П Р О Т О К О Л

                       

Година 2019                                                                         Град Търговище

            Административен съд                                                         IV състав

на шести декември                                                              Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             Председател  Албена Стефанова

                                                                                            

Секретар Янка Ганчева

 

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ. дело номер 197 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

            Оспорващите:

М.М.М., редовно призован, не се явява лично. Представлява от а.. И. И. ***, надлежно упълномощен и приет от съда.

И.Ш.И., редовно призован, не се явява лично. Представлява от а.. И. И. ***, надлежно упълномощен и приет от съда.

Х.А.М., редовно призована, не се явява лично. Представлява от а.. И. И. ***, надлежно упълномощен и приет от съда.

Ответникът по оспорване Кмета на Община Търговище, редовно призован, се представлява от ст. ю.. Л. Ж., редовно упълномощен и приет от съда.

Заинтересованите страни:

Б.Х.А., редовно призован, явява се лично.

Община Търговище, редовно призована се представлява от ст. ю.. Л. Ж., редовно упълномощен и приет от съда.

 

По даване ход на делото:

            А.. И.: Да се даде ход на делото.

            Ю.. Ж.: Да се даде ход на делото.

Г-жа А.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

           

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Предоставя се възможност за становища по жалбата и по проекто-доклада.

 

А.. И.: Поддържам жалбата Нямам възражения по проекто-доклада, да се приеме.

Ю.. Ж.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по проекто-доклада, да се приеме.

Г-жа А.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по проекто-доклада, да се приеме.

 

Съдът намира, че следва да пристъпи към доклад по делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Обявява за окончателен проекто-доклада, съобщен на страните с  Определение на съда № 405 от 19.11.2019 г.

 

Предоставя се възможност за становища и искания по доказателствата.

 

А.. И.: Да се приемат представените по делото писмени доказателства.

Ю.. Ж.: Да се приемат представените по делото писмени доказателства.

Г-жа А.: Да се приемат представените по делото писмени доказателства.

 

Съдът намира, че за изясняване на делото в пълнота, следва да бъдат  приети и приложен всички представени по делото писмените доказателства, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Приема и прилага като доказателства по делото всички документи и книжа, представени с жалбата и с административната преписка по опис, постъпила с придружително писмо с вх. № 1455/23.08.2019 г., находящи се на долната корица на делото; допълнително представените с писма с вх. № 1545/12.09.2019 г. и с вх. № 1867/01.11.2019 г. от Община Търговище писмени доказателства, а именно: Заповед № З-О-37 от 17.07.2019 г. на Кмета на Община Търговище, препис от Решение № 17 по протокол № 56 от 26.09.2019 г. на Общински съвет Търговище, извадка от действащ ПУП на гр. Търговище с рег. № СК-ТСУ-1120/31.10.2019 г.; представените с писмо с вх. № 1869/05.11.2019 г. от Агенция по геодезия, картография и кадастър шест броя скици, а именно: скица на поземлен имот № 151004416-05.11.2019 г., скица на поземлен имот № 151004429-05.11.2019 г., скица на поземлен имот № 151004444-05.11.2019 г., скица на поземлен имот № 151004457-05.11.2019 г., скица на поземлен имот № 151004590-05.11.2019 г., скица на поземлен имот № 151004599-05.11.2019 г.; представените от Община Търговище с писмо вх. № 2057 от 25.11.2019 г. писмени доказателства, а именно: инвестиционен проект с рег. № 37007 от юни 2018 г., част комуникационно-транспортен план, удостоверение за пълна проектантска правоспособност рег. № 37007 за 2018 г., застроителен сертификат № 3407180800R00243, скица одобрена със Заповед № З-О-37/17.07.2019 г., становище от арх. Дарина Димитрова – гл. арх. на Община Търговище, констативен протокол от 24.04.2018 г., извадка от деловодната система на Община Търговище, както и допълнително представения от Х.А.М. нотариален акт за покупко-продажба № 125, том VІІІ, рег. № 7123, дело № 685 от 2014 г.

 

А.. И.: Уважаема госпожо председател, поддържаме искането си, направено с жалбата, за допускане експертиза по делото. Смятаме, че един специалист по градоустройство, ако той е архитект, може да отговори на всички въпроси, тъй като ще бъде в неговата компетентност, тъй като след като е архитект ще е специалист не само по градоустройство, а и по строителство, а от там и по отношение на разрешаване на строителство и статут на сградите. Молим да бъде назначена такава експертиза, тъй като са необходими специални знания за проверка на законосъобразността и спазването на процедурите по одобряване на плановете. Моля да бъде назначено за вещо лице специалист по градоустройство-архитект, което да отговори на следните въпроси:

Спазени ли са при одобряване на Подробния устройствен план, План за регулация, План за застрояване, Специализираната план-схема за елементите на техническата инфраструктура и Комуникационно-транспортния план специфичните правила и норми по устройство на населените места? Отделно да отговори и на въпросите:

Какъв е фактическият статут на сградата, попадаща в УПИ ІХ и УПИ ХІ? Представлява ли една сграда и ако е и извършено фактическо разделяне на сградата, въз основа на какви строителни книжа и какво строително разрешение е направено това?

Съществуват ли физически на терен посочените в тези планове силози? Заснети ли са като съществуващи в кадастралната карта и ако не съществуват необходимо ли е било съобразяването на плана за застрояване с тях?

Повлиява ли съобразяването с тях на предвидената застройка в УПИ ІХ и УПИ ІІ?

Има ли други сгради в засегнатите от обхвата на проекта имоти, които са съборени и не съществуват, а това не е отразено в проекта?

Отчетено ли е в проекта чия собственост е съществуващият в УПИ ХІ  мачтов  трафопост (МТП) - чия собственост е в действителност? Има ли договори за съгласия със собственикът на трафопоста за снабдяване с електроенергия от него, за което е предвидено в проекта това да стане?

Има ли дадено съгласие или учреден сервитут за преминаване на електрозахранване през имоти, които не са собственост на лицата, чиито имоти се захранват по предвидения в Специализираната план-схема начини.

Ю.. Ж.: Считам, че няма налице несъответствие на одобрения проект със законовите разпоредби, тъй като разделянето на сградите не е предмет на настоящото производство. В настоящия проект силозите не са отразени и също така не се предмет на настоящото производство. От приложеното писмо от „Електроразпределение север“ се вижда, че имотите с идентификатор № 73626.505.656 и с идентификатор № 73626.505.657 са захранени от мачтов трафопост „Сива“, находащ се в имот с идентификатор № 73626.505.698, който е закупен с тежести от единия от жалбоподателите. Видно от окончателен договор от 02.04.2018 г. с купувач Х.А.М.. Ако не е приложен по делото го представим на съда и моля да бъде приложен по делото. Това е окончателен договор за продажба на недвижим имот, където в чл. 13 от същия е описано, че имотът е закупен с тежести. Не се противопоставям по назначаване на експертизата.

Г-жа А.: Предоставям на съда.

 

Съдът намира,че за изясняване на делото от фактическа страна следва да бъде приложен така представения в днешно съдебно заседание окончателен договор за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост.

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна и на основания чл. 171, ал. 2 от АПК следва да бъде уважено искането на оспорващите за допускане по делото на съдебно-техническа експертиза, с така описаната по-горе от процесуалния им представител задачата, като същата следва да бъде допълнена служебно от съда.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Приема и прилага като доказателство по делото окончателен договор за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост от 02.04.2018 г. с рег. № Д-ОС-З/12.04.2018 г.

Допуска съдебно-техническа експертиза по делото, като назначава за вещо лице арх. Й.Д.П. ***, който след като се запознае с доказателствата по делото и документите, ноходящи се в Община Търговище, като последната е длъжна да му осигури пълен достъп, да даде заключение за изясняване на следните въпроси:

Спазени ли са при одобряване на Подробния устройствен план, План за регулация, План за застрояване, Специализираната план-схема за елементите на техническата инфраструктура и Комуникационно-транспортния план специфичните правила и норми по устройство на населените места?

Какъв е фактическият статут на сградата, попадаща в УПИ ІХ и УПИ ХІ? Представлява ли една сграда или в случая е извършено фактическо разделяне на сградата? В последния случай въз основа на какви строителни книжа и какво строително разрешение е направено това?

Съществуват ли физически на терен посочените в тези планове силози? Заснети ли са като съществуващи в кадастралната карта и ако не съществуват необходимо ли е било съобразяването на плана за застрояване с тях?

Повлиява ли съобразяването с тях на предвидената застройка в УПИ ІХ и УПИ ІІ?

Има ли други сгради в засегнатите от обхвата на проекта имоти, които са съборени и не съществуват, а това не е отразено в проекта?

Отчетено ли е в проекта чия собственост е в действителност съществуващият в УПИ ХІ  мачтов  трафопост (МТП)? Има ли договори за съгласия със собственикът на трафопоста за снабдяване с електроенергия от него, за което е предвидено в проекта това да стане?

Има ли дадено съгласие или учреден сервитут за преминаване на електрозахранване през имоти, които не са собственост на лицата, чиито имоти се захранват по предвидения в Специализираната план-схема начини.

2. Променя ли се предназначението на урегулираните поземлени имоти, предмет на заповедта?  По отношение на съседните урегулирани поземлени имоти предвижда ли се промяна в застрояването им? Предвижда ли се включването им в свързано застрояване, допускат ли се намалени разстояния и ако да – за кои съседни урегулирани поземлени имоти?

3. Така одобреното с процесната заповед изменение на Подробен устройствен план, План за регулация и План за застрояване в съответствие ли е с предвижданията на Общия устройствен план за гр. Търговище?

4. Така одобреният с оспорената заповед Проект за изменение на  Подробен устройствен план в съответствие ли е с  техническите изисквания на ЗУТ и нелице ли е хипотеза по чл. 134, ал. 1 от ЗУТ? Заданието отговаря ли на изискванията за съдържание по чл. 125, ал. 2 от ЗУТ?

5. Така одобреният с оспорената заповед Проект за изменение на  Подробен устройствен план в съответствие ли е с техническите изисквания на Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии, устройствени зони, относно устройствените показатели? При несъответствия да се посочат в какво се изразяват същите.

6.Така одобреният с оспорената заповед Проект за изменение на  Подробен устройствен план в съответствие ли е с изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове? При несъответствия да се посочат в какво се изразяват същите.

Определя първоначален депозит за вещото лице в размер на 420 (четиристотин и двадесет) лева, вносим поравно от жалбоподателите – по 140 (сто и четиридесет) лева за всеки от тях в 7-дневен срок от днес. Да се представи в съда документ, удостоверяващ внасянето на депозита. При невнасяне на депозита в указания срок експертизата ще бъде заличена.

Дава възможност на страните в срока за внасяне на депозита да правят предложения по задачата на експертизата с възможност и да предложат друг експерт, с което съдът ще се съобрази.

Разяснява се отговорността на страните за последиците по чл. 161 от ГПК.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което същото следва да бъде отложено за друг ден и час, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

            Отлага делото и го насрочва за 21.01.2020 г. от 14:00 часа, за която дата страните са уведомени в днешно съдебно заседание.

 

След внасяне на определения от съда депозит да се призове вещото лице арх. Й.Д.П. ***. 

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.30 часа.

 

 

                                          Председател:

 

                                             Секретар: