П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2019                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          V състав

на двадесет и шести ноември                                             Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             Председател Иванка Иванова

                                                                                            

Секретар Янка Ганчева

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 256 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Мерко-14“ ЕООД, представлявано от М.Х. М., редовно призован се представлява от а.. Ст. М. ***, редовно упълномощена  и приета  от съда.

            Ответникът Началник отдел „Оперативни дейности“ Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП редовно призован, не се явява. За него се явява гл. юрк. М. Д., редовно упълномощена и приета от съда.

           

            По даване ход на делото:

            А.. М.: Да се даде ход на делото.

            Юрк. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и пристъпва към фактическото  изясняване на  спора.

 

А.. М.: Уважаема г-жо Председател, поддържам жалбата така както е предявена.

 Юрк. Д.: Считам жалбата за неоснователна.

 

Съдът намира, че следва да докладва делото.

 

Докладва  делото.

Производството е по реда на Глава Х от АПК във вр. с чл. 186, ал. 4 от ЗДДС.

Делото е образувано по жалба на „МЕРКО 14“ ЕООД, ЕИК 205238324 със седалище и адрес на управление: с. Буйново, общ. Търговище, ул. „Ястребино“ № 3, представлявано от М.Х. М., чрез а.. Ст. М. ***, съдебен адрес:***, кантора № 9 против Заповед № 373-ФК/14.10.2019 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ гр. Варна в ГД “Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – баничарница, находяща се в гр. Дулово, ул. „Васил Левски“ № 10, стопанисван от жалбоподателя.

Указано е на административния орган, че следва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На страните е изпратен препис от определение № 378/06.11.2019 г., с което им е съобщено за тежестта на доказване.

 

Предоставя се възможност за становища и искания по доказателствата.

 

А.. М.: Нямам възражение по доклада. Да се приеме административната преписка и представените с жалбата писмени доказателства, както и допълнително представения от нас ценоразпис.

  Юрк. Д.: Нямам възражение по доклада. Да се приемат представените писмени доказателства, както и административната преписка.

 

Съдът намира, че следва да се приемат като доказателства по делото постъпилите с жалбата, с административната преписка и допълнително представените от жалбоподателя с молба с вх. № 1895/05.11.2019 г. писмени доказателства,  поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства всички документи, постъпилите с жалбата, с административната преписка, както и допълнително представените от жалбоподателя такива с молба с вх. № 1895/05.11.2019 г., а именно:  Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 373-ФК/ 14.10.2019 г. на Началника на отдел „Оперативни дейности“ – Варна в ГД “Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, протокол за извършена проверка серия АА №0382921 от 10.10.2019 г., разписка за връчване на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 373-ФК/ 14.10.2019 г., АУАН № F517747/21.10.2019 г., ценоразпис на предлаганите в търговски обект – баничарница - „Мерко-14“ ЕООД стоки, опис на касова наличност № 0382921/10.10.2019 г., копие на фискални бонове – 5 стр., покана от 10.10.2019 г., АУАН № F517741/21.10.2019 г., Заповед № ЗЦУ-928 от 05.07.2018 г. на Главен секретар на НАП. Заповед № ЗЦУ-ОПР-16 от 17.05.2018 г. на Изпълнителен директор на НАП.

 

А.. М.: Няма да соча други доказателства.

Юрк. Д.: Не соча други доказателства.

 

С оглед становищата на страните, че други доказателства няма да сочат, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

А.. М.: Уважаема г-жо Председател, представям писмени бележки, но на кратко ще маркирам съображенията си. Ние не оспорваме, че  заповедта за прилагане на принудителна административна мярка е издадена от компетентен орган. На второ място обаче, при издаване на заповедта са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила, материалния закон и неговата цел. Съображенията ми за това са следните: Мотивите на органа по приходите относно продължителността на срока за запечатване са преди всичко бланкетни. Свързани са с това, че с настоящото нарушение се засяга утвърдения ред на данъчната дисциплина, което осигурява пълна отчетност за извършваните от лицата продажби и тяхната регистрация и т.н. След като административно наказателният орган не е взел становище и не се е мотивирал в частта защо прилага такава марка за срок от 14 дни, съдът няма кака да се произнесе за целта на закона и това е пречка за съдебния контрол на съда относно спазване принципа на съразмерност. Прави впечатление, че контролната покупка е извършена в 13:45 ч. Този час е посочен и в самата оспорен заповед. Но в заповедта е посочено, че проверката е извършена в 14:00 ч. Между контролната покупка и проверката са изминали цели 15 мин. След като се запознах с преписката на административния орган ми направи впечатление, че са приложили копия от фискални бонове, единият от които е от дата 11.10.2019 г. в 13:53 ч., което според мен означава, че нарушението е установено в 13:45 ч. Фискалният бон е издаден в малко по-късен етап. Проверката е започнала и е извършена в 14:00 ч. Не става ясно този фискален бон дали е бил на клиент, дали е на органа по приходите и защо органът по приходите е допуснал издаване на друг фискален бон след установяване на самото нарушение, което е станало 13:45 ч. Редно е, когато се установи нарушение, самият орган да укаже на продавача да прекрати дейността си, да се изведат всички клиенти от търговския обект - баничарница и да се започне самата проверката за наличието или липсата на сумата от 4,70 лв. Това обаче не е сторено и това са цели 15 мин. Би трябвало проверката да е започнала още веднага с установяване на нарушението, а не след 15 мин. Прави впечатление, че самият орган по приходите в протокола е написал едни артикули като 1 бр. пица,  1 минерална вода, 1 боза и 1 баничка. В заповедта обаче тази пица вече става питка. Да, споменали са общо точната сума от 4,70 лв. Аз в последствие представих на съда ценоразпис, но когато тръгнах да смятам откъде се събират тези 4,70 лв. аз не можах да се оправя. Редно е да бъдат толкова отговорни и да напишат как се е стигнало до общата сума от 4,70 лв. Всичко това, което не е отразено подробно, води до нарушаване правото на защита на дружеството жалбоподател. Ето защо не ми стана ясно защо през тези 15 мин. не е предприета проверка. Всички тези неясноти и различия между протокола за извършена проверка и заповедта водят до отмяна на оспорената заповед. Тъй като си има ценоразпис и е било редно да се напишат артикулите, видовете поотделно, цените поотделно, за де се види, че тези цени водят до общата сума от 4,70 лв. Писмената ми защита е подробна и моля съда да съобрази отразеното в нея и да постанови решение, с което да отмени оспорената заповед и да ни присъди разноски по делото, които с в размер на 450 лв., от които 50 лв. за държавна такса и 400 лв. за адвокатски хонорар. Моля за решение в този смисъл. Има голямо разминаване между протокола от извършената проверка и заповедта. Всичко това води до отмяна на оспорения административен акт - Заповед № 373-ФК/14.10.2019 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ гр. Варна.

Юрк. Д.:  Уважаема г-жо Председател, считам жалбата за неоснователна.  Безспорно е извършено нарушение на чл. 118,  ал. 1 от ЗДДС – не е издадена касова бележка за извършена покупка. Следва да се посочи, че е задължение на търговеца, когато се извършва продажба, да издаде касова бележка като съгласно последните изисквания във връзка с фискалните устройства всяка касова бележка съдържа данните за всеки един артикул какъв е по вид и каква е единичната му стойност  В конкретния случай не е имало издадена такава бележка, предвид което считам за неоснователни възраженията, че органите, извършили проверката не са били точни при изписване на артикулите е тяхната стойност. Ако такава бележка беше издадена това щеше да бъде видно, но за съжаление това е и самото нарушение, което засяга не само обществените отношения по правилно прилагане на фискалната политика, но и нарушава правата на потребителите, а именно с това, че не им указва какво точно си купуват и на каква единична стойност е то. Заповедта е основателна и е издадена законосъобразно в рамките на компетентността на органа, който я е издал при наличие на предпоставките по чл. 186 от ЗДДС. В тези случаи органите на НАП действат в условията на обвързана компетентност, доколкото е установено нарушение законът предвижда едновременно с производството по ЗАНН за налагане на наказания да се провежда и производство по общия ред на АПК на основание чл. 186. Това е изпълнено и в момента, в конкретния случай.  Считам за неоснователни и възраженията във връзка с това дали нарушението е съществено или не, тъй като в самия протокол, приложен към проверката (там още е вметнато, че не подлежи на обжалване, а че той само констатира определени обстоятелства) са установени и други нарушения, едно от които е неравнение на фискалното устройство с 233 лв. Това допълнително доказва, че в този търговски обект се нарушават правилата по отчитане не приходите. Считаме, че е достатъчно съществено това нарушение, за да обоснове издаването на процесната заповед. Считам, че заповедта е подробно мотивирана, както по отношение на основанията, така и по отношение на наложения срок за запечатване, а той е в рамките на 14 дни, при положение че законът допуска до 30 дни запечатване.  Считам, че в мотивите си административният орган е извършил необходимата преценка и е наложил срок по-малко от половината от предвидения за този вид нарушения. Считам, че в този смисъл няма порок в издадената заповед, който да представлява основание за неговата отмяна. В жалбата се навеждат и оплаквания за липса на възражения и липса на възможност за възражения, както и за нарушаване правото на защита на лицето – жалбоподател. Считам, че това е неоснователно. Едновременно с това производство се води и производство по реда на ЗАНН. Актовете също са били връчени. Лицето е имало и такава възможност. В настоящия случай, фактът, че сме в това съдебно производство също противоречи на наведените оплаквания, че е нарушено правото на защита. Всички актове са били връчени надлежно. Лицето е било уведомено за констатациите в протокола и за издадената заповед. Предвид това считам, че наведените в жалбата оплаквания са неоснователни. Моля да я отхвърлите издало като ни присъдите разноски за юрисконсултско възнаграждение в предвидените минимални размери.

А.. М. (реплика): Органът по приходите не е поискал обяснение за това голямо разминаване за сумата от 233 лв. Освен това, тази сума не е предмет и на настоящото производство. Има си акт за установяване на административно нарушение. Ще бъде изготвено наказателно постановление, което ще бъде обжалвано, и тогава ще се установи каква е тази сума в такъв голям размер, какъвто е установен в касовата наличност.

Юрк. Д. (дуплика) Контролната покупка не е част от проверката. Органите на НАП извършват контролната покупка преди да се легитимират и преди да пристъпят към извършване на действия по проверка на фискалното устройство, на наличните суми и така нататък. Това е направено с цел да не бъде предупредено лицето, че контролната покупка се извършва във връзка с установяване на нарушение. Считам, че за установяване на нарушението и извършването на тези действия не е нужно да бъде започнала проверка, за да бъдат взети предвид при издаване на акт за нарушение и при издаване на процесната заповед.

 

Съдът счете делото за разяснено и обяви устните състезания за приключени.

Съдът обяви,че в едномесечен срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в  13:40 часа

           

                       

Председател:

 

 

Секретар: