П Р О Т О К О Л

                      

Година 2019                                                                         Град Търговище

Административен съд                                                         ІV състав

на двадесет и девети ноември                                          Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                     

 Председател  Албена Стефанова

                                                                                             

Секретар  Я. Ганчева

 

сложи  за  разглеждане докладваното от Председателя

Ах. дело номер 228 по описа  за 2019 година.

 

На именното повикване в 11:06 часа се явиха:

           

Оспорващата Й.Г.Ц., редовно призована, не се явява и не изпраща представител. Постъпило е писмено становище от надлежно упълномощения ù представител - а.. Я. Т. за даване ход на делото.

Ответникът по оспорването Заместник изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" гр. София, редовно призован, не се явява. Постъпило е писмено становище от надлежно упълномощения му представител – ст. юрк. Т.С. за даване ход на делото и с изразено становище по съществото на спора.

 

По даване ход на делото:

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

           

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК в  11:06 часа.

 

Предоставя се възможност за становища по жалбата и по проекто-доклада.

 

 

Съдът намира, че следва да пристъпи към доклад по делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Обявява за окончателен проекто-доклада, съобщен на страните с  Определение на съда № 370/01.11.2019 г.

 

Предоставя се възможност за становища и искания по доказателствата.

 

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна, следва да бъдат приети всички документи и книжа по административната преписка по издаване на оспореното уведомително писмо, както и представената от МЗХГ справка, с оглед на което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            Приема и прилага като доказателства по дело всички документи и книжа по административната преписка по издаване на оспореното уведомително писмо, постъпила по опис с придружително писмо с вх. № 1640 от 26.09.2019 г. на Административен съд- Търговище, както и представената от МЗХГ с писмо с вх. № 2123 от 29.11.2019 г. справка.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателства.

ДАВА ХОД  на устните състезания.

 

Съдът намира, че следва да бъде предоставена възможност на страните по делото за представяне на писмени бележки, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Дава възможност на страните да представят писмени бележки по делото в 7- дневен срок от днес.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви устните състезания за приключени.

Съдът обяви, че в законния срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:10 часа.

 

                                  

Председател:

 

 

Секретар: