П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2019                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          V състав

на деветнадесети ноември                                                 Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             Председател Иванка Иванова

                                                                                            

Секретар Гергана Бачева  

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 236 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 13.35 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.А.М., редовно призован- не се явява и не изпраща представител.

            Ответникът Младши оперативен дежурен към ОД на МВР Търговище, РУ Попово редовно призован- не се явява. За него се явява гл.  юрк. Ж., редовно упълномощена и приета от съда.

           

            По даване ход на делото:

 

            Юрк. Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК в 13.35 часа и пристъпва към фактическото  изясняване на  спора.

 

 

Юрк. Ж.: Оспорвам жалбата. Да се приеме административната преписка. Представям и моля да бъдат приети по делото: Заповед на директора на ОД на МВР-Търговище, с която се оправомощават длъжностни лица от дирекцията да издават заповеди за прилагане на ПАМ по ЗДвП. Във връзка с длъжностното лице, издател на оспорената заповед, представям Заповед за преназначаване на държавни служители в ОД на МВР-Търговище и акта му за встъпване в длъжност. Във връзка със заповедта на директора за оправомощаване на длъжностни лица от ОДМВР-Търговище, да издават заповеди за прилагане на ПАМ по ЗДвП, тъй като е подписана от зам.-директора на дирекцията, представям и заповед за заместване към момента на подписване на заповедта, както и два болнични листа на титуляря на длъжността директор ОДМВР-Търговище, от което е видно, че същият е отсъствал към момента на издаване на заповедта и се е наложило заместването. Представям заповед на Министъра на вътрешните работи за определяне на длъжностни лица от МВР да съставят актове за установяване на административни нарушения по ЗДвП и заповед на Министъра на вътрешните работи за определяне на служби за контрол по ЗДвП. Представям и административната преписка в цялост, а именно: ЗППАМ № 19-0321-000220 от 19.09.2019 г., издадена от Б. Б. на длъжност мл. оперативен дежурен към ОДМВР Търговище, АУАН № 830 от 19.09.2019 г. на жалбоподателя, талон за изследване, във връзка с установяване употребата на алкохол, протокол за химическо изследване за определяне на концентрация на алкохол № 73/24.09.2019 г. Използван е газово хроматографски метод за изследване, който е максимално точен. Представям протокол за медицинско изследване и вземане на биологични проби за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, за вземане на кръвна проба от жалбоподателя.   

 

Съдът намира, че следва да докладва делото.

 

Докладва  делото.

Производството е по реда на Глава Х от АПК във вр. с чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.

Делото е образувано по жалбата на М.А.М.  ЕГН ********** *** против Заповед за прилагане на ПАМ № 19-0321-000219/ 19.09.2019 г. на мл. оперативен дежурен при ОД на МВР – Търговище в РУ-Попово, с която е постановено на основание чл. 171, т. 2а, б. „б“ от ЗДвП прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 6 месеца до 1 година, а именно за 6 месеца, тъй като е управлявал МПС след употребата на алкохол.

 

На страните е изпратен препис от определение № 357/24.10.2019 г., с което е съобщен проекта за доклад по делото и са дадени съответните указания.

 

Предоставя се възможност за становища и искания по доказателствата.

 

Юрк. Ж.: Нямам възражение по доклада. Да се приеме административната преписка. Да се приемат представените писмени доказателства.

 

Съдът намира, че следва да се приемат като доказателства по делото постъпилите с административната преписка по жалбата, находяща се на долната корица на делото,  както  и представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответната страна писмени документи, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства: постъпилите с административната преписка по жалбата, постъпили с придружително писмо с вх. № 1754/15.10.2019 г. на Административен съд-Търговище, а именно: ЗППАМ № 19-0321-000219/19.09.2019 г., издадена от Б. Б. на длъжност младши оперативен дежурен към ОДМВР Търговище, РУ Попово, Заповед № 363з-1478/08.10.2019 г. на директор на ОДМВР-Търговище, АУАН № 830/19.09.2019 г. на М. М., ЗППАМ № 19-0321-000219/19.09.2019 г., издадена от Б. Б. на длъжност младши оперативен дежурен към ОДМВР Търговище, РУ Попово, справка за нарушител/водач за лицето М. М., график на оперативните дежурни за периода 01.09.-30.09.2019 г. за РУ-Попово, както и представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответната страна, а именно: Заповед № 363з-1478/08.10.2018 г. на директор на ОДМВР-Търговище, Заповед № 363з-45/08.04.2015 г. на ст.комисар ОДМВР-Търговище, отн.преназначаване на държавни служители в ОД на МВР-Търговище, акт за встъпване в длъжност за Б. Б. от 15.04.2015 г., Заповед № 363з-1117/06.08.2018 г., относно определяне на заместник на директор ОДМВР-Търговище, болничен лист № Е 201822243319 от 27.08.2018 г., издаден от УМБАЛ Св. Марина ЕАД гр. Варна, болничен лист Е20182339899 от 26.09.2018 г., издаден от ДКЦ „Св. Иван Рилски“ ООД, заповед № 8121 з-1524/09.12.2016 г.на Министър на вътрешните работи, Заповед № 8121з-515/14.05.2018 г. Министъра на вътрешните работи, ЗППАМ № 19-0321-000220/19.09.2019 г., издадена от Б. Б. на длъжност младши оперативен дежурен към ОДМВР Търговище, РУ Попово, АУАН № 830/19.09.2019 г. на М. М., талон за изследване на М. М. № 0035587 от 19.09.2019 г., протокол за химическо изследване за определяне на концентрацията на алкохол № 73/24.09.2019 г. за лицето М. М., справка за направени разходи по  химичен анализ за наличие на алкохол в кръвта на М. М., протокол за медицинско изследване и вземане на биологични проби за употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, справка в централна база КАТ по рег. № …

 

Юрк.  Ж.: Нямам други доказателствени искания. 

 

С оглед становището на явилата се страна, че други доказателства няма да сочи, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Юрк. Ж.: Уважаема госпожо Председател,  моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата срещу процесната Заповед за прилагане на принудителна административна мярка. Видно от представените по делото писмени доказателства, на 19.09.2019 г. е извършена проверка на полицейски служители на РУ-Попово в с. Гагово. Установено е, че жалбоподателят е управлявал собствения си лек автомобил Опел Фронтера, след употреба на алкохол, като жалбоподателят е тестван с техническо средство, което е отчело 0.60 промила. Видно от издадения талон за медицинско изследване, същият е оспорил показанията на техническото средство. Дава кръвна проба, която след изследването е установено, че съдържа 0.54 промила алкохол. Такова е съдържанието на алкохол в кръвта на водача, т.е. установено е нарушение  на чл. 5, ал. 3, т. 1 от ЗДвП. За констатираното нарушение е съставен АУАН. На същия ден е издадена и процесната Заповед за прилагане на принудителна административна мярка, с оглед разпоредбата на чл. 171, т. 1, б. „б“, съгласно която разпоредба на лице, което е управлявало МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5/1000, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или по някои от другите методи, приложими. Разпоредбата на чл. 171, т. 2а, б. „б“, предвижда прилагане на принудителна административна мярка-прекратяване на администрацията на ППС на собственик, който управлява МПС с концентрация алкохол в кръвта над 0.5/1000 за срок от 6 месеца до 1 година. С оглед установената концентрация на алкохол в кръвта на жалбоподателя, която е със стойност над 0,.5 и това, че същият е управлявал собствения си автомобил, административният орган е приложил в условията на обвързана компетентност принудителната административна мярка по чл. 171, т. 2а, б. „б“, определяйки минималния срок  предвиден в закона, а именно 6 месеца. В тези случаи административният орган действа в условията на обвързана компетентност и няма право да вземе друго  решение, освен това, което е регламентирано от закона. С оглед на това, моля да приемете оспорената заповед за законосъобразна, издадена от компетентен орган, видно от представената заповед на директора на ОДМВР Търговище, с която се упълномощават длъжностни лица от дирекцията да издават такива заповеди. Заповедта е издадена в изискуемата форма. Съдържа фактическите и правни основания. Моля за решение в този смисъл.

 

 

В едномесечен срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в  13.50 часа

           

                       

 

Председател:

 

Секретар: