна, редовно уведомен  не се явява. За него се явява гл. юрк. М.Д., редовно упълномощена и приета от съда.

 

По даване ход на делото:

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

Юрк. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Делото е отложено за събиране на доказателства.

Дава се възможност за становища по доказателствата.

 

Юрк. Д.: Моля да приемете като доказателства: справка за задълженията на дружеството към 12.08.2019 г., както и три броя постановления за налагане на обезпечителните мерки, ведно с приложените разписка за връчване и информация за задълженията. Доколкото разбрах, изпълнителното дело е прекратено. Ние сме представили доказателства за отмяна на наложените  обезпечителни мерки. Впоследствие и делото е отменено, тъй като задължението е било погасено с някакви други плащания, които са направени.

 

Адв. И.: Делото има предмет. Съображенията ми за това са, че производството на съда - контролно отменително е  за контрол за законосъобразност на определен акт на публичен изпълнител. В конкретния случай, това което сме въвели като твърдение и което искаме да докажем е това,  че с обжалваната обезпечителна мярка на органа по приходите, потвърдена с решение на Директора на ТД на НАП, на доверителят ми „Адапт“ ЕООД е събрана сума в повече отколкото евентуално те биха дължали. Това е правният интерес- контрол за законосъобразност. Жалбата е срещу Решение № 258, с което е потвърдено постановление на публичен изпълнител, с което постановление към настоящия момент на търговското дружество „Адапт“ ЕООД са събрали сумата в размер  на  63 000 лв.. Правният интерес от обжалването не е отпаднал, въпреки отмяната на наложената мярка. Мярката е отменена на 20.09.2019 г., а решението е от 02.09. 2019 г..

 

Юрк. Д.: Становището ми по отношение наличието на правен интерес е, че няма правен интерес от обжалване на този акт към настоящия момент, въпреки че няма задължения, предвид което междувременно с извършените действия в изпълнителното производство (тъй като обжалването не спира изпълнението), сумата е събрана и дружеството не я дължи.

 

Адв. И.: Независимо от отмяната, имаме вреди от този акт. Отмяната на акта е предпоставка за търсенето на вреди. Това, което твърдим през цялото време и в административна фаза и пред Вас, е обстоятелството и сме въвели като незаконосъобразност и затова сме направили съответни искания в предходно съдебно заседание за представяне на допълнителни доказателства.

 

Предвид изявленията на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът намира, че правният интерес от оспорване не е отпаднал, поради което производството по делото е допустимо.

 

Адв. И.: Представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства считам, че са относими и допустими. Във връзка с представените днес доказателства, визирам-  постановления за налагане на обезпечителни мерки от 18.07.2019 г. и двете  от 15.08.2019 г., правя искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, която да установи съобразно представените писмени доказателства: какъв е размерът на евентуалното задължение на „Адапт“ ЕООД и какъв е размерът на обезпечените и събрани суми.

 

Юрк. Д.: Считам искането за назначаване на експертиза за неоснователно. При постъпване на сумите, същите се разпределят съобразно задълженията на „Адапт“ ЕООД (в случая) и няма възможност да бъдат събрани суми в повече от тези, което дължат. Дори това да е така, надвнесените суми стоят надвнесени по сметката на задълженото лице и то може да си ги поиска за връщане във всеки един момент да разполага с тях. Считам, че твърденията са неоснователни.

 

По направените искания по доказателствата, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Приема и прилага към доказателствата по делото: представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно: Справка от НАП за общите задължения на „Адапт“ ЕООД актуални към 12.08.2019 г.; 3 броя постановления за налагане на обезпечителни мерки:  с изх. № 190025-022-0060536/18.07.2019 г., с изх. № С190025-022-0072115/15.08.2019 г. и с изх. № С190025-022-0072079/15.08.2019 г. ведно с приложените разписки за връчване и информация за задълженията.

 

Съдът намира, че за изясняване на обстоятелствата по делото не е необходимо да бъде назначавана експертиза с посочената задача от процесуалния представител на жалбоподателя. Справка за размера на задълженията към 15.08.2019 г. е представена по делото. Тя е част от административната преписка и е приета от съда.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателя за назначаване на експертиза.

 

Адв. И.: Не соча други доказателства.

Юрк. Д.: Нямам искане по доказателствата.

 

Съдът счете делото за изяснено от правна и фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адв. И.: Уважаема г-жо Председател, от името на доверителя ми поддържам жалбата, така както е предявена и на наведените основания, като моля да я уважите,  като отмените обжалваните административни актове. От събраните по делото писмени доказателства по безспорен начин е установено обстоятелство за незаконосъобразност на обжалваното първоначално решение на Директора на НАП, с което е потвърдено постановление за налагане на обезпечителни мерки на публичен изпълнител. Видно от събраните по делото писмени доказателства- на първо място: публичния изпълнител не е изяснил какъв е размера на публичното задължение, както и с каква сума следва да се обезпечи.  Видно от събраното от съда като доказателство- постановление за отмяна на наложени обезпечителни мерки, задължението на „Адапт“ ЕООД е платено. Видно от събраните от съда като доказателства - постановления за налагане на обезпечителни мерки (3 броя), публичният изпълнител е събрал определени суми от доверителите ми. Действително едната сума няма подпис на ответната страна, че и трите постановления са обжалвани с жалби пред Административен съд – Търговище (съдът може да направи справка в деловодната система на съда). Действително не е нужно да назначаваме експертиза, за да установим факта за незаконосъобразност на обжалваните административни актове. Тези три постановления, които са приети като доказателства, единственото което се наведе като незаконосъобразност на обжалвания конкретен акт е обстоятелството, че сборът по тези три постановления надвишава размера на задължението. Това е единственото, което сме твърдели и това е единствената причина, видно и от жалбата да обжалваме конкретния акт. Ние нямаме друг способ към момента да защитим правният си интерес, освен да обжалваме конкретния акт пред Вас и на това основание да поискаме отмяна, поради една проста причина - действащият към момента ДОПК, а да търсим друг способ за да върнем тези пари, които ние твърдим, че са надвнесени, най- малкото това нещо трябва да влезе в законна сила, след като се произнесете с решение и тогава да видим дали има надвнесена сума, чрез другите способи предвидени в ДОПК. Ние в момента твърдим единствено, че има незаконосъобразност поради тези причини, че сборът на сумите, които са обезпечени и в последствие събрани надвишава  сбора на нашето задължение. Това е, което твърдя и поради което моля да отмените обжалваните  актове като незаконосъобразни. Дали ще се смята с калкулатор или с прословутата програма на НАП, това е без значение- фактът е факт.

 

Юрк. Д.: Уважаема г-жо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Считам, че решението на териториалния директор е правилно и законосъобразно. Със същото са потвърдени наложени обезпечителни мерки за събиране на задължение от трето лице – дружеството „Адпт” ЕООД, което се явява задължено лице във връзка с издаден ревизионен акт на дружество по  ЗЗД „Жилищна сграда ул. Палаузов № 8“, в което дружество „Адапт” участва с 50% участие, поради което на основание чл. 9 от ДОПК отговаря за задълженията на дружеството по ЗЗД. Ето, тези задължения са предмет на наложената обезпечителна мярка. Считам, че  в хода на производството не са допуснати нарушения на правилата, които да водят до отмяна на наложените мерки. Решението на териториалния директор е  правилно и законосъобразно, постановено в рамките на неговата компетентност, след като са били взети  всички относими факти и обстоятелства, включително, че към този момент дружеството е имало  подлежащи на принудително изпълнение публични задължения и същите не се погасяват в законоустановените срокове за доброволно плащане и след наложени обезпечителни мерки. Установено е безспорно, че е била налице обезпечителна нужда за извършване на тези действия. Отделно от това,  самите мерки са в съответствие с Министерско постановление, съгласно което, когато трето лице има задължение за плащане към задължено лице към бюджета, следва да уведоми НАП, за да могат да бъдат наложени именно такива обезпечителни мерки. Ето защо считам, че в конкретния случай, безспорно установената фактическа обстановка е довела и до правилно решение на териториалния директор. Моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна и да ни присъдите разноски в предвидените минимални размери юрисконсултско възнаграждение.

 

Адв. И. /реплика/: По отношение дали „Адапт“ е трето лице  поддържам жалбата и това което съм изложил като основания. На първо място „Адапт” ЕООД не е страна в административното производство по издаване на ревизионен акт. На следващо място, няма никакви доказателства, че това задължение е изяснено като основание и като размер. Към момента „Адапт” е привлечено по силата на препращащата норма на чл. 9 , че съдружниците в ЗЗД дружества отговарят  на задълженията на дружества и нищо повече. Да не говорим, че ДОПК е отговорен, кога и как се визира отговорност на трето лице и кои са трети лица, на които може да се ангажира отговорност за задължения на едно юридическо лице, което е още едно основание да действа отмяна на настоящото постановление. Мотивите тук са ясни по отношение на липсата на мотиви на административния орган, защо той приема. Значи, ние приемаме „ex lege” всяко едно задължение ще  се затрудни събирането му в момента на издаването на един ревизионен акт. Мотивите, защо ще се затрудни събирането и как ще се затрудни съда, следва да бъдат достатъчно подробни, а такива тук липсват.

Юрк. Д.: Нямам какво да кажа.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че в законния срок ще се произнесе с решение.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.50 часа.

 

                                               Председател:

                                              

Секретар: