П Р О Т О К О Л

                       

 

Година 2020                                                                         Град Търговище    

            Административен съд                                                         І състав

на единадесети февруари                                                 Година 2020

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                            

            Председател  К. Тодорова          

           

Секретар Гергана Бачева

 

сложи  за  разглеждане докладваното от Председателя

Ах. дело номер 145 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 09:45 часа се явиха:

           

Жалбоподателите:

 

Д.С.Г., редовно призована, не се явява.

В.С.Н., редовно призован, не се явява.

„Ъпдейт Нийдед“ ЕООД, с управител Б. М., редовно призован, не се явява.

 

За тях се явява а.. Кр. П. ***, редовно преупълномощена от а.. Д. Н. от преди и приета от съда.

 

Ответникът Началник СГКК – Търговище, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна П.Ц.И., редовно призован, се явява лично. Постъпила е молба от а.. Р. Д., с пълномощно по делото.

Вещото лице Т.С.И., редовно призован, явява се лично.

 

Докладва постъпила молба с вх. № 232/07.02.2020 г. от а..***, в качеството на пълномощник на П.И. за даване ход на делото в негово отсъствие.

 

По даване ход на делото:

А.. П.: Да се даде ход на делото.

Г-н И.: Да се даде ход на делото.

           

Съдът намира, че производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

           

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК в  09.45 часа.

 

А.. П.: Да се изслуша вещото лице.

Г-н И.: Да се изслуша вещото лице.

 

Вещото лице Т.С.И. ***, 49 -годишен, български гражданин, женен, с висше образование, неосъждан, без родство и дела със страните.

НАПОМНИ се на вещото лице отговорността по реда на чл. 291 от НК във вр. с чл. 200, ал.1 от ГПК и чл. 144 от АПК.

Вещото лице обеща да даде заключение по съвест, знание и без пристрастие.

    

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице.

 

В.л. И.: Поддържам представеното по делото заключение.

 

На въпросите на страните вещото лице отговори следното:

 

В. л. И.: По първия отговор, не мога да кажа с кой нотариален акт съм установил този извод, тъй като задачата не е поставена с кой нотариален акт, казано е в кой имот попада и аз давам отговор, че попада в рамките на УПИ ІV-583. Графически попада в този имот. Справка с действащия регулационен кадастрален план и предишния регулационен и кадастрален план на гр. Търговище.

По втория въпрос, всичко е показано в комбинираната скица. Съпоставяйки, налагайки действащия и предишния план на гр. Търговище е видно, че този проектен имот  73626.510.460 е част от УПИ ХХІV-584, кв. 152 по действащия регулационен план. Не е приложена регулацията. Кадастралната карта не е част от регулационния план. Не е приложен и действащият, и предишният. При справка, направена в Община Търговище-няма подадено заявление за уреждане на сметки по регулация.

 

А.. П.: Как се променя тогава регулационния статут на имотите, след като към документите и към експертизата е представен нотариален акт за уредени сметки по регулация от 1968 г., а Вие твърдите, че няма уредени такива. Извадки от кои регулационни планове е използвал при изготвяне на заключението?

В. Л. И.: Няма, това е в графичната част на действащия план, се показва, че частта в проектния идентификатор е в имот 584. По четвъртия отговор-кадастралната карта и кадастралния план си съвпадат едно към едно. Няма разминаване. При изготвянето на заключението, съм ползвал два предходни регулационни кадастрални плана на община Търговище, регулационните планове. Нанесени са в комбинираната скица и с легенда са описани кой план от коя година е. Уредени са сметките по регулация без частта, която е спорна. Тази част е била част от съществуваща сграда.

 

А.. П.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

А.. Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението, обосновано е.

 

А.. П.: Възразявам, да не се приема заключението. То изцяло противоречи на ЗКИР и пар. 8 от ЗУТ. За мен задачата не е изпълнена. Не може да бъде приета така, тъй като регулационният статут на двата действащи регулационни плана по времето, когато имотите са придобивани-1957-68 г. и когато страните са си уреждали сметките по регулация, по тогава действащия ЗПИНМ и правилника за приложението му, всичките документи са налични в архива на общината и аз очаквах, че ще видим комбинирана скица от първия регулационен план, където се обръщат имотите и от където са дошли уреждането на сметките по регулация. По тогава действащия закон-ЗПИНМ са се уреждали през народните съвети. Исканията ни са да се изследва регулационния статут на двата съседни имота. Има два регулационни плана от 1957-68 г. и 1987 г. и после имаме 2003 г. кадастър. Искам комбинирана скица между първия, втория, третия, колкото има регулационни планове и кадастър, за да се види каква е собствеността и от къде идват промените.

Г-н И.: Уважаема госпожо Председател, смятам, че доказателствата можеше да бъдат представени още със самата жалба. Подробно е отговорено на всички въпроси, които бяха зададени и на всички задачи, които бяха поставени на експерта и в делото има събрани множество документи, обилна писмена документация и доказателства, които са в подкрепа на неговите заключения. Има и съдебни решения, както знаете. Смятам, че съдът е направил необходимото да събере по възможностите си обективно, всестранно и пълно цялата документация, която е в подкрепа на нашите твърдения и на жалбоподателя, и на трето лице, поради което събирането на нови доказателства, аз считам, че не се налага.

 

С оглед становищата на страните в процеса, на основание чл. 144 от АПК, във вр. с чл. 201 от ГПК, съдът намира следното: при така направените искания, възможността, която е допусната, съгласно посочения текст от ГПК  е за назначаване на допълнително заключение, което се възлага, когато заключението не е достатъчно пълно или ясно, като аргументи в тази насока не се изложиха от страна на жалбоподателите. Втората възможност е повторно да бъде назначено заключение, т.е. когато не е основано и възниква съмнение за неговата правилност, като за съда отново не е налице тази предпоставка.

Съдът счита, че следва да приеме представеното заключение по назначената съдебно-техническа експертиза, като на основание чл. 202 от ГПК не е длъжен да възприеме заключението на вещото лице, което е въпрос по съществото на делото и следва да бъде обсъден в съдебния акт, ведно с другите доказателства по делото в тяхната съвкупност.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА  към доказателствата по делото: заключението по изготвената съдебно-техническа експертиза, ведно с приложенията към същото, находящи се от стр. 67 до стр. 75 вкл. от делото..

Определя допълнително възнаграждение на вещото лице Т.С.И. в размер на в размер на 20 лв., от които на вещото лице да се изплати сумата от 17,88 лв., като остатъкът от внесения депозит в размер на 2.12 лв.  да се удържат служебно за осигуровки.

 

А.. П.: Нямам други доказателствени искания.

Г-н И.: Нямам други искания.

 

 

Съдът счете делото за разяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

           

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателства.

ДАВА ХОД  ПО СЪЩЕСТВО.

 

    А..  П.: Г-жо Председател, моля да уважите така депозираната жалба.  Придържам се изцяло към писмената защита на колегата Н., представена в предходно съдебно заседание. Анализирани са всички доказателства, събрани по делото, всички доводи в подкрепата на нашата жалба са изложени аргументирано. По така изложените съображения аз ще Ви моля да уважите депозираната жалба ведно с всички законни последици, като претендираме и присъждане на разноски, така както са заявени от колегата Н., като се добавят и допълнителните разноски за вещо лице в размер на 20 лв.

 

Г-н И.: Моля да потвърдите обжалвания отказ за одобряване на изменение на КККР с № 24-14778 от 31.05.2019 г. на началник на СГКК-Търговище като законосъобразен.  Моля до оставите жалбата без уважение като недопустима и неоснователна. Началникът на СГКК правилно е констатирал, че между страните има отношения, които не позволяват да бъде одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралният регистър. Смятам, че и заключението на вещото лице, което беше обстоятелствено изложено пред Вас, се установи, че не съществуват такива условия за допускане на исканото изменение, поради което ще Ви помоля да се произнесете с акт в този смисъл. Изцяло подкрепям становището в представеното писмено становище в предходно съдебно заседание.

 

           

 

Съдът счете делото за разяснено и обяви, че в законния срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.55 часа.

 

 

                                                Председател:

 

                                                 Секретар: