П Р О Т О К О Л

                       

Година 2019                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          V състав

На трети декември                                                               Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

                             Председател Иванка Иванова

                                                                                            

Секретар Янка Ганчева

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 198 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Л.У., редовно призована не се явява лично. Представлява се от адв. Д.Б. ***, редовно упълномощен и приет от съда.

Ответникът по жалбата Кмет на Община Търговище, редовно призован, се представлява от ю.. Л. Ж., редовно упълномощен и приет от съда.  

 

            По даване ход на делото:

 

            Адв. Б.: Не са налице процесуални пречки. Да се даде ход на делото.

            Ю.. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и пристъпва към фактическото  изясняване на  спора.

 

Адв. Б.: Уважаема г-жо Председател, поддържаме така депозираната жалбата. Изразяваме изцяло несъгласие с оспорваната от нас Заповед № З-01-558/28.05.2015 г. на Кмета на Община Търговище. Изцяло оспорваме и не сме съгласни с посочената фактическа обстановка, поради което имаме и искания за събиране на доказателства в тази насока.

Ю.. Ж.: Оспорвам изцяло жалбата. Няма налице извършени административно-процесуални нарушения от страна на административния орган, поради което моля да оставите жалбата без уважение.

 

Съдът намира, че следва да докладва делото.

 

Докладва  делото.

Производството е по реда на Глава Х от АПК1 във връзка с чл. 215 от ЗУТ.

Делото е образувано по жалбата на Д.Л.У. *** против Заповед № З-01-558/28.05.2015 г. на Кмета на Община Търговище, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж „Постройка от допълващо застрояване със стопанско предназначение за отглеждане на животни“, находящ се в УПИ № VІІІ-436 и УПИ № VІІ-436, кв. 35 по плана на с. Стража, общ. Търговище от Й.Д. У. (съпруг на жалбоподателя).

Указано е на административния орган, че следва да установи в с.з. по делото съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Указано е на жалбоподателя, че следва да установи, че оспорения административен акт  е нищожен в съдебно заседание по делото.

На страните е изпратен препис от определение № 404/18.11.2019 г., с което им е съобщено за тежестта на доказване.

 

Предоставя се възможност за становища и искания по доказателствата.

 

Адв. Б.: Нямам възражение по доклада. Ние целим да докажем, че актът е нищожен поради допуснато съществено нарушение и ще направим доказателствения искания в тази насока. Да се приемат представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

Ю.. Ж.: Нямам възражение по доклада. Да се приеме административната преписка, както и представените с жалбата писмени доказателства.

 

Съдът намира, че следва да се приемат като доказателства по делото постъпилите с жалбата и с административната преписка писмени доказателства, допълнително представеното с писмо с вх. № 1492/30.08.2019 г. удостоверение за семейно положение, както и че следва да приобщи към настоящото дело и адм. дело № 81/2015 г. по описа на Административен съд – Търговище, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото документите, представени с жалбата, с административната преписка, както и допълнително представените такива, а именно: договор от 10.10.1972 г., нотариален акт за собственост на недвижим имот от 16.03.1984 г. № 87, там І, дело 143/1984 г. на нотариус Даниела Пешева с район на действие Районен съд – Търговище, удостоверение за граждански брак №239/08.11.1965 г., строително разрешение № 31 от 30.03.1984 г., проект обект за стопанска постройка на Й.Д. У. от м. октомври 1984 г. обяснителна записка  за направа на трифазна инсталация в стопанска сграда ведно със схема, Заповед № З-01-558/ 28.05.2015 г. на Кмета на община Търговище, известие за доставяне № ИД PS 7700 00C1G0 C, констативен акт № 13 от 18.05.2015 г., строително разрешение № 31 от 30.03.1984 г., жалба от Й.Д. ***-00-1123/25.05.2015 г., писмо от Кмета на Община Търговище с рег. № 94-00-1123/25.05.2015 г., известие за доставяне № ИД PS 7700 00C1LX Q, известие за доставяне № ИД PS 7700 00CLY R, писмо от РДНСК – Търговище до Кмета на Община Търговище рег. № 24-00-519/22.04.2015 г., жалба-сигнал от М. А. И. до РДНСК – Търговище Т-108-00-137 от 01.04.2015 г., скица № 336 от 21.03.1984 г., скица № СК-ТСУ-984/27.08.2012 г., нотариален акт № 156, том І, дело 305/1984 г. от 16.05.1984 г., нотариален акт за собственост на недвижим имот по давност № 87, том І, дало № 143/1984 г., удостоверение за семейно положение изх. № 11895 от 30.08.2019 г.

Приобщава към настоящото дело адм. дело № 81/2015 г. по описа на Административен съд – Търговище, ведно с приложените по същото доказателства.

 

Адв. Б.: Уважаема г-жо Съдия, категорично не приемаме направената констатация в оспорваната заповед, че постройката е нетърпима, затова че е построена в нарушение на съществуващото към момент на построяването ù законодателство. Във връзка с нашите твърдения, че постройката е построена преди влизането в сила на регулационния план нещо, което се  констатира и в заключението от вещото лице по приложеното дело № 81/2015 г. по описа на Административен съд – Търговище, където е посочено, че времето на изграждане на постройката е преди или през 1984 г. Видно от представения електро-проект за стопанска сграда същият е от дата м. октомври 1982 г. Към него момент регулационният план от 30.01.1984 г., одобрен със заповед №104 все още не е влязъл в сила. Твърдим, че постройката е изградена преди влизането в сила на този регулационен план и поради тази причина същата постройка не може да се счита за изградена в нарушение на тогава съществуващото законодателство и специално - навлизането на строежа в отредената за улична регулация част от плана. Ако има такова нарушение същото следва да бъде по предходен регулационен план. В тази връзка водим и моля да допуснете до разпит двама свидетели, които са участвали в строителството на стопанската сграда. Тези гласни доказателства са по отношение на това кога е построена и окончателно изградена процесната сграда. Ние твърдим, че към момента на нейното изграждане този регулационен план не съществува и не е в сила, и не в действие. Заповедта за отстраняване на процесната постройка е мотивирана именно с това, че постройката е изградена в несъответствие с съществуващ регулационен план, имайки предвид плана, приет в началото на 1984 г., като в заповедта е прието, че част от постройката е изградена върху улична регулация.  Отделно от това Ви моля, с оглед на тези наши твърдения да назначите съдебно – техническа експертиза със задача към вещото лице и с оглед на събраните доказателства в тази насока същото да посочи: процесната стопанска постройка изградена ли е върху улична регулация по предходно съществуващ регулационен план? Във връзка със съществуващия материален спор между доверителката ми и нейния съпруг от една страна и собствениците на съседния имот от друга стана, за който става дума по адм. дело № 81/2015 г. по описа на Административен съд – Търговище, по което е поискано спиране на административното дело до разрешаване на материалния спор, Ви представям писмени доказателства за разрешаване на този спор за материално право, в полза на доверителите ми, след което същите предприемат действия по изменение на кадастралния план.

Ю.. Ж.: Противопоставям се на така исканата нова съдебно – техническа експертиза.  По предходното адм. дело № 81/2015 г. по описа на Административен съд – Търговище имаше назначена такава експертиза, която се прие без възражения от двете стани. Вещото лице обстойно се е произнесъло по всички поставени задачи, отговорило е на въпросите. Същата постройка е била  нетърпима, без издадени строителни документи. Представено беше разрешение за строеж от 1984 г. от м. март с възложител  Й.Д. У.. В деня на проверката се представи нотариален акт също от собственика Й.Д. У. - без наличието на съсобственик. По устни сведения от възложителя Й.Д. У. постройката е построена преди 1984 г. с различна квадратура, тъй като по представеното разрешение за стоеж е 60 кв. м., а в действителност е 172 кв. м.

Адв. Б.: Това е съвсем различно дело, но с оглед събраните доказателства, които сме представили в съдебно заседание и констатацията дори от самото вещо лице, че е възможно постройката да е изградена преди 1984 г., което означава преди 30.01.1984 г. - когато влиза в сила регулационния план, според мотивите на оспорваната заповед постройката е незаконна към момента на нейното построяване. Ние твърдим, че тя е търпима постройка, тъй като към него момент момента, към момента на нейното построяване, тя не е нарушавала действащото законодателство. Не може да се твърди, че постройката е изградена върху улична регулация и в нарушение на регулационен план, който е в сила от началото на 1984 г. Има данни, че постройката е изградена преди 1984 г., както в самото заключение на вещото лице, така и в представените доказателства, а именно: проектантска организация – Търговище, част електро за обект стопанска постройка на Й.Д. У. (приложено по делото), което е изготвено м. октомври 1882 г. Ноторно известно е, че по него време постройките са се изграждали в по-продължителен период от време по различни причини като липса на средства, на работници и фирми и други. Тази постройка е изградена също в доста продължителен период от време. Моля да уважите направените от нас искания по доказателствата. Свидетелите които водим са И. Ст. И. и Й. Н. Вл., за това участвали ли са в изграждането на строежа, кога е строен и кога е окончателно изграден. Представям също така и извадка от предходен кадастрален план, от която е видно, че няма никакви улични регулации. Доколкото съм запознат, от 1928-1929 година този план и е бил в сила.

Ю.. Ж.: Към него момент жалбоподателят не е бил собственик. По направените доказателствени искания предоставям на съда.

 

Съдът намира, че за твърденията на жалбоподателя, следва да бъдат допуснати исканите гласни доказателства, а именно двама свидетели при режим на довеждане, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

Допуска до разпит в качеството на свидетели лицата И. Ст. И. и Й. Н. Вл. и вписва същите в списъка на призованите за днес лица.

 

В съдебната зала влизат допуснатите свидетели.

Пристъпи към снемане самоличността на свидетеля. 

Св. И. Ст. И., 63- годишен, български гражданин, неженен, грамотен, неосъждан, без дела и родство със страните.

Св. Й. Н. Вл., 53- годишен, български гражданин, неженен, грамотен, неосъждан, без дела и родство със страните.

 

НАПОМНИ се на свидетелите отговорността по чл. 170 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК.

            Свидетелите обещаха да говорят истината.

 

В съдебната зала остава само свидетелят И. Ст. И..

 

Пристъпи се към разпит на свидетеля И. Ст. И..

На въпросите на страните свидетелят Илиев отговори следното:

 

Св. Илиев: Съсед съм на Д.Л.У. ***. Бяхме къща до къща, но сега те са в блок, но преди им беше къщата там. За къщата в с. Стража мога да кажа, че сме правили там ел. инсталация. Баща ми, който караше трактор навремето, подравни там самото мястото, когато се започна да се строи. Това беше някъде 1982-83 г. Помня го, тъй като точно тогава, късна есен, баща му почина на У.. Това се случи след като се направи строежа. Когато баща му почина стопанската постройка беше вече изградена. Не мога да кажа, че баща му е помагал много по време на изграждане на строежа, но все пак, колкото е могъл е помагал.  В с. Стража ходя всяка година. У. гледа пилета, а аз много хора водя там, за да си купуват пилета от него. И тази година съм ходил два-три пъти. Той продължава да гледа пилета, но в друг имот – на вилата. Тази постройка беше до вилата, а сега като я махна в самата вила си ги гледа пилетата. Той там и си живее. Преди това, преди да изгради тази постройка в с. Стража, У. гледаше пилета тука в къщата си в гр. Търговище. Тази стопанска постройка се построи за около 1-2 години. Материалите, от които беше построена тази постройката бяха тухли, вар, цимент, желязо, арматури, кофражи. Около 50-60 кв. м. да е някъде постройката, но не мога точно да кажа.

 

Страните заявиха, че нямат повече въпроси към св. Илиев и същият е освободен от присъствие в съдебната зала.

В съдебната зала виза свидетелят Й. Н. Вл..

 

Пристъпи се към разпит на свидетеля Й. Н. Вл..

 

На въпросите на страните свидетелят Вл. отговори следното:

 

Св. Вл.: Познавам Д.Л.У. и съпругът и откакто съм се помня. Ние сме съседи в гр. Търговище и къщите са ни през една улица. Знам, че имат имот в с. Стража. Този имот съм го посещавал през третото тримесечие на 1983 г. заедно с другия комшия, за да изпълним ел. инсталация на сградата – пилчарник както той го нарече. Аз имам завършено такова образование за ел. специалист в строителния техникум. Когато правихме ел. инсталацията постройката беше вече изградена до покрив. Ние работихме вътре в самата сграда. Нашият труд продължи около три дена. Казвам, че е било в третото тримесечие на 1983 г., тъй като тогава почина бащата на У.. Моите родители като комшии присъстваха на погребението на баща му. Когато баща му почина сградата беше построена вече. Самият той беше възрастен на около 75-76 г. някъде (баща му на У.), но е идвал покрай нас и се въртеше там. Материалите, от които беше изградена процесната постройка е панел, а покривът – дървена конструкция, но не помня с какво беше покрита дървената конструкция. Като квадратура също не помня колко е.

 

Страните заявиха че нямат повече въпроси към св. Вл. и той е освободен от присъствие в съдебната зала.

 

Адв. Б.: С оглед събраните гласни доказателства представям и моля да приемете като писмено доказателство удостоверение за наследници, от което е видно, че бащата на съпругът на доверителката ми е починала на 30.11.1983 г.

Ю.. Ж.: Предоставям на съда.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателката писмени доказателства, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства по делото: Заповед № З-0-14 от 12.03.2018 г. на Кмет на Община Търговище, проект за изменение на ПУП – ПР на с. Стража, общ. Търговище в обхват кв. 35, УПИ VІІ-436 и  УПИ VІІІ-436 с възложител Й.Д. У., ведно с приложенията към същия, удостоверение за наследници № 14296 от 21.10.2019 г.

 

 

Адв. Б.: Поддържаме искането си за допускане на съдебно – техническа експертиза по делото.

Ю.. Ж.: Вещото лице по предходното дело изчерпателно е отговорило, че кадастралният план е одобрен през 1979 – 1980 г. и че е наличен път между двата имота.

 

Съдът намира искането за допускане на съдебно – техническа експертиза по делото за основателно, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Допуска съдебно – техническа експертиза по делото с вещо лице архитект, което след като се запознае с материалите по делото и на място в страните – Д.Л.У. *** да даде отговор на следния въпрос: Процесната стопанска постройка изградена ли е върху улична регулация по предходно съществуващ регулационен план? Ако е наличен такъв регулационен план да бъде приложена извадка от него за процесния имот.

Назначава за вещо лице по делото арх. Й.Д.П. ***. 

Определя депозит за вещото лице в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 5-дневен срок от днес по сметката на Административен съд – Търговище за вещи лица.

 

Съдът намира, че далото не е изяснено от фактическа страна и същото следва да бъде отложено за друг ден и час, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Отлага делото и го насрочва за 21.01.2020 г. от 13:00 часа, за която дата страните са уведомени в днешно съдебно заседание.

След внасяне на определения от съда депозит да се призове вещото лице арх. Й.Д.П..

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 15:44 часа

           

                       

Председател:                                                              Секретар: