П Р О Т О К О Л

                       

Година 2019                                                                         Град Търговище    

            Административен съд                                                         ІV състав

на  пети ноември                                                                 Година 2019

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                            

            Председател  Албена Стефанова                

Секретар Стоянка Иванова

 

сложи  за  разглеждане докладваното от Председателя

Ах. дело номер 207 по описа  за 2019 година.

 

На именното повикване в 14.03 часа  се явиха:

           

Оспорващият С.А.Т., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.  

Ответникът Началник група към ОД на МВР гр. Търговище, сектор „Пътна полиция-Търговище“, редовно призован се представлява от гл. юрк. Л. Ж., редовно упълномощена и приета от съда.

 

По даване ход на делото:

 

Юрк. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което.

           

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК в  14.03 часа.

 

Предоставя се възможност за становище по жалбата,  по проекто-доклада и по доказателствата.

 

Юрк. Ж.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Представям и моля да бъдат приети по делото: Заповед  № 363з-1478/08.10.2018 г. на Директора на ОД на МВР- Търговище, за оправомощаване на длъжностни лица от Дирекцията, които  да издават заповеди за прилагане на ПАМ по ЗДвП; Заповед № 363з- 1117/06.08.2018 г. на Директора на ОД на МВР- Търговище за определяне на заместник; Заповед № 8121К-337/17.01.2019 г. за временно преназначаване на държавен служител на ръководна длъжност в МВР, с която М. Р. М. е преназначен на длъжността Началник на група „Моторни превозни средства, водачи и административно-наказателна дейност“ в сектор „Пътна Полиция“; актът му за встъпване в длъжност от 18.01.2019 г.; Заповед на Министъра на вътрешните работи № 8121з-1524/09.12.2016 г., с  която се определят служби за контрол по ЗДвП; Заповед на Министъра на вътрешните работи № 8121з-515/14.05.2018 г., която определя длъжностни лица от МВР да издават актове за установяване на административни нарушения; справка за собствеността на автомобила. По отношение на техническото средство, с което е засечена измерената скорост от 107 км/ч представям Удостоверение за одобрен тип средство за измерване, както и протокол за премината проверка и справка от Google/maps, от която е видно, че координатите посочени в снимката, която е представена по делото от техническото средство, съвпадат със с. Моравица и че всъщност, нарушението е извършено в очертанията на селото.

 

С оглед, че няма възражения по проекто –доклада, съдът намира, че следва да пристъпи към доклад по делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Обявява за окончателен проекто-доклада, съобщен на страните с  Определение № 354/23.10.2019 г. на Административен съд – Търговище.

 

По направените искания по доказателствата, съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна следва да бъдат приети всички документи по административната преписка, както и представените в днешното съдебно заседание писмени документи от процесуалния представител на ответника, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства всички документи и книжа по административната преписка по оспорената заповед за прилагане на ПАМ, постъпила с придружително писмо с вх. № 1505/03.09.2019г., а именно: Заповед № 363з-1478/08.10.2018 г. на Директор на ОДМВР- Търговище; Ауан Серия Д Бл. № 794251/24.06.2019 г.; Наказателно постановление № 19-1292-001278/19.07.2019 г. на Началник ОДМВР- Търговище, сектор „Пътна полиция“ с данни за връчването му; Заповед за прилагане на ПАМ № 18-1292-001011/19.07.2019 г. по чл. 171, т.2, б.Л от ЗДвП  с данни за връчването й; справка за нарушител/водач за лицето С.Т.; снимка № 11743С4/0059905 от 18.10.2018 г.; писмо на рег. № 363р-12284 от 12.06.2019 г. до Началника на РУ- Провадия; писмо на рег. № 363р-20100 от 25.10.2018 г. до Началника на РУ- Провадия; декларация за предоставяне на информация, във връзка с разпоредбата на чл. 188 от ЗДвП от С.Т. от 01.11.2018 г.; покана на рег. № 363000-19166/12.11.2018 г. от ВПД Началник сектор „ПП“; 2 бр.- покани с данни за връчването им до С.Т., както и приложенията към жалбата: Заповед за командировка № I 2353/30.07.2019 г. и удостоверение за раждане № 0020122320 на Община Варна, както и представените в днешното съдебно заседание: Заповед  № 363з-1478/08.10.2018 г. на Директора на ОД на МВР- Търговище; Заповед № 363з- 1117/06.08.2018 г. на Директора на ОД на МВР- Търговище; Заповед № 8121К-337/17.01.2019 г. на Министъра на вътрешните работи; акт за встъпване в длъжност на М. Р. М. от 18.01.2019 г.; Заповед на Министъра на вътрешните работи № 8121з-1524/09.12.2016 г.; Заповед на Министъра на вътрешните работи № 8121з-515/14.05.2018 г.; справка в Централна база- КАТ по: рег. номер подобен на В5393ВС, изготвена на 05.11.2019 г. (за собствеността на автомобила); Удостоверение  за одобрен тип средство за измерване № 17.09.5126 от 07.09.2017 г.; Писмо рег. № АУ-000029/64140/11.12.2017 г. на Български институт по метрология до г-н С. К. относно: Заявление за първоначална проверка на 28 бр. средства за измерване; справка от  Google/maps за географските координати, които са посочени в снимката от техническото средство приложено по делото.

 

Юрк. Ж.: Моля да ни бъде дадена възможност да сочим доказателства, относно причините за отсъствието на Директора на ОД на МВР- Търговище, към датата на издаване на заповедта.

 

Съдът намира, че за изясняване на делото в пълнота, следва да бъде дадена възможност на ответника по оспорването да сочи доказателства за следващото съдебно заседание, относно причините за отсъствието на Директора на ОД на МВР- Търговище, към датата на издаване на заповедта.

Съдът намира, че делото не е изяснено от  фактическа страна и същото следва да бъде отложено за друг ден и час.

Водим от горното, съдът

 

                                                            ОПРЕДЕЛИ:

 

Дава възможност на ответника по оспорването да сочи доказателства за следващото съдебно заседание, относно причините за отсъствието на Директора на ОД на МВР- Търговище, към датата на издаване на заповедта.

 

Отлага делото и насрочва същото за 22.11.2019 г.  от 10:30 часа, за която дата явилата се страна е уведомена, а неявилата се да се счита за уведомена съгласно чл.138, ал.2 от АПК.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.12 часа.

                                   

  Председател:

 

                                                 

 Секретар: