П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2019                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          V състав

на деветнадесети ноември                                                 Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             Председател Иванка Иванова

                                                                                            

Секретар Гергана Бачева  

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 245 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 15.00 часа се явиха:

 

ЖалбоподателятТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ" ЕАД, редовно призован- явява се лично и с адв. И. И. от АК- Търрговище, редовно упълномощен  и приет  от съда.

            Ответникът Пол. инспектор при ОД на МВР-Шумен в РУ Велики Преслав редовно призован- се явява лично-М. М.В.

 

            По даване ход на делото:

            Адв. И.: Да се даде ход на делото.

            Мл. инсп. В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и пристъпва към фактическото  изясняване на  спора.

 

Адв. И.:Уважаема г-жо Председател, поддържаме жалбата.

 

Мл. инсп. В.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Представям заповед за упълномощаване на юрисконсулт Ивалина Симеонова, но същата не може да се яви в днешното съдебно заседание.  Представям писмени доказателства. Не соча други доказателства.

 

Съдът намира, че следва да докладва делото.

 

Докладва  делото.

Производството е по реда на Глава Х от АПК във вр. с чл. 172, ал. 5 от ЗДвП.

Делото е образувано по жалбата на „Тракия Глас България“ ЕАД, ЕИК 117606893, гр. Търговище, кв. „Въбел“, Индустриална зона, представлявано от прокуристите З. Б. и Б. Р. И. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка (ПАМ) № 19-0323-000159/ 05.09.2019 г. на полицейски инспектор при ОД на МВР – Шумен в РУ-Велики Преслав, с която е постановено на основание чл. 171, т. 2а, б. „а“ от ЗДвП прекратяване на регистрацията на лек автомобил „Фолксваген пасат“ с ДК№ Т 6059 ВТ за срок от 6 месеца, считано от 04.09.2019 г., тъй автомобилът на дружеството е управляван на 04.09.2019 г. от лицето Бранимир Маринов, който не притежава валидно СУМПС за територията на Р.България – управлява със СУМПС стар образец, издадено от Р.Турция, което не е придружено от легализиран превод на български език.

 

На страните е изпратен препис от определение № 358/24.10.2019 г., с което е съобщен проекта за доклад по делото и са дадени съответните указания.

            Докладва се молба от административния орган, чрез И. .И, гл. юрисконсулт на ОДМВР-Шумен.

 

Предоставя се възможност за становища и искания по доказателствата.

 

Адв. И.: Нямам възражение по доклада. Да се приеме административната преписка.

 Мл. инсп. В.: Нямам възражение по доклада. Да се приеме административната преписка. Да се приемат представените писмени доказателства.

 

Съдът намира, че следва да се приемат като доказателства по делото постъпилите с административната преписка по жалбата, находяща се на долната корица на делото,  както и представените в днешното съдебно заседание, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства: постъпилите с административната преписка по жалбата, постъпили с придружително писмо с вх. № 1801/22.10.2019 г. на Административен съд-Търговище по опис, находящ се на стр. 4 от делото, а именно:  ЗППАМ № 19-0323-000159/05.09.2019 г., на М. В.-пол. инспектор към ОДМВР Шумен, свидетелство за управление от Р. Турция за Б. Й., АУАН № 69522, серия GA, от 04.09.2019 г., издаден от М. В.-пол. инспектор към ОДМВР Шумен, придружително писмо с рег. № 323 р. 14462 от 09.09.2019 г. РУ В. Преслав, данни за прекратяване на регистрация на автомобил с № Т 6059 ВТ, информация, отн. регистрациите на същия автомобил, извадка от Търговския регистър, отн. Тракия глас България, възражение от Бр. М.против АУАН серия GA № 69522 от 04.09.2019 г. превод на свидетелство за управлеине на МПС от Р. Турция, АУАН № 69522, серия GA, от 04.09.2019 г., издаден от М. В.-пол. инспектор към ОДМВР Шумен, АУАН № 69521, серия GA, от 04.09.2019 г., издаден от М. В.-пол. инспектор към ОДМВР Шумен, копие на документ,  квитанция за заплатени 2 бр. фиш от Б. М., докладна записка, отн. възражения вх. № УРИ-323 000-3579/09.09.2019 г., докладна записка, докладна записка с рег. № 323 р-14635 от 11.09.2019 г., докладна записка с рег. № 323 р-16048 от 04.10.2019 г. на РУ В. Преслав, писмо до г-н М. с рег. № 323 р-000-3887 от 04.10.2019 г., справка за нарушител/водач за Б. М., справка за нарушител/водач за Л. Ш., Заповед № 372з-1525/04.06.2019 г., отн. оправомощаване на длъжностни лица от ОДМВР-Шумен за издаване на заповеди за прилагане на ПАМ по ЗДвП на ОДМВР-Шумен, както  и представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника, а именно: Заповед № 323з-241/15.11.2019 г. на РУ-Велики Преслав, Заповед № 8121з-1524/09.12.2016 г. на Министър на вътрешните работи, Заповед № 8121з-1436/06.12.2016 г. на Министър на вътрешните работи и удостоверение с рег. № 372000-22934/15.11.2019 г. на началник сектор КАПОЧР.

 

Адв. И.: Госпожо Председател, водим един свидетел, който моля да бъде разпитан в днешно съдебно заседание, а именно: Б А Х.

 

Мл. инсп. В.: Съгласно определение на съда са ни допуснати двама свидетели, които водим днес.

 

Съдът намира, че следва да пристъпи към разпит на допуснатите с Определение № 358/24.10.2019 г. на Административен съд-Търговище свидетели, а именно: М. А. В., И. Ц. К.и Б А Х.

 

В залата влизат водените свидетели.

 

Пристъпи се към снемане самоличността на свидетелите.

 

            Св. М. А. В., 44 -годишен, български гражданин, неосъждан, женен, грамотен, без дела и родство със страните.

Св. И. Ц. К.от гр. В. Преслав, 47- годишен, български гражданин, неосъждан, неженен, грамотен, без дела и родство със страните.

            Св. Б А Х, 40 -годишен, български гражданин, неосъждан, женен, грамотен, без дела и родство със страните.

 

НАПОМНИ се на свидетелите отговорността по чл. 290 от НК.

            Свидетелите обещаха да говорят истината.

 

В съдебната зала остава само свидетелят Б А Х.

 

Св. Хюсеин: Работя в „Тракия глас“ от 2005 г. Знам за инцидент в гр. Велики Преслав с автомобил на предприятието, където работя.  Директорът на нашия завод ми се обади и ми каза, че колеги са спрени и Б. си е забравил книжката  в хотела. Помоли ме да отида до хотела, за да им занеса книжката. Беше късно. Аз станах, преоблякох се и тръгнах към хотела. Б.беше отседнал в хотел „Идол“. Когато стигнах до рецепцията, му се обадих, за да каже на рецепционистката да ми отключи стаята, за да взема свидетелството и да му го занеса. Качихме се в стаята. Той ми обясни къде се намира шофьорската книжка, намерих портмонето му, извадих шофьорската книжка, занесох я в гр. Велики Преслав и я предоставих на Б.  След като оставих книжката, аз се прибрах. После аз се прибрах. По-късно разбрах от него, че трябвало да взема още един превод или легализация, но тогава не ми беше казал за това и аз взех само книжката.

 

Страните заявиха, че нямат повече въпроси към свидетеля Х. Същият остава в съдебната зала.

 

В съдебната зала влиза свидетелят М. А. В..

 

Пристъпи се към разпит на допуснатия свидетел М. А. В.

Св. В.: Аз работя в РУ-Велики Преслав като мл. автоконтрольор от 20 г. Това, което си спомням по случая е, че въпросният автомобил го спряхме на  04.09.2019 г. с колегата И. К. Бяхме заедно на работа  в автопатрулен екип. Около 22.30 ч. спряхме лек автомобил Фолксваген Пасат с търговищка регистрация. Поводът за спирането беше, че навлиза срещу пътен знак, който забранява влизането на леки автомобили. Пътят беше еднопосочен и той беше навлязъл в погрешната посока.В хода на проверката установихме, че водачът не носи свидетелство за управление на МПС. Носеше само лична карта. При извършена справка на таблета, с който работим, се оказа, че не притежава свидетелство за управление на МПС. В последствие той обясни, че притежава турско свидетелство, което не носи в себе си. Попитах го дали свидетелството му е от новия образец, който е валиден или е от стария. Той ми обясни, че е от новия образец и до 20 мин. може да ни го предостави. Съгласих се да го изчакам. Донесоха му свидетелството, което се оказа, че е от стария образец. Попитах го дали има превод на това свидетелство, а той отговори, че няма. За тези нарушения, които констатирахме му беше съставен акт по ЗДвП и табелите на автомобила бяха снети.  С него разговаряхме на български език и той разбра, че става въпрос за преводен документ.

 

Страните заявиха, че нямат повече въпроси към свидетеля В. Същият остава в съдебната зала.

 

В съдебната зала влиза свидетелят И. Ц. К.

 

Пристъпи се към разпит на допуснатия свидетел И. Ц. К.

Св. К: Работя в РУ-Велики Преслав като старши полицай в група „Охрана на обществения ред“ от 2007 г. Поводът за спиране на въпросния автомобил беше навлизане в участък от пътя, който е еднопосочен. Спряхме автомобила, защото беше навлязъл срещу знака, който указва, че улицата е еднопосочна. Това стана в гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров“, близо до областната управа.  Водачът на автомобила, към момента на проверката не носеше свидетелство за управление. След около 20-30 мин., негов приятел му донесе свидетелство за управление, което беше турски образец-стар, което е невалидно за Европейския съюз и на територията на Република България. Беше невалидно, без превод на български език. Водачът заяви, че няма такъв превод към това свидетелство, което е стар турски образец. Новите свидетелства за управление, издадени от Република Турция, важат на  българска територия.

 

Страните заявиха, че нямат повече въпроси към свидетеля К.

Свидетелите бяха освободени от присъствие в залата

 

Адв. И.: Уважаема госпожо Председател, аз нямаше да соча доказателства, но трябва да вида другата страна дали ще оспорва този вариант. В молбата, която представиха днес, пише, че се касае за документ-свидетелство за правоуправление, издадено на лице с други имена. Ако те не оспорват обстоятелството, че лицето Б А М и лицето Б И са едно и също лице, да приключим делото. Ако оспорват, моля да ни дадете възможност да сочим доказателства в тази насока. Мисля, че не е спорно, а и са могли да направят справка веднага. Той е с двойно гражданство и това са имената му в Турция.

Мл. инсп. В.: Не оспорвам, че Бр А Ми лицето Б И са едно и също лице. Не соча други доказателства.

Адв. И.: В такъв случай, няма да сочим нови доказателства.

 

С оглед становищата на страните, че други доказателства няма да сочат, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адв. И.: Уважаема г-жо Председател,  няма какво да кажа повече от изложеното в жалбата. Касае се не за случай, в който лицето няма свидетелство за правоуправление, напротив, има такова, издадено от друга страна. Считаме, че представения от нас превод отговаря на изискванията, предвидени от закона и за това Ви моля да бъде отменена заповедта, съответно бъде присъдена на доверителя ми направените разноски. Само ще допълня това, че той не е представил преводът в момента на проверката, защото когато са му поискали първия път са му поискали свидетелството за правоуправление и той го е представил. Човекът, който му го е донесъл, който разпитахме днес, установи, че на него му казано да занесе само свидетелството за правоуправление, а по-късно е разбрал от самия Б, че имало и превод, който не му е казано да вземе. Това е с оглед кога е съставен документа. Моля за решение в този смисъл.   

 

Мл. инсп. В.:  Считам, че липсата на легализация на този превод не го прави легализиран превод. Аз освен, че съм административнонаказващ орган по преписката съм и полицейски инспектор в пътен контрол. На следващия работен ден, г-н Бр М се яви при мен в РУ-Велики Преслав, тъй като свидетелството му за управление беше отнето и за незаплатени глоби. След като плати глобите си и изпълни задължението си по чл. 190, ал. 3 от ЗДвП, му върнах свидетелството. Той изглеждаше силно притеснен, заради прекратяване на регистрацията на МПС и ме попита какво ще се случи с табелите и със свидетелството за регистрация на МПС. Аз го попитах дали има легализиран превод и той заяви, че няма и не може да представи. Обясних му, че ако има такъв да си напише възражение, което ще бъде разгледано с евентуално прекратяване на издадената заповед за ПАМ.  В последствие беше депозирано това възражение.

 

Адв. И. (дуплика): Само искам да отбележа, че последното изявление не може да бъде взето предвид, доколкото представлява свидетелски показания. Те са несъвместими.

 

В едномесечен срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в  15.24 часа

           

                       

Председател:

 

Секретар: