П Р О Т О К О Л

                      

Година 2019                                                                         Град Търговище

Административен съд                                                         ІV състав

на дванадесети ноември                                                    Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                     

 Председател  Албена Стефанова

                                                                                             

Секретар  Стоянка Иванова

 

сложи  за  разглеждане докладваното от Председателя

Ах. дело номер 231 по описа  за 2019 година.

 

На именното повикване в 14.00 часа  се явиха:

           

Оспорващият  Г.Г.С., редовно призован – явява се лично и със съпругата си Л. Н. С. в качеството и на негов представител.

Осп. С.: Заявявам, че желая да бъда предстваляван от съпругата ми- Л. С..

 

Ответникът Директор на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Търговище, редовно призован не се явява. За него се явява ст. юрк. К. М., редовно упълномощена и приета от съда.

 

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 32, т. 2 от ГПК  и съпругата на оспорващия може да бъде негов процесуален представител по пълномощие, при така направено изрично устно изявление в съдебно заседание.

 

По даване ход на делото:

 

Г-жа С.: Да се даде ход на делото.

Юрк. М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което.

           

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Предоставя се възможност за становища по жалбата и по проекто-доклада.

 

Г-жа С.: Поддържам жалбата, така както е предявена. Запознати сме  с проекто-доклада. Нямаме възражения по същия.

 

Юрк. М.: Уважаема г-жо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Запознати сме с проекто-доклада. Нямаме възражения по същия.

 

 

С оглед становищата на страните, съдът намира, че следва да пристъпи към доклад по делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Обявява за окончателен проекто-доклада, съобщен на страните с  Определение на съда № 347/21.10.2019 г..

 

Предоставя    се   възможност   за   становища    и искания по доказателствата.

 

За изясняване на делото от фактическа страна, съдът поставя въпроси на оспорващия.

 

Въпрос на съда: Кога възникна възпалението на челюстта? Кога възникна като събитие?

 

Г-жа С.: От едната страна възникна възпалението, но отмина, а от другата страна се задълбочи. Като събитие възникна от началото на 2019 година.

 

Въпрос на съда: Имате медицинско направление, което е дадено на 05.07.2019 г., а преди това ходихте ли някъде?

 

Г-жа С.: Това направление е преди да отидем в гр. София. Преди това ходихме при едните-  при зъболекаря, но те казаха, че не е за тях и в Русе. На 05.07.2019 г. отидохме в гр. Шумен. Преди 05.07.2019 г., че сме ходили някъде нямаме документ. Аз звъннах в Дирекция „СП“ и обясних случая, че ни се налага да отидем на по-голям специалист, за който ни насочиха в София, за да се направи операция на челюстта. Попитах дали ни се полага нещо. Казаха ми, че се полага. Попитах какво трябва да се направи. Казаха ми, че все пак не трябва да е на наша воля, че трябва да вземем документ. Като попитах от къде да взема необходимото,  ми казаха, че трябва да се вземе от личния лекар. Казах, че той не се лекува там, а е онкологично заболяване. Казаха ми, че е най-добре да взема документ от гр. Шумен. В гр. Шумен са много добре запознати, но там не може да се направи това нещо и от там дадоха това направление за да отидем в гр. София.  

 

Въпрос на съда: Самото възпаление като период, кога се появи?

 

Г-жа Спасова: Възпалението се появи в началото на 2019 г., а по-точно и от края на предходната- 2018 г.. Просто единият зъб го извадихме, като мислим, че е нормално да се вадят зъби.  Преди нова година започна да го боли зъба. Отидохме на д-р К. при сина и той го почисти. Горе- долу се оправиха нещата, но след два месеца започна  да го боли другият зъб от едната страна. После паднаха сами три зъба. От там натътък ходихме и в гр. Русе в Клиника „Миланов“ - дъщеря ни ни насочи. В гр. Русе ходихме през април, май. В гр. Русе специалиста ни погледна и каза, че няма да прави нищо. Ако вземе да го боли много и ако не падне зъба ни насочи към този човек- д- р К.. Започна да го боли, пи антибиотик, зачерви се, започна да се подува към окото и той каза, че при него повече- не.  Ако паднат сами зъбите- добре, но иначе – не. Оттам, от Клиника „Миланов“- Русе  знаем за д-р К..

 

Въпрос на съда: Ходихте ли при д-р К.?

 

Г-жа С.: Да, ходихме. От там са манипулациите.  Там ходихме, правихме скенер първия път, а втория път направихме операцията.

 

Въпрос на съда: Какво каза лекарят, на какво се дължи това възпаление?

 

            Г-жа Спасова: Възпалението се дължи на основното заболяване. От ампулата, която са му я били той получава тази некроза. Има и „ВИР“ от 4-5 години. От година и половина е спрян- може вече и две да стават. Това било нов медикамент, както ми го обясниха, който дава резултат след третата година. Той има 47 курса. Те казаха, че се далжало на това- това съм чула от докторите. Те ни го спряха, но отгоре всичко падна- предвид зъбите. Зъбите от горе паднаха в следствие на възпалението. Те просто се откъртват. Само три зъба останаха и не се знае дали ще стоят. От другата страна където извадихме зъби, пак не е нормален венеца.

 

Юрк. М.: Да се приеме административната преписка.

Г-жа С.: Да се приемат доказателствата.

 

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна, следва да бъдат приети всички документи и книжа по административната преписка, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

            Приема и прилага като доказателства по дело: административната преписка, постъпила по опис с придружително писмо с вх. №  1668/01.10.2019 г. на Административен съд- Търговище, съдържаща 22 листа, както и постъпилото към делото с придружително писмо с вх. № 1728/10.10.2019 г. на Административен съд- Търговище от Дирекция „Социално подпомагане“- Търговище – Известие за доставяне № ИД PS 7700 00HGZA 1.

 

 

            Г-жа С.: Не сочим други доказателства.

            Юрк. М.: Нямам доказателствени искания.

           

С оглед становищата на страните, че няма да сочат други доказателства и нямат други доказателствени искания, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателства.

ДАВА ХОД  на устните състезания.

 

Г-жа С.: Моля да уважите жалбата. Основанията за отказа на Д “СП“ са, че не било инцидентен случай, но никой не може да предположи кога ще му паднат зъбите.

 

Юрк. М.: Уважаема г-жо Председател, моля да ми бъде даден срок за представяне на писмени бележки по делото.

 

С оглед  становището на процесуалния представител на ответника да му бъде предоставена възможност за представяне на писмени бележки, съдът намира, че такава възможност следва да бъде дадена равнопоставено на страните по делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Дава възможност на страните по делото да представят писмени бележки в 7- дневен срок от днес.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви устните състезания за приключени.

В законния срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 14.18  часа.

 

                                  

                                             Председател:

 

                                             Секретар: