П Р О Т О К О Л

                      

Година 2019                                                                         Град Търговище

Административен съд                                                         ІV състав

на петнадесети ноември                                                    Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                     

 Председател  Албена Стефанова

                                                                                             

Секретар  Стоянка Иванова

 

сложи  за  разглеждане докладваното от Председателя

Ах. дело номер 206 по описа  за 2019 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа  се явиха:

           

За оспорващия  ЕТ" Индивидуална практика за първична дентална помощ - д-р Дамянка Гогушева", редовно призован се явява адв. Г.Ц. ***, надлежни упълномощена и приета от съда.

Ответникът Директор на РЗОК - Търговище, редовно призован не се явява. За него се явява гл. юрк. Ц. Й., надлежно упълномощена и приета от съда.

 

По даване ход на делото:

 

Адв. Ц.: Да се даде ход на делото.

Юрк. Й.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което.

           

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Предоставя се възможност за становища по жалбата и по проекто-доклада.

 

Адв. Ц.: Поддържам жалбата, така както е представена пред Вас, заедно с включените в нея искания. Оспорваме заповедта в определена част – посочили сме всички точки в т. 2, т.1.3 и т. 4. Конкретно сме посочили какво обжалваме- не в цялост заповедта. Запознати сме с проекто-доклада. Нямаме възражения по същия.

 

Юрк. Й.: Считам жалбата за неоснователна. Запознати сме с проекто-доклада. Нямаме възражения по същия.

 

Съдът намира, че следва да бъде допълнен проекто-доклада съобщен на страните, като

ОПРЕДЕЛИ:

           

Допълва проекто-доклада съобщен на страните с определение на съда от  31.10.2019 г., като с жалбата частично се оспорва заповедта, а именно относно: т.1.3; т. 2 в цялост и т. 4.  

 

Обявява за окончателен проекто-доклада, в останалата му част  съобщен на страните с  Определение на съда № 369/31.10.2019 г..

 

Докладва постъпило становище от ответника по оспорването постъпило с писмо с вх. № 1901/06.11.2019 г..

 

Предоставя    се   възможност   за   становища    и искания по доказателствата.

 

Адв. Ц.: Да се приеме административната преписка. Нямаме други доказателствени искания.

 

Юрк. Й.: Моля да бъдат приети писмените доказателства постъпили по делото. С оглед изясняване фактическата обстановка по делото, моля да бъде допусната до разпит като свидетел в режим на довеждане контрольорката, която е съставила протокола от проверката, а именно- Валентина Дончева Колева. С разпита на свидетеля ще установяваме как е извършена проверката, как са установени точно нарушенията оспорени от жалбоподателя. 

 

Адв. Ц.: Не се противопоставям на искането за допускане до разпит на свидетел.

 

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна, следва да бъдат приети всички документи по административната преписка, както и представената допълнително от ответника по оспорването Заповед № РД-09-311/22.06.2018  г. на Директора на РЗОК- Търговище.

По отношение на искането за допускане на гласни доказателства, съдът намира, че не са налице пречки да бъде уважено направеното искане.

 

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Приема и прилага като доказателства по дело: административната преписка, постъпила по опис с придружително писмо с вх. № 1508/04.09.2019 г. на Административен съд- Търговище, съдържаща 95 листа, както и представената допълнително от ответника по оспорването Заповед № РД-09-311/22.06.2018  г. на Директора на РЗОК- Търговище.

 

Допуска до разпит в качеството на свидетел лицето Валентина Дончева Колева при режим на довеждане.

 

В съдебната зала влиза В. Д. К..

 

Пристъпи се към снемане самоличността на допуснатия свидетел. 

Св. Валентина Д. К., 39-годишна, български гражданин, неосъждана, с висше образование, без родство и дела със страните.

           

НАПОМНИ се на свидетеля отговорността по чл. 290 от НК.

            Свидетелят обеща да говори истината.

 

Пристъпи се към разпит на св. В. Д. К.

Свидетелят отговоря на поставени от страните въпроси.

 

Св. К.: Аз съм контрольорът извършил проверката на Едноличния търговец. Относно нарушението, установено от мен по т.1.3 няма дублиране на номера. В описания случай по т.1.3, тези номера на амбулаторните листи се дават от софтуерната програма, с която работи лекарят по дентална медицина, но програмата дава възможност ръчно да се коригира от страна на лекаря. Констатирала съм, че за два случая са отчетени два амбулаторни листа в различен период от време. Единият е от февруари месец, другият е от първи март и става въпрос за грешна номерация по скоро. При проведената проверка от моя страна съм установила, че няма последователност  в номерацията, което е нарушение от  указанията за ползване на амбулаторни листи от страна на лекаря.

Последователност трябва да има, като номерация между тези два амбулаторни листа. Отначало от по-малкия номер се започва към по-големия. Двата амбулаторни листа трябваше да са в последователна номерация, а те не са последователни. Първо- февруари месец е отчетен лист № 84/25.02.2019 г., като следващият лист, който лекарката е отчела е № 83/01.03.2019 г.. По последователност първо трябва да е листа с по-малкия номер, след това листа с по-голяма номерация. По-късно направения преглед е с по-нисък номер. Това съм констатирала, че номерацията трябва да е последователна и това съм посочила като нарушение на указанието за попълване на амбулаторен лист. Това е Приложение № 2 към НРД за медицинска дейност за 2018 г.. Софтуерната програма, с която лекарката работи задава тези номера. Номерата  на амбулаторните листи не се дават от Здравната каса. С програмата работи лекарката. Ние си работим с други програми. Това е програма, с която си отчита листите, които идват при нас. Програмата е свободно избрана. Всеки лекар си избира с коя софтуерна програма да работи и съответно си сключва договор с фирмата, която да и поддържа софтуера. Всичко, като данни се вкарва ръчно в програмата. Номерът на листа по принцип излиза автоматично, но дава възможност самият лекар по дентална медицина да промени този номер. Когато съм присъствала на други проверки, са ми показвали лекари, че им се дава възможност, те самите да коригират. Номера и всичко в самата програма може ръчно да се пипне от лекаря. Датите в последователността на листите са спазени – говорим за номерацията на листа. Единственото нарушение е в изписването на номера. Когато правим проверка на отчетените дейности на лекарите, ние следим това, което е отчетено при нас. Когато отидем на място, следим дали това, което е отчетено е същото на място в амбулаторията и за нас е важно това, което е отчетено да бъде на хартиен носител, там на място. В този случай специално, нарушението е единствено номерацията, че няма последователност. От объркания номер, няма неблагоприятни последици за бюджета на Здравната каса и за здравно осигуреното лице.

Посочването на неверни данни по т. 2.1 се изразяват в това, че когато извършваме проверката на място сравнявам отчетените листи при нас и денталните дейности, които са вписани и заплатени с амбулаторните листи, които са на хартиен носител в самата амбулатория и понеже ние сме заплатили това, което тя е отчела, следим за това, как са нещата на място и там съм установила, че има разминаване между хартиения носител на самата амбулатория на място и отчетените дейности пред нас. Това разминаване се изразява конкретно: в първия случай по т.2. 1, в лист № 469/06.11.2018 г. д-р Г. е извършила на ЗОЛ – Д. П. преглед със статус 101- обстоен преглед със снемане на орален статус и дентална дейност с код 509- екстракция на постоянен зъб, включително с анестезия на зъби с код 21 и 22. Това са отразени и отчетени дейности. Ние сме ги заплатили тези дейности, но на място когато правя проверката, виждам, че има несъответствие, което се изразява в това, че на 06.11.2018 г. тя е отчела код 101- обстоен преглед със снемане на зъбен статус и дентална дейност с код 509- екстракция на постоянен зъб, с включена анестезия на зъби с код 21 и 22 и на хартиен носител на 30.11.2018 г. тя е отчела и дентална дейност с код 301 на зъб с код 43, което сочи, че има неверни данни – несъответствие между хартиения носител, който е подписал здравно осигуреното лице (код 301), а лекарката отчита с код 509-  екстракция на постоянен зъб- на зъб с код 21 и 22. Разминаването се състои в това, че тя е отчела статус и екстракция на зъби с код 21 и 22- това е вадене на зъб. Отчетена е дейност с код 509. В електронния отчет, който тя е представила при нас в листа са отчетени и заплатени- екстракция, статуса  прегледа, екстракция на постоянен зъб с код 21 и 22 и още това, което е отчела с код 301, зъб с код 44. Това е разликата. Това го има на хартиения носител, но не е отчетено. На хартиения носител констатираме извършена дейност с код 301, а тя реално при нас отчита- статуса с екстракцията и дентална дейност  обтурация. Отчита всъщност три дейности, а на хартиен носител, този код  301 го няма. От там виждам, че има разлика. На място като отидохме, на хартиен носител видяхме дейност с код 101 и 509. Това е отчела, но има и с код 301, което на място го няма. Отчетено е като извършена дейност, но го няма на хартия- амбулаторен лист. Отчита три дейности с код 101, 509 и 301. Отиваме на място, проверяваме и установяваме, че третата дейност с код 301, за нея няма на хартиен носител- амбулаторен лист. Тези дейности са отчетени в един лист- лист № 469 от 06.11. Трябва всичко, което е отчетено при нас да бъде на хартията. Лекарят сам си попълва листите  и сам преценява дали веднъж да си попълни листа или при всяко посещение да допълва. Няма как аз да кажа това. Правилото е това, че трябва каквото е отчетено при нас в касата, същото да бъде и на хартиения носител на място като отидем. Ние контролираме съответствието между хартиения и електронния носител и съответствието между отчетената и извършената дейност. Трябва, всичко каквото е отчела, трябва да бъде и на хартиен носител там. Аз няма как да знам на място, какво тя прави на пациента. Гледаме, това което е отчела лекарката дали съответства на това, което е в документацията. Задачата на проверката е да  проверим дали отчетената дейност, която е при нас, действително присъства на хартията- в листа. Извода, че има вписани неверни данни, за нас това е така, защото има несъответствие- това е неверни данни. Дали дейността е действително извършена от лекарката, аз не съм присъствала в момента на извършване, в случая пациента не се е жалвал и не мога да кажа дали я има или я няма. Относно дали сме правили проверка за някои от случаите описани в т. 2, дали действително е извършена дейността, мога да кажа, че моята проверка е по документи. Аз не съм медицинско лице. Аз съм икономист и следя документацията на докторката. Проверката на упоменатите по т. 2 лица е правена само по документи.

По т. 2.2  съм констатирала, че лекарката е извършила (в смисъл на място в листа) преглед вадене на зъб на 23, 24. Това тя е извършила, а съгласно отчета, който е при нас, това което е отчела съм установила, че освен прегледа, обстоен преглед снемане на зъбен статус и екстракция на зъби 23, 24, тя е отчела и дентална дейност  с код 509 на зъб с код 14 и това е разликата. Това не го намирам на хартиен носител за зъб с код 14. Затова съм го посочила като несъответствие. Това за нас е неверни данни. Към самия протокол от проверката сме приложили и копие амбулаторните листи, които съм взела от амбулаторията на място от д-р Г. и от електронния отчет съм снела, това което е отчетено при нас и също се вижда какво е при нас и какво е в кабинета на хартиения носител. Заплащането от страна на РЗОК се прави въз основа на това, което е отчетено от лекарката на електронния носител. Упоменала съм, че всичко, което е отчетено е заплатено. Затова сме го писали като неверни данни, защото ние вече тези дейности сме ги платили на лекарката, а когато аз съм отишла на място и съм установила, че тези дейности, в случая последната за която говорих от 30.11.2018 г.- екстракция на постоянен зъб- на зъб с код 14, тази дейност я няма на хартиен носител, а ние сме го платили това нещо и пациента е положил подпис, върху това, което е с код 14. Относно датата на съставяне на този амбулаторен лист 453, пояснявам, че се взема първата дата на извършената дейност на  самия лист, а тя е 14.11. Амбулаторният лист има дата сложена на него. Втората дата, която е отчетена при нас, а я няма е 30.11.2018 г.. Тя е в копията на тези амбулаторни листи, които сме представили към самия протокол. Съответно, разликата се вижда от това, което е отчетено при нас и това, което е на място. Разбрах, че подписът се отнася за 14-ти, а не за 30-ти, защото листът е един. Аз съм посочила това, което е отчетено и това, което е на хартия. Това, което е отчетено, трябва да бъде и на хартия в самия лист на място. Отново казвам, че проверката е по документи и по отношение на зъб с код 14. Относно всички констатирани нарушения проверката е по документи. Аз не съм медицинско лице.

По т. 2.3 несъответствието е от 30.11.2018 г.. Отчетено при нас е обтурация с амалгама или химичен композит на зъб с код 34. Това е отчетено, но на хартиен носител го няма.

По т. 2.4 сумата, която е отчетена при нас и заплатена, но не е на хартиенносител е дейност с код 301- обтурация с амалгама или химичен композит на зъб с код 36. Тази дейност е отчетена и заплатена на д-р Г., но я няма на хартиения носител.

По т. 2.5 е отчетена и заплатена дентална дейност от 30.01.2019 г. с код  509 – екстракция на постоянен зъб, на зъб с код 32. Дейността е отчетена и заплатена но на хартиен носител я няма.

По т. 2.6 сумата, която сме заплатили  и е отчетена от докторката е с код 509- екстракция на постоянен зъб с включена анестезия  на зъб с код 12 (тук дейностите са с две по-вече) и с код 301- обтурация на зъб с код 11. Тези дейности са отчетени, но в лист № 42 от 25.01 липсват. Няма ги на хартия. За тази дейност няма амбулаторен лист. Тя е отчетена и заплатена.

По т. 2.7 отчетена и заплатена дейност с код 301 на  зъб с код 36 – обтурация с  амалгама или химичен композит от 18.02.2019 г.. Тук една дейност е отчетена и заплатена, но на хартиен носител я няма.

По т. 2.8 дейностите са няколко, които са отчетени и заплатени, но ги няма на хартиен носител. Това са от дата 13.03.2019 г. – дейнтална дейност с код 333, лечение на пулпит  или периодонтит на постоянен зъб, на зъб с код 31 и от дата 13.03.2019 г. на дентална дейност с код 301- обтурация с  амалгама или химичен композит на зъб  с код 36

По т. 2.9 е отчетена и заплатена дейност с код 509- екстракция на постоянен зъб от 13.03 липсва на хартиен носител.

По т. 2.10 е отчетена и заплатена дейност с код 301 на  зъб с код 26 от 19.04.2019 г., но я няма на хартиен носител. Това е посочено като неверни данни.

По  т. 2.11 е отчетена и заплатена дейност с код 509 на зъб с код 42 от дата 15.04, също липсва на хартиен носител.

По т. 2.12 е отчетена и заплатена дейност с код 301 - обтурация с  амалгама или химичен композит на зъб  с код 12 от дата 19.04., но на хартиен носител я няма.

По т. 2.13 е отчетена и заплатена дейност с код 301- дентална дейност обтурация на зъб  с код 17, но на хартиен носител тази отчетена дейност я няма.

По т. 2.14 е отчетена дентална дейност с код 301 - обтурация с  амалгама или химичен композит на зъб  с код 47 и заплатена от Здравната каса, но на партиен носител я няма.

Моите констатации са само по документи, защото плащаме по документи.

По т. 4 на лицето Х. Х. несъответствието се изразява в  това, че има разлика между диагноза, извършена дейност, неотчетена и заплатена дейност при първо посещение от 19.07.2018 г. от ЗОЛ Харизан Харизанов. Това е пулпит с код 333 и лечение на пулпит на зъб с код 16, не е както се изисква. Изискванията са при първо посещение на пациент при лекар по дентална медицина през календарната година, той първо да направи преглед и снемане на орален статус. Снемането на орален статус, това означава отразяване на зъбния статус на всеки един зъб в амбулаторния лист. Това означава и всъщност това съм описала като нарушение, че не са спазени условията и реда за оказване на първична извънболнична дентална помощ от лекаря. Първо е следвало да бъде извършен преглед и снемане на орален статус. Това, което е отчетено е, че на 19.07 докторката е извършила лечение, но първо тя трябва да отчете при нас преглед със снемане на орален статус. Този статус, тя го е отчела с дата 24.07. Отчетен е по късно. Датата на въпросния лист е 19.07.2018 г.. Той е отчетен при нас. Листът, който е отчетен по късно при нас е един и същ лист- 308. Тази дейност не е отчетена на 19.07. Това е нарушението. Двете дейности са отразени в един и същ лист, но с различна дата. Дали докторката е допуснала техническа грешка, като е разменила двата реда в листа, това какво докторката е направила, в смисъл как тя е действала, аз само мога да кажа това, което виждам по документи, което е подадено като информация. На 19.07 тя подава към нас информация за лечение на пулпит и в един по късен момент на 24.07 подава информация за извършен обстоен преглед. Информация се подава  в края на месеца. Информацията е подадена в лист № 308. Този лист е подаден от 7-ми месец, а тя го е подала август месец. Дейността на стоматолозите се отчита през първите 4 работни дни от следващия календарен месец, следващ отчетния период. През тези, първи 4 работни дни те си представят отчетите по електронен път в Здравната каса и въз основа на тези отчети ние им заплащаме дейностите, които те са отчели при нас. Аз не съм медицинско лице, но трябва (по пътя на логиката) първо да се направи преглед и тогава вече да се извършват дейностите.  На 19.07 е налице амбулаторен лист и в този лист е отразено, че е извършено както лечение на пулпит, така и обстоен преглед. Ние гледаме това, което е отчетено, а на място кога и как е направила- ние не сме присъствали. Ние плащаме за тези дейности и за нас е важно, какво е отчетено и затова следим документацията не само на тази лекарка а на всички лекари, защото тези дейности се заплащат и при проверка гледаме да има съответствие на нещата- това, което сме платили да е и на хартиен носител. Амбулаторният лист за извършените дейности (в случая) е един и е с дата 19.07. На този лист беше отразено обстоен преглед със снемане на зъбен статус, но с по късна дата на отчитане. За нас това е нарушение, защото при нас се гледа това, което е отчетено.

 

Адв. Ц.: Нямам въпроси към свидетеля.

Юрк. Й.: Нямам въпроси към свидетеля.

Св.  В. Д. К. е освободена от присъствие в залата.

 

Адв. Ц.: Не соча други доказателства. Представям списък на разноски по делото.

Юрк. Й.: Нямам други доказателствени искания.

 

            С оглед становищата на страните, че няма да сочат други доказателства и нямат други доказателствени искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателства.

ДАВА ХОД  на устните състезания.

 

Адв. Ц.: Уважаема г-жо Председател, моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки по делото.

 

Юрк. Й.: Уважаема г-жо Председател, аз също моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки по делото.

 

С оглед  становищата на процесуалните представители на страните да им бъде предоставена възможност за представяне на писмени бележки по делото, съдът намира, че следва да бъде дадена такава, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Дава възможност на страните по делото да представят писмени бележки в 7- дневен срок от днес.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви устните състезания за приключени.

В законния срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.25 часа.

 

                                  

                                             Председател:

 

                                             Секретар: