П Р О Т О К О Л

                      

Година 2020                                                                         Град Търговище

Административен съд                                                         ІІ състав

на  единадесети февруари                                                 Година 2020

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                      Председател  Росица Цветкова

                                                                                             

Секретар  Стоянка Иванова

 

Сложи за разглеждане на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК в 10:40 часа, докладваното от Председателя

АХ. дело номер 266 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване 10:40 часа в съдебната залата се явиха:

 

Жалбоподателят “Тузлушка гора" ЕООД, редовно призован се представлява от адв. И.И. ***, редовно упълномощен от преди и приет от съда.

Ответникът Директор на Дирекция "ОДОП"- Варна при ЦУ на НАП, редовно призован не се явява. Постъпила е молба от гл. юрк. К. Д. с изразено становище по хода на делото и по същество.

 Вещото лице Н.Й.С., редовно призован- явява се.

 

По даване ход на делото:

Адв. И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Докладва постъпилата молба от гл. юрк. К. Д. с вх. № 252/10.02.2020 г. на АС – Търговище.

Делото е отложено за събиране на доказателства и изслушване заключението на вещото лице.

Изготвената експертиза е представена по делото на 03.02.2020 година.

 

Дава се възможност за становища по направените доказателствени искания.

 

Адв. И.: Получихме диска /CD/ представен от ответната страна. Запознати сме със същия. Нямаме възражения по приемането му. 

 

По направените искания по доказателствата,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Приема и прилага по делото постъпилият с молбата на гл. юрк. Д. от 28.11.2019 г. 1 бр. електронен носител  /диск/, съдържащ следните електронни документи, логически свързани с електронните подписи на компетентните органи и съдържащи удостоверение по чл. 24, във вр. чл. 16, ал. 1, т. 1 от ЗЕДЕП:

а/ заповеди за възлагане на ревизия

б/ ревизионен доклад

в/ ревизионен акт.

 

Пристъва към снемане самоличността на вещото лице.

 

Вещото лице Н.Й.С., 54- годишен, български гражданин, семеен,  с висше образование, неосъждан, без родство и дела със страните.

НАПОМНИ се на вещото лице отговорността по реда на чл. 291 от НК във вр. с чл. 200, ал.1 от ГПК и чл. 144 от АПК.

Вещото лице обеща да даде заключение по съвест, знание и без пристрастие.

 

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

Вещото лице отговаря на поставените от страните въпроси.

 

В. л. С.: Поддържам така представената експертиза. Във връзка с така представеното становище искам да уточня, че нямах възможност  да извърша проверка на абсолютно всички посочени имоти във фактурите, но стремежът беше максимално по брой имоти да бъдат проверени, за да мога да изложа достатъчно, добре мотивирано и справедливо становище.  По отношение отразеното в експертизата на стр. 2, след потъмнения текст- третото изречение, където е записано, че дирите са плитки, не са продълбочени в следствие многократно /неколкократно/ преминали транспортни средства, мога да кажа, че в този абзац, посочените насаждения в отдел 8 „щ“, 255 „с“ и 255 „т“, към момента на извършване на оценката и даване на становището, че в тези насаждения в площите няма изградени, така наречените тракторни пътища. Пътищата, които са в тези насаждения са направени от транспортни средства. Тук не мога да конкретизирам, дали са само от товарни транспортни средства или от автомобили с висока проходимост (определени като джипове) със същото разстояние между гумите. Поставените дири на терена са много плитки. Няма такова продълбочаване, което да е показател, че през това трасе са преминавали товарни автомобили, натоварени с дървесина и вследствие на натиска, който оказват от боксуването на задвижващите колела, почвеният слой да бъде наранен и да се получи това продълбочаване. Относно записаното на стр. 3 от заключението, най-горното изречение от първия абзац – „Пътищата са без коловози, не са простъргвани…“ мога да кажа, че има изискване, след приключване на сечта в отделите, пътищата да бъдат рехабилитирани от тези които са извършвали сечта, но то е задължително  за извършване, когато пътищата са амортизирани вследствие на придвижването на транспортните средства и ако не бъде извършена тази рехабилитация, после не могат да бъдат използвани от други транспортни средства. Ако по времето, когато е извършен транспорта, ползването на тези пътища е  било такова, че те не са амортизирани, не е задължително да бъдат рехабилитирани. По принцип рехабилитацията не заличава  амортизацията на пътя. В трите насаждения в отдел 264 „т“, 254 „б“ и 256 „з1“, пътищата по преценката, по това което е установено на терена показва, че пътищата не са рехабилитирани и тяхното ниво на пътната настилка, спрямо нивото на терена извън пътя е такова, че показва, че там не е извършвано такова рехабилитиране, защото когато се получат катива коловози и бъде простърган пътя с гребло, нивото на терена на пътя пада много надолу спрямо другия терен. В тези насаждения такова нещо няма. В рамките на 8-10 см. е разликата и то на частични участъци по трасето на пътищата.  След проверка и оглед на тези насаждения, в които са фактурирани тези мероприятия „извоз на негодна дървесина“ и в другите, в  които е „изгаряне на негодна дървесина и на отпадъчна дървесина“ проверката беше извършена, там където е фактурирано „извоз на негодна дървесина“- във всички насаждения ползването е извършено. Това което е било като дървесина и което е следвало да бъде правостоящо е повалено и дървесината, която е трябвало да бъде извозена е извозена (става въпрос за другата, която е в лежащо състояние- повалена и в лежащо състояние). В тези насаждения, където е посочено, че е извършвано мероприятието „извоз на негодна дървесина“, според мен, такова мероприятие не е извършвано, понеже в площите, в територията се установяват секции с различна дължина. Секции- това е при разкройването на повалените стъбла. Те са с различна дължина, различен диаметър и не са събрани на фигури по площта, за да може да бъде определено количество и категория дървесина. Те са общо взето неравномерно  разпръснати по площта. Ако е извършвано мероприятието „събиране и изнасяне на негодна  дървесина“, тази дървесина не трябваше да е налична в сечището. Относно записаното на стр. 3 от заключението – втори абзац, мога да кажа, че след като направих справка с електронната система на Изпълнителната агенция iag за тези насаждения, разликата, в това което е определено да бъде добито от насажденията и това, което е отчетено там като реален добив, самата разлика е обяснена с това, че ползването не е извършено върху цялата площ. На терена такова нещо не установих и спрямо площта, която е посочена, че върху нея не е извършвано добив, а спрямо други площи (не съм го формулирал), като процент не е толкова голям. Разликата е много по-голяма от това, което действително би следвало да се получи. В експертизата не съм го изяснил като процент, какво би следвало да се получи. Да допълня основната справка, защо е направена с електронната система на Изпълнителната агенция, че след като бъде приключен добивът във всяко едно сечище/насаждение се изготвя, така нареченият  констативен протокол за сечището, в който се посочват особеностите – какво е предвидено да бъде добито, какво е добито по дървесни видове и категории. Там има место, където да бъдат посочени причините, които са довели до  разлики в предвиденото и в действително добитото. В нито един констативен протокол не е посочено, че в насаждението разликата в добитото в по-малко от определеното по позволително за сеч се дължи на това, че дървесината е негодна. Такова нещо няма. По принцип разликата в плануваното и в добитото се дължи на това, че има останала дървесина в обекта. Ако ползването не е изведено върху цялата площ е възможно, част от разликата да се дължи на това- недобитото. В конкретния случай аз не установих такива площи, където част от насаждението да стои.

 

На въпросите зададени от ответника в писмен вид в молбата с вх. № 252/10.02.2020 г. по описа на АС- Търговище, вещото лице Н. С. отговори следното:

 

На въпроса: Дали може ли да бъде безспорно установено кой конкретно е извършил фактурираните дейности, посочени в оспорените фактури?

В. л. С.: Аз не мога да кажа кой е извършил дейността.

 

На въпроса: Може ли да бъде установен обемът на извършената работа?

В. л. С.: Във връзка с извършения обем работа е възможно да се даде становище, но това означава, че за всяко едно конкретно насаждение трябва да се направят  съответните измервания на параметрите на фактурираните съоръжения дотолкова, доколкото това е възможно вследствие на това, кога е извършена съответната дейност и кога се направят тези измервания. За тези обекти, които реално са проверени и са включени като проверени, оценката е окомерна. Не съм правил измервания, за да кажа. Тук става въпрос за път. Измерва се ширината, дължината, броя на съответните пътища, за да се каже например, че имаме 3 км. път с такива параметри, но в самите фактури и поради липсата на първични документи, където изпълнителят да е предал, а възложителят да е приел конкретния обект – липсват такива параметри и е несъотносимо аз да кажа, че са направени например 3 км., като не знаем реално колко километра са фактурирани във фактурата.

 

На въпроса: Може ли да бъде установено, че посочените дейности са извършени към датите, посочени в процесните фактури?

В. л. С.: Това, което съм дал в становището, че според мен е извършено, точно това съм имал предвид, че към него момент, независимо че оценката се прави впоследствие, в този обект такива съоръжения има изградени. Тези съоръжения вероятно са направени към него момент.

 

Адв. И.: Нямам въпроси към вещото лице. Експертизата е изготвена професионално. Същата е вярна, относима е по делото и следва да бъде приета.

 

В. л. С.: Във връзка с посоченото в подадената справка-декларацията, където е отбелязано обход и оценка на обектите, извършен на посочените дати от 18:00 часа до 22:00 часа, следва да кажа, че до всеки един обект съм ходил лично с GPS система, за да съм абсолютно сигурен, че не съм в друг обект или в друг вид собственост. Направил съм оглед на място, който е бил в светлата част на денонощието. Като съм посочил 22:00 часа съм имал предвид работата, свързана с обобщаване на данни, изчисления, подготовка, формулиране на становище, което също си изисква време.

 

Съдът намира, че следва да бъде прието експертното заключение на вещото лице по изготвената лесотехническа експертиза, поради което

                                              

ОПРЕДЕЛИ:

 

Приема и прилага към доказателствата по делото: заключението на вещото лице- Н.Й.С.,  по изготвената лесотехническа експертиза, ведно с приложената към същото таблица, както и приложената справка- декларация.

 

Определя окончателно възнаграждението за вещото лице в размер на 785 лв., от които 300 лв. да се изплатят от първоначално внесения депозит.

 

Задължава жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да внесе по сметката за вещите лица на Административен съд Търговище разликата до пълния размер  от 785 лв., а именно 485 лв., които ще бъдат изплатени допълнително на вещото лице. За окончателното разпределение на разноските съдът ще се произнесе със съдебното решение.

 

Вещото лице е освободено от присъствие в залата.

 

Адв. И.: Не соча нови доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от правна и фактическа страна, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адв. И.: Уважаема г-жо Съдия, моля да ми предоставите срок за писмена защита. Считам, че изготвеният ревизионен акт от органите по приходите е направен на база предходен акт на АДФИ, в който акт са завишени констатациите, като не са проверявани на място, както в случая с изготвената експертиза. Има анализи, които са чисто теоретични. Органът по приходите без да извърши задълбочена проверка на счетоводната документация и съответно да извърши проверка на място, извършени ли са дейностите е изготвил констатациите. Поради тази причина, моля актът да бъде отменен, конкретно със сумите, които считаме, че се нереално увеличение на финансовия резултат съответно за 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г. - ще ги посочим в писмените бележки. Относно данъка добавена стойност, също ще посочим конкретни мотиви. Там надчетът е само за 2017 г. Моля да присъдите на клиента ми деловодните разноски, както и  адвокатски хонорар, който е в минималния размер. Представям списък на разноските по делото.  

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, за което страните ще бъдат уведомени.

 

Дава се  възможност на процесуалния представител на жалбоподателя  в 10- дневен срок от днес да представи писмени бележки.  

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:10 часа.

 

Председател:

 

Секретар:

 

 

 

Издаден: РКО за сумата от 300.00 лв. на вещото лице -                                                                                 Н. С. от внесения депозит.

                                                                                                           11.02.2020 г.

                                                                                                          Секретар: