П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2019                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          І състав

на седемнадесети декември                                              Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

                             Председател  Красимира Тодорова

                                                                                            

Секретар  Гергана Бачева

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 251 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 09.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „ЕАЗ Приват“ ООД, предст. от М. К., редовно призован не се явява и не се представлява.

            Ответникът по жалбата Директор на ТД на НАП-Варна, редовно призован, се представлява от ст. юрк. М. Д., редовно упълномощена и приета от съда.

           

            По даване ход на делото:

Юрк. Д.: Да се даде ход на делото.

           

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

           

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК в 09.40 часа

 

Докладва делото.

Делото е образувано по жалба на „ЕАЗ ПРИВАТ“ ООД, ЕИК 1250487212, против  Решение 208/02.07.2019 г. на Директора на ТД на НАП – Варна, с което е  оставена без уважение жалба против действията на публичен изпълнител  за налагане на обезпечителни мерки  на публичен изпълнител.

На страните е изпратено определение № 415/26.11.2019 г. на Административен съд- Търговище.

 

Юрк. Д.: Оспорвам жалбата. Моля, да се приемат като доказателства по делото представените с административната преписка писмени документи.

 

Съдът намира, че следва да се приемат и приложат като доказателства по делото документите постъпили  с административната преписка и с жалбата, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Допуска, приема и прилага като писмени доказателства: Решение № 208/02.07.2019 г. на директора на ТД на НАП Варна, справка от Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ за „ЕАЗ Приват“  ООД, извадка от дружествен договор на „ЕАЗ Приват“ ООД гр. Попово, изпълнителен лист № 15 от 20.03.2019 г. на Администрартивне съд-Търговище в полза на „ЕАЗ Приват“ ООД, справка за общите задължения на „ЕАЗ Приват“ ООД към 01.07.2019 г., постановление за налагане на обезпечителни мерки с изх. № С 190025-022-0050197/18.06.2019 г. на ТД на НАП Варна, офис Търговище, известие за доставяне с № 8100015093158 на М и БМ Експрес, Разпореждане за изпълнение на основание чл. 230, ал. 4 от ДОПК на НАП Варна, Запорно съобщение на основание чл. 202, ал. 2 от ДОПК, във вр. с чл. 215, ал. 1, т. 2 от ДОПК на публичен изпълнител към ТД на НАП Варна, офис Търговище, съобщение за доброволно изпълнение на основание чл. 221 от ДОПК с изх. № 0143-000001/19.04.2012 г., известие за доставяне № 1100013167826 на М и БМ Експрес, уведомително писмо с изх. № 3292-244/01.04.2011 г. на НАП Варна, офис Търговище, Изпълнителен лист от 13.05.2010 г. на СРС в полза на ТД на НАП гр. Търговище.

 

Юрк. Д.: Нямам искания по доказателствата.

 

 

Съдът счете делото за разяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

           

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателства.

ДАВА ХОД  ПО СЪЩЕСТВО.

 

Юрк. Д.: Уважаема г-жо Председател, моля да отхвърлите жалбата срещу решението на териториалния директор. Считам я за неоснователна. Неоснователно се твърди, че публичния изпълнител е направил запор върху вземания от трето лице. в конкретния случай става въпрос за вземане от НАП, но с оглед характера на институцията, тя има и функции да събира публични задължения, считам, че това е напълно възможно и е допустимо от закона. В конкретния случай неоснователно се сочи в жалбата характерът на вземането, което е имало дружеството „ЕАЗ Приват“. Това е ирелевантен факт, тъй като събирането на публичните задължения може да стане от всякакъв вид и род задължения, включително и плащания от трето лице. В конкретния случай задълженото лице е имало публични задължения и във връзка с тези публични задължения то не е правило възражения за давност. В този случай, с оглед разпоредбите на ЗЗД, приложими в конкретния случай по ДОПК, възражението по давност не може да бъде направено служебно, когато става въпрос за обикновената петгодишна давност, предвид което в конкретния случай публичния изпълнител не е имал задължение да направи такава преценка и с оглед наличието на задължение е направил процесния запор. Към настоящия момент сумите са преведени към НАП и са отчетени в данъчноосигурителната сметка на задълженото лице за погасяване на публичните му задължения. предвид това считам, че и решението на териториалния директор, и извършените действия от публичния изпълнител съответстват на закона. Същите са правилни и законосъобразни, предвид което моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да ми присъдите разноски в минималните размери за юрисконсултско възнаграждение.  

 

 

Съдът счете делото за разяснено и обяви, че в законния срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 09.50 часа.

 

 

                                               Председател:

 

                                                Секретар: