П Р О Т О К О Л

                      

Година 2019                                                                         Град Търговище

Административен съд                                                         ІІ състав

на единадесети ноември                                                   Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                      Председател  Росица Цветкова

                                                                                             

Секретар  Стоянка Иванова

Сложи за разглеждане, докладваното от Председателя

АХ. дело номер 227 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване 11:50 часа в съдебната залата се явиха:

 

За жалбоподателя „Лисец" ЕООД предст. от Х. Е. Х., редовно уведомен се явява адв. Цв. И. ***, редовно упълномощен и приет от съда.

 

Ответникът Директор на ТД на НАП- Варна, редовно призован не се явява. За него се явява  гл. юрк. М.Д., редовно упълномощена и приета от съда.

 

По даване ход на делото:

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

Юрк. Д.: Да седаде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Делото е отложено за събиране на доказателства.

 

Дава се възможност за становища по доказателствата.

 

Юрк. Д.: Представям и моля да бъдат приети: Справка за задълженията на „Лисец“ ЕООД, актуални към 13.08.2019 г.; разпореждания  за разпределение на постъпили суми, както и постановления за налагане на обезпечителни мерки.

 

Адв. И.: Представените доказателства са допустими- да се приемат.

 

По направените искания по доказателствата, съдът

 

                                               ОПРЕДЕЛИ:

 

Приема и прилага към доказателства  по делото представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно: Справка за задълженията на „Лисец“ ЕООД, актуални към 13.08.2019 г.; 9 бр. разпореждания с изх. №№ С190025-125-0309434/21.10.2019 г., С190025-125-0245032/22.08.2019 г,  С190025-125-0276479/20.09.2019 г.,  С190025-125-0241758/20.08.2019 г., С190025-125-0215268/25.07.2019 г., С190025-125-0210370/19.07.2019 г., С190025-125-0230648/08.08.2019 г.,   С190025-125-0255734/02.09.2019 г., С190025-125-0276256/20.09.2019 г.; 5 броя  Постановления за налагане на обезпечителни мерки: с изх. № С190025-022-0058342/09.07.2019 г., с изх. № С190025-022-0058728/10.07.2019 г., с изх. № С190025-022-0069824/12.08.2019 г.,  с изх. № С190025-022-0070472/13.08.2019 г., с изх. № С190025-022-0082318/13.09.2019 г., с изх. № С190025-022-0093789/11.10.2019 г., ведно с приложените към същите разписки за връчване и информация за задълженията.

 

Адв. И.: Не соча други доказателства.

Юрк. Д.: Нямам искане по доказателствата.

 

Съдът счете делото за изяснено от правна и фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адв. И.: Уважаема г-жо Председател, поддържам жалбата, така както е преявена, само с едно допълнение по постановление 342 по взетото решение, с което е отменено тяхно постановление, с което е наложен запор. Поддържам жалбата, така както е предявена и на наведените основания.  Моля да ми бъдат присъдени разноски. Моля да ми бъде даден срок за писмени бележки.

 

Юрк. Д.: Оспорвам жалбата, считам я за неоснователна. Считам, че и към настоящия момент е налице задължение, което не се изплаща, предвид което към настоящия момент е налице обезпечителна нужда. Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля да ми просъдите разноски по делото- юрк. консултско възнаграждение. Моля да ми предоставите срок за писмени бележки.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, за което страните ще бъдат уведомени.

 

Дава се  възможност на страните по делото в 10- дневен срок от днес да представят писмени бележки.  

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.54 часа.

 

                                               Председател:

                                              

Секретар: