П Р О Т О К О Л

 

                      

Година 2019                                                                         Град Търговище

Административен съд                                                         ІV състав

на двадесет и девети ноември                                          Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                     

 Председател  Албена Стефанова

                                                                                             

Секретар  Янка Ганчева

 

сложи  за  разглеждане докладваното от Председателя

Ах. дело номер 255 по описа  за 2019 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа  се явиха:

           

Оспорващият Общински съвет - Попово, представляван от неговия председател, редовно призован се представлява от адв. Я. Т. от АК - София, надлежно упълномощен и приет от съда.

Ответникът по оспорването Областен управител на Област Търговище, редовно призован не се явява. За него се явяват гл. юрк. Е. Др. и гл. юрк. Т. Т. надлежно упълномощени и приети от съда.

Заинтересованата страна К.И.Д., редовно призован, явява се лично.

 

По даване ход на делото:

 

Адв.Т.: Да се даде ход на делото.

Юрк. Др.: Уважаема госпожо съдия, молим да не се дава ход на делото. Основанията ни за това са следните: Ноторно известно е, че към момента има избран кмет на Община Попово съгласно Решение № 274 от 04.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Попово. В тази връзка считам, че към настоящия момент, подадената жалба на Председателя на Общински съвет – Попово е без правен интерес, тъй като има вече встъпил новоизбран кмет. Поради това Ви моля да прекратите производството и считам, че жалбата е недопустима. Моля да се поизнесете с определение в този смисъл.

Адв.Т.: Уважаема госпожо Председател, считам искането на другата страна за неоснователно и моля да оставите същото без уважение. Жалбата на Общински съвет – Попово е допустима. С жалбата се обжалва административен акт Заповед на областния управител, с която се назначава временно изпълняващ длъжността кмет на Община Попово и е подадена от Председателя на Общинския съвет, който според нас има правен интерес от обжалване на въпросната административна заповед. Макар и обжалваната заповед към настоящия момент да е престанала да действа, тъй като срокът на действието ù е изтекъл, според нас жалбата следва да бъде разгледана с оглед направените възражения в нея за незаконосъобразност и за нищожност на обжалвания административен акт. Правен интерес да иска обявяване нищожността на административния акт имат тези лица, чиито права и законни интереси са засегнати от действието на постановения административен акт. Кръгът на заинтересованите лица, които имат право да оспорват даден административен акт е очертан в Тълкувателно решение № 3 от 16.04.2013 г. на ВАС, съгласно което при оспорване на административните актове с искане за нищожност, правният интерес на оспорващия следва да се преценява към момента на подаване на съответната жалба. В конкретния случай, Председателят на Общински съвет – Попово е процесуално легитимиран и същият е мотивиран да обжалва заповедта с оглед и на правената сигурност и силата на присъдено нещо, което един съдебен акт би имал. Отделно от това считам, че въпросът по допустимостта на жалбата е въпрос и по съществото на спора и съдът може да се произнесе с решение и по него - от гледна точка на даване ход на делото. На последно място, от гледна точка на правния интерес, считам също, че такъв има и поради обстоятелството, че евентуалната отмяна на такава заповед би имало значение и за правната сигурност за бъдещи подобни хипотези, какъвто е настоящият случай. Предвид гореизложеното моля да дадете ход на производството.

Г-н Д.: Заповедта към дадения момент е абсолютно коректна и правилно отразява фактическото състояние на нещата. На двадесет и четвърти аз действително съм общински съветник и нямаше как да знам предварително какво ще бъде решението на Областния управител. На двадесет и четвърти съм си подал заявлението за освобождаване и смятам, че режимът е уведомителен и не би следвало да искам разрешение от някого. Не следва да се дава ход на делото. Смятам, че има лично отношение на Председателя на Общинския съвет към мен.

 

Съдът намира, че предвид наведените основания за нищожност на акта, което касае валидността на дейността на К.И.Д. от издаване на процесната заповед, съдът намира, че следва да бъде даден ход на делото.

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

           

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Предоставя се възможност за становища по жалбата и по проекто-доклада.

 

Адв. Т.: Поддържам жалбата. Запознати сме с проекто-доклада по делото. Нямаме възражения по същия.

Юрк. Др.: Оспорвам жалбата като неоснователна, алтернативно като недопустима. Нямаме възражения по проекто-доклада.

Г-н Д.: Оспорвам жалбата.

 

Съдът намира, че следва да пристъпи към доклад по делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Обявява за окончателен проекто-доклада, съобщен на страните с  Определение на съда № 395/12.11.2019 г.

 

Предоставя се възможност за становища и искания по доказателствата.

 

Адв. Т.:  Да се приеме административната преписка, както и представените с жалбата и допълнително постъпилите писмени доказателства.

Юрк. Др.: Да се приеме административната преписка и допълнително представените писмени доказателства.

Г-н Д.: Да се приемат писмените доказателствата.

 

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна, следва да бъдат приети всички документи и книжа по административната преписка, както и представените с жалбата и допълнително постъпилите писмени доказателства, с оглед на което

 

ОПРЕДЕЛИ:

            Приема и прилага като доказателства по дело административната преписка, постъпила по опис с придружително писмо с вх. № 1881/04.11.2019 г. на Административен съд-Търговище, находяща се на долната корица на делото, както и приложените към жалбата и допълнително представените такива, а именно: писмо изх. № АК-01-5-15 от 24.10.2019 г. от Областен управител на Област Търговище до Кмет на Община Попово, Заповед № 420 от 24.10.2019 г. на  Заместник областният управител – П. Д., предложение вх. № АК-01-5-13 от 24.10.2019 г. до Областен управител на Област Търговище, покана № 50 с рег. № 210/14.10.2019 г. на Общински съвет – Попово, докладна записка до членовете на Общински съвет – Попово рег. № 211/15.10.2019 г., писмо вх. № АК-01-5-14 от 24.10.2019 г. от К.И.Д. ***, Заповед № 396 от 07.10.2019 г. на Областен управител на Област Търговище, писмо изх. № РД-31-21 от 18.10.2019 г. от Областен управител на Област Търговище до Кмет на Община Попово, писмо от Община Попово до Областен управител на Област Търговище рег. № 09-93-170#1/21.10.2019 г., клетва от К.И.Д. избран на 25.11.2019 г. за общински съветник, Заявление от К.И.Д. с рег. № 214/24.10.2019 г. до Общинска избирателна комисия – Попово, протокол от 24.10.2019 г. на Областна администрация  - Търговище относно датата на обявяване на сайта на областната администрация на Заповед № 420/24.10.2019 г. на Зам.-областния управител – П. Д., Заповед № 444/04.11.2019 г. на Областен управител на Област Търговище, Решение № 262-МИ от 31.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Попово, писмо от Общински съвет Попово до Общинска избирателна комисия – Попово №215/28.10.2019 г., поименно разписание на длъжностите на общинска администрация – Попово в сила от 25.07.2019 г.

 

            Адв. Т.:  Не соча други доказателства.

            Юрк. Др.: Нямаме други доказателствени искания.

Г-н Д.: Нямам доказателствени искания.

 

С оглед становищата на страните, че няма да сочат други доказателства, съдът намира делото за изяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателства.

ДАВА ХОД  на устните състезания.

 

Адв. Т.: Уважаема г-жо Председател, от името на моите доверители моля да приемете, че жалбата на Общински съвет – Попово е допустима, основателна и да отмените обжалваната заповед на Областния управител с произтичащите от това правни последици. Жалбата е основателна поради следните съображения: Безспорно е установено по делото, че К.И.Д. към момента на издаване на заповедта е общински съветник в Общински съвет – Попово. От приложените в административната преписка доказателства по делото не се установява същото лице да е прекратило пълномощията си като общински съветник към момента на назначаването му на поста временно изпълняващ длъжността кмет. Подаденото заявление от страна на К.И.Д. за прекратяване на пълномощията му като общински съветник според нас не води до автоматично прекратяване на същите, а е необходимо Общинската избирателна комисия да се произнесе с решение по въпроса. За да се приеме обжалваната заповед за законосъобразна то би следвало административният орган да докаже пред настоящия съдебен състав, че назначеното лице на поста временно изпълняващ длъжността кмет не е общински съветник към датата на издаване на процесната заповед. Такива доказателства обаче към настоящия момент по делото не са налице. При положение че пълномощията на Д. като общински съветник не са прекратени, то той не би могъл да заема друга длъжност и да изпълнява друга длъжност, на която е назначен именно с обжалваната заповед на Областния управител. От друга страна, не е без значение и факта, че самият факт на обжалване и възможността, че може да се обжалва една такава заповед, лишава от правна и житейска логика назначаването на Д., тъй като жалбата би спряла изпълнението на административния акт. С оглед на гореизложеното моля съда да приеме от гледна точка на законосъобразност, че не може едно лице да съвместява едновременно длъжността кмет, като орган на изпълнителната власт – общината, с функцията на общински съветник в органа за местно управление, какъвто е настоящия случай. Мисля, че в жалбата е цитирано едно решение на ВАС, което няма да повтарям и  считам, че съдебната практика не противоречи в подобни случаи. От гледна точка на незаконосъобразност – това са ми доводите. От гледна точка на нищожност, тъй като има такива твърдения в жалбата, които ние изцяло поддържаме, моля съда отново да има предвид Тълкувателно решение № 3 от 16.04.2013 г. на ВАС. Във всички случаи при оспорване на един административен акт с искане за прогласяване за нищожност  трябва да се докаже пред съда, според съдебната практика, че е налице засягане или предстоящо засягане на права и законни интереси. При контрола за законосъобразност се преценява съответствието на административния акт със закона. Докато при нищожността тази преценка се свежда до извеждането на един много тежък порок, тежък до степен да направи невъзможно съществуването на такъв акт – говоря за административния акт като такъв. Порокът трябва да е толкова тежък, че да приравнява административна акт на правно нищо, на един несъществуващ факт. В същото време такъв акт с такъв порок създава една привидност на правни последици, които в настоящия случай заинтересованото лице, а именно Председателя на Общински съвет – Попово има интерес да отстрани. Тъй като според нас нищожният акт не поражда правни последици, той не би могъл да породи и валидни правни задължения. В конкретния случай Областният управител е бил ограничен от нормата на закона. Той е следвало да назначи един от заместниците на Кмета на Община Попово за временно изпълняващ длъжността кмет до полагане на клетвата от новия кмет. Изключение от това превило е предвидено в чл. 42, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) когато няма назначен заместник кмет. Видно от щатното разписание и доказателствата, представени с административната преписка към датата на издаване на обжалваната заповед е имало налице заместник-кметове, които са могли да изпълняват тази длъжност на временно изпълняващ длъжността кмет. В заключение, според мен са налице два много тежки порока от категорията на тези, които вещаят нищожност на административния акт. Първият е, че Областният управител към момента на издаване на заповедта – 24 октомври е знаел, че К.И.Д. е общински съветник и той не може да бъде назначен за заместник-кмет на гр. Попово или за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Попово. И второ, към момента на издаване на обжалваната заповед Областният управител също така е знаел, че общината има заместник-кмет, който е би могъл да бъде назначен за временно изпълняващ длъжността кмет. Тази субективна представа на Областния управител на административния орган, който издава административния акт, с изначалната представа - той е знаел, че няма да породи тази заповед желаните правни последици, затова може би не е допуснал предварително изпълнение, но все пак е подписал заповедта. Това според нас са тези тежки пороци, които дават основание съдът да приеме, че обжалваната заповед е нищожна. Моля за решение в този смисъл. Моля да ни бъдат присъдени, напарваните по делото разноски, за които представям списък, съгласно чл. 80 от ГПК.

Юрк. Др.: Уважаема г-жо Председател, правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар. Считаме, че разноските са повече, отколкото предполага административния процес. От името на нашите доверители моля да оставите жалбата на Общински съвет - Попово без уважение като неоснователна. Считаме, че Заместник областният управител – П. Д. при издаването на акта, като физическо лице и като областен управител, когато е решил да издаде това решение е действал законосъобразно и целесъобразно, като е преценил, че не е нарушена законовата норма на ЗМСМА. Съответно, тук посочените доводи, че актът е трябвало да се съобрази съответно с поредността, в този случай това е инструктивна, а не императивна норма и не би следвало да се тълкува като такава. Отделно от това, не са налице наведените в момента доводи за нищожност на акта, тъй като той е издаден от компетентен административен орган по надлежния ред, съответно по начин, по който трябва да бъде издаван. Молим от имено на Областен управител, съответно името на Заместник областния управител да потвърдите заповедта като правилна и законосъобразна. Моля да ми бъде даден срок за представяне на писмена защита.

Юрк Т.: Нямам какво да добавя. Поддържам становището, изложено от колегата - юрк. Др..

Г-н Д.: Уважаема г-жо Председател, поддържам това, което казаха юристите на областната администрация. Действал съм добросъвестно от гледна точка на това, че след като съм уведомил Председателя на Общинския съвет, какъвто е законовият ред, смятам, че е налице един уведомителен режим и не би следвало да чакам разрешение от някого, за да бъда освободен, тъй като аз не съм назначаван. Аз съм на избираема длъжност в Общински съвет. Би следвало по някакъв начин да бъда уведомен за решението на Общинската избирателна комисия, след като се държи на това, но аз до настоящия момент не съм уведомен. Не смятам, че в резултат на едно неправомерно поведение може по някакъв начин да се черпят правомощия. Не знам какво точно е приложено по делото, но нито знам какви са били действията след подаване на моето заявление от страна на Председателя на Общинския съвет, нито знам какво е решението на Общинската избирателна комисия, след като това решение аз бих могъл да го обжалвам. По този начин съм лишен от всякакви права. Моля за предоставяне на срок за представяне на писмена защита.  

Адв. Т. (реплика): Моля съда, съобразявайки критерия за нищожност, да обърне внимание, че заповедта, която ние обжалваме е подписана от Заместник областния управител на база някакво пълномощно от Областен управител. Не го поставих като възражение, но има значение от гледна точка на тези пороци, за които говорих за нищожност на акта.

Юрк. Др.(дуплика): Считам, че съответно той е упълномощен в рамките на закона. Има си законоустановена норма от Закона за администрацията и е абсолютно законосъобразно в този смисъл. Отново правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар, тъй като считам, че делото не е с такава правна и фактическа сложност, което да налага токова възнаграждение.

 

С оглед  становището на процесуалния представител на ответника – юрк. Др., както и  с оглед  становището на заинтересованото лице К.И.Д. да им бъде предоставена възможност за представяне на писмени бележки, съдът намира, че следва да бъде предоставена такава равнопоставена възможност на всички страните по делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Дава възможност на страните по делото да представят писмени защити по делото, като на процесуалните представители на Областен управител на Област Търговище и на заинтересованата страна К.И.Д. в 7-дневен срок от днес, след което дава възможност на оспорващия да вземе становище по представените писмени защити в 5-дневен срок.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви устните състезания за приключени.

Съдът обяви, че в законния срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:05 часа.

 

                                  

Председател:

 

Секретар: