П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2019                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          І състав

на двадесет и осми януари                                                 Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

                             Председател  Красимира Тодорова

                                                                                            

Секретар  Гергана Бачева

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 234 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 11.03 часа се явиха:

 

Жалбоподателите:

Й.Ц.Й., редовно уведомен, не се явява лично.

М.Ц.Г., редовно уведомена, не се явява лично.

С.И.С., редовно уведомен, не се явява лично.

П.А.С., редовно уведомена, не се явява лично.

М.С.С., редовно уведомен, не се явява лично.

А.С.С.,  редовно уведомен, се явява лично.

В.П.Г., редовно уведомен, не се явява лично.

 

За всички тях се явява а.. А.С. от САК, редовно упълномощен и приет от съда.

 

 

            Ответникът по жалбата Кмет на община Попово, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Заинтересованите страни:

ИПИА“ ЕООД, представлявана от И. И.П. с адрес ***, редовно уведомени, не изпращат представител.

„Булгартрансгаз“ ЕАД гр. София 1335, п.к. 3, бул. Панчо Владигеров“ № 66, редовно уведомени, се представляват от юрк. Д. П., редовно упълномощен от днес и приет от съда.

Р.Н.И., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

Н.Н.Р., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

Й.С.С., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Д.С.С., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Й.П.С., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

К.В.В., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Ц.В.М., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

П.Д.П., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

М.П.П., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Вещо лице Н.С.Н., редовно призован, явява се.

 

 

            По даване ход на делото:

А.С.: Да се даде ход на делото. Считам, че са налице основанията по чл. 146 от АПК.

Юрк. П.: Предоставям на съда, предвид предходното неуспешно призоваване на страни.

           

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

           

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Докладва делото.

Производството е по реда на Глава Х от АПК във вр. с чл. 215, ал. 2 от ЗУТ.

Делото е образувано по жалбата на  Й.Ц.Й., М.Ц.Г., С.И.С., П.А.С., М.С.С., А.С.С. и В.П.Г., чрез а.. А.С.  против Решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена от кмета на община Попово със заповед № З-19-209/ 15.04.2019, обективирано в Протокол № 1-37469/ 10.05.2019 г., с които е определен размера на обезщетението за учредяване на сервитутно право за обект „Разширение на газопреносната структура на „Булгаргаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до сръбско-българската граница“.

На страните е изпратено определение № 373/04.11.2019 г. на Административен съд- Търговище.

 

А.С.: Поддържам депозираната жалба. Моля да се приеме преписката като доказателство по делото.

Юрк. П.: Оспорвам жалбата. Моля, да се приемат писмените доказателства.

 

Съдът намира, че следва да се приемат и приложат като доказателства по делото документите постъпили  с административната преписка и с жалбата, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Допуска, приема и прилага като писмени доказателства документите, постъпили с жалбата и с административната преписка, а именно: Решение № 022 за възстановяване на собствеността на земеделски земи, съгласно плана за земеразделяне в землището на с. Ковачевец, писмо от „Булгартрансгаз“ ЕАД с вх. № 30-81-2/09.04.2019 г. на община Попово за учредяване на сервитутни права, Заповед № З-19-209/15.04.2019 г. за назначаване на комисия за определяне размера на дължимото обезщетение за учредяване на сервитутно право, договор за възлагане на експертна оценка с лицензиран оценител № Д-19-51/24.04.2019 г., оценителски доклад относно определяне на справедлива пазарна стойност на сервитути върху имоти в землището на Община Попово, обл. Търговище, изготвен от „Ипиа“ ЕООД гр. Русе, решение на Комисия по чл. 210 от ЗУТ, назначена от кмета на Община Попово със Заповед № З-19-209/15.04.2019 г., обективирано в Протокол № 1-37469/10.05.2019 г., съобщение на решение на комисия по 210 от ЗУТ с изх. № 94Й-578-1/08.08.2019 г. на община Попово, известие за доставяне от Български пощи 12 бр., доказателства за недоставени писма до адресати на Съобщение за решение на комисията с изх. №№ 94Й-578-1/08.08.2019 г. на община Попово-4 броя, жалба с вх. № № 94Й-578-1#1/27.09.2019 г. на община Попово на Й.Ц.Й., М.Ц.Г., С.И.С., П.А.С., А.С.С., В.П.Г., ведно с приложенията, заверено копие на заповед за заместване № З-19-642/18.09.2019 г. на кмета на община Попово.

 

А.С.: Да се изслуша вещото лице.

Юрк. П.: Да се пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

Пристъпи се към снемане самоличността на вещото лице.

 

Вещото лице Н.С.Н., 49 -годишен, български гражданин, женен, с висше образование, неосъждан, без родство и дела със страните.

НАПОМНИ се на вещото лице отговорността по реда на чл. 291 от НК във вр. с чл. 200, ал.1 от ГПК и чл. 144 от АПК.

Вещото лице обеща да даде заключение по съвест, знание и без пристрастие.

    

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

В. л. Н.: Поддържам така представеното заключение.

А.С.: Нямам въпроси към вещото лице.

Юрк. П.: Относно таблица 2, определяйки единичната цена на сервитута, използвайки пазарните аналози, безспорно, че сте взимали корекции с коефициентите, спрямо по-голям и по-малък, съответно категория. Достигайки до крайната цифра, крайния резултат, тези коефициенти вече са отразени. В таблица 5 от приложението, в колона 8 и 9 защо пак използвате корекционен коефициент?

В. л. Н.: Това вече е конкретно за сервитута, а преди това правим оценка на целия поземлен имот-коефициентът за площта и коефициентът за категорията.

Юрк. П.: Кое Ви кара да дадете такъв корекционен коефициент за сервитута, и двата коефициента? На колона 6 давате 0.9 възможно максималния коефициент. Да обясня, че не спорим, че безсрочният сервитут е факт, какво налага като ограничение да дадете възможно най-високата стойност на коефициента. Какво точно ще бъде ограничено по отношение на този имот, за да дадете възможно най-високата стойност? На практика няма ограничение на имота. Кое точно от ползването му към настоящия момент ще бъде ограничено с този сервитут?

В. л. Н.: Характера на сервитута. В този тип сервитути, в ограничителна зона попада целият имот и ние оценяваме само конкретната площ, но в ограничителна зона попада целият имот, която ограничителна зона е със сравнително меки ограничения, но все пак ги има. Имотът е сравнително голяма площ-12,100 дка. Подмяна на предназначението на имота, прекарването на бъдещи газопроводи. Какъвто е в момента имотът няма ограничение. Дал съм най-високия коефициент, тъй като един имот в момента е такъв, след 10 години-друг. При бъдещи инвестиционни намерения, ако настъпят в имота, извън сервитута, ще трябва да минат през собственика на сервитута.

Юрк. П.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

А.С.: Считам, че представеното експертно заключение е компетентно,изготвено с оглед на прецизни данни и представени от вещото лице, поради което моля да го приемете.

Юрк. П.: Считам, че заключението не е изготвено компетентно, поради което ще поискам да не се приеме и евентуално да се възложи изготвянето на повторна експертиза.

 

С оглед становището на заинтересованата страна в процеса, на основание чл. 144 от АПК, във вр. с чл. 201 от ГПК, съдът намира следното: при така направените искания, възможността, която се допуска, съгласно посочения текст от ГПК  е за назначаване на допълнително заключение, което се възлага, когато заключението не е достатъчно пълно или ясно, като аргументи в тази насока не се изложиха. Втората възможност е повторно да бъде назначено заключение, т.е. когато не е основано и възниква съмнение за неговата правилност, като за съда отново не е налице тази предпоставка.

Съдът счита, че следва да приеме представеното заключение по назначената съдебно-техническа експертиза, като на основание чл. 202 от ГПК не е длъжен да възприеме заключението на вещото лице, което е въпрос по съществото на делото и следва да бъде обсъден в съдебния акт, ведно с другите доказателства по делото в тяхната съвкупност.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Приема и прилага към доказателствата по делото: заключението по изготвената съдебно-техническа експертиза, находящо се по делото от стр. 90 до стр. 100 /вкл./, ведно с представената справка-декларация.

 

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице Н.С.Н.,  възнаграждение в размер на 350.00 лв. от внесения депозит.

 

А.С.: Нямам доказателствени искания.

Юрк. П.: Няма да сочим доказателства. 

 

Съдът счете делото за разяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

           

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателства.

ДАВА ХОД  ПО СЪЩЕСТВО.

 

А.С.: Моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразен административен акт. Поддържам изцяло жалбата и моля да я уважите, като на основание чл. 213 от ЗУТ, приложите уредбата на чл. 146 от АПК за незаконосъобразност на оспорената част от Решение от 10.05.2019 г. на комисия по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед № № З-19-209/15.04.2019 г. на кмета на община Попово, обективирано в Протокол № 1-37469/10.05.2019 г. на същата комисия. Както сме посочили определеният размер на обезщетението за учредяването на сервитутно право за нуждите на „Булгартрансгаз“ ЕАД не е съобразен с критериите по чл. 65, ал. 1 от Закона за енергетиката. Това е видно и от заключението на съдебно-техническата експертиза, данните, от която не са оборени с допустими по закон доказателства. В този смисъл Ви моля да се произнесете като определите оценката на обезщетението за учредяването на процесното сервитутно право в размер, съобразно заключението на приетата в настоящото производство съдебно-техническа експертиза, а именно 2481.45 лв., вместо определените в обжалваното решение 1997.50 лв. за наследниците на Станьо Й. Ганевлу за имот № 030002 с площ 12.103 дка. по плана за земеразделяне в землището на с. Ковачевец, общ. Попово, обл. Търговище. Претендираме плащането на деловодни разноски за всички жалбоподатели, като представям и моля да приемете съответния списък по чл. 80 от ГПК. Моля за решение в този смисъл.

 

Юрк. П.: Уважаема г-жо Председател, считам жалбата за недоказана. Моля да постановите решение, като имате предвид, че считам, че експертизата не установява по достатъчно достоверен начин размер на по-високо обезщетение. Претендирам юрисконсултско възнаграждение.  

 

 

Съдът счете делото за разяснено и обяви, че в законния срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11. 20 часа.

 

 

                                               Председател:

 

                                                Секретар:

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Издаден РКО на в.л. Н. за сумата от 350 лв.

                                                                                              на 28.01.2020 г.

                                                                                                             Съдебен секретар: