П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2019                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          IV състав

на деветнадесети ноември                                                Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             Председател Албена Стефанова

                                                                                            

Секретар  Стоянка Иванова

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 49 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 14.06 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Ю.Ю.Е., редовно призован- не се явява и не изпраща представител.

            Ответникът по жалбата Зам.-изп. директор на  ДФ "Земеделие"- гр. София, редовно призован- не се явява. Постъпила е молба от ст. юрк. Т. С., с искане за отлагане на настоящото дело, поради  служебна ангажираност.

 

            Съдът отчете, че молбата подадена от ст. юрк. Т. С. е от лице, което е упълномощено от Изп. директор на ДФ „Земеделие“, а не от Зам.-изпълнителния директор- страна по настоящото дело е не Изп. директор на ДФ „Земеделие“, а Зам.-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“, при условията на делегиране, съгласно приложената по делото Заповед № 03-РД/715 от 27.06.2017 г. на Изп. директор, с която последният е делегирал на Зам.-изпълнителния директор – П. С. да издава и подписва уведимителни писма от вида на процесното.

С оглед изложеното, предвид на това, че по делото не са ангажирани доказателства за невъзможността на Зам.-изпълнителния директор да се яви в днешното съдебно засадание, предвид надлежното му призоваване и ненадлежното упълномощаване на ст. юрк. Т. С., съдът намира, че не са налице предпоставките по чл. 139 от АПК и не е налице основание за отлагане на делото.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК в 14.06 часа.

 

Пристъпва към доклад по същото.

Съдът намира, че следва да бъде допусната поправка в проекто-доклада, касаеща Номера на успорваното уведомително писмо (УП), с оглед на което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Допуска поправка в проекто-доклада, като Номерът на  оспореното Уведомително писмо следва да се чете 02-250-6500/3295, а не 3495 от дата 12.11.2018 г..

Обявява за окончателен проекто-доклада в останалата му част, съобщен на страните с Определение №371/01.11.2019 г. на Административен съд Търговище.

 

            За изясняване на делото от фактическа страна, следва да бъдат приети всички документи по административната преписка по издаване на Уведомителното писмо, с оглед на което

ОПРЕДЕЛИ:

 

Приема и прилага като писмени доказателства: представените с административната преписка документи и книжа, находящи се по адм. дело № 1922/2019 г. на ВАС от стр. 13 до стр. 82 (вкл.) и от стр. 98 до 110 (вкл.)

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна. Следва от административния орган да се изиска заявлението на оспорващия за подпомагане за 2015 година, както и приложената от органа методика. Следва от Министерство на земеделието и храните да се изиска информация- официална справка   относно статута на пчелина на оспорващия- Ю.Ю.Е..

Делото следва да се отложи за друг ден и час, предвид което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            Изисква от Зам.-изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, да представи по делото в 5-дневен срок от получаване на съобщението- заявлението за подпомагане на Ю.Ю.Е. за 2015 г., приложената от него в оспореното уведомително писмо Методика за намаляване и отказване на плащане по Мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г., както и Заповед № РД-09-144/23.02.2017 г. на Министъра на земеделието, храните и горите.  

           

Изисква от Министерство на земеделието и храните, представлявано от Министъра, да представи по делото в 5-дневен срок от получаване на съобщението- официална справка, относно въведените в електронната система данни от контролиращото лице „ЛАКОН“ ООД през 2016 г. за заведените пчелни семейства от Ю.Ю.Е., относно броя, номерата и статута  на пчелините- „биологичен или в преход“, както и спазени ли са базовите изисквания. Да се представи също така и официална справка и за статута на пчелина  на Ю.Ю.Е.- „биологичен или в преход“ и за 2015 г..

 

Отлага делото и насрочва същото за 17.12.2019 г. от 14.00 часа, за която дата страните да се считат за уведомени съгласно чл.138, ал.2 от АПК.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.18 часа

           

                       

Председател:

 

Секретар: