П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2019                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          V състав

На трети декември                                                               Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

                             Председател Иванка Иванова

                                                                                            

Секретар Янка Ганчева

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 257 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 13:05 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Електроразпределение север“ АД, редовно призован се представлява от юрк. И. Г., редовно упълномощена  и приета  от съда.

Ответникът по жалбата Началник СГКК-Търговище, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

            Заинтересованата страна ППТК „Бряг 93“, редовно призовани се представлява от председателя – И. Г. и от адв. Д. Б. от АК – София, редовно упълномощен и приет от съда.

 

            По даване ход на делото:

            Юрк. Г.: Да се даде ход на делото.

Адв. Б.:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК в  13:05 часа и пристъпва към фактическото  изясняване на  спора.

Докладва постъпил писмен отговор от ответната страна ведно с приложена към него скица.

 

Юрк. Г.: Уважаема г-жо Председател, поддържам жалбата на изложените в нея съображения.

Адв. Б.: Оспорвам жалбата. Предвид дадените ни указания, представям отговор по жалбата.

 

Съдът намира, че следва да докладва делото.

 

Докладва  делото.

Производството е по реда на Глава Х от АПК.

Делото е образувано по жалбата на „Електроразпределение Север“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „ Вл. Варненчик“ № 258, Варна Тауърс – Е, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 104518621 против Уведомление изх. № 24-28467/17.10.2019 г. на началника на СГКК – Търговище, с което жалбоподателят е уведомен, че е извършено изменение в КРНИ за сграда с идентификатор № 73626.414.364.1 с адрес: гр. Търговище, кв. „Бряг“, Стопански двор.

Указано е на административния орган и заинтересованата страна, че следва да докажат съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения административен акт – уведомление № 24-28467/ 17.10.2019 г. на началника на СГКК – Търговище и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

Указано е на административния орган, че в срок до съдебно заседание по делото следва да представи скица на имот с идентификатор № 73626.414.364.1 с адрес: гр. Търговище, кв. „Бряг“, Стопански двор.

Указано е на жалбоподателя, че тежестта на доказване за сочените обстоятелства в жалбата е негова и следва да установи по делото, че с оспорената заповед се нарушават неговите.

На страните е изпратен препис от определение № 401/14.11.2019 г., с което им е съобщено за тежестта на доказване.

 

Предоставя се възможност за становища и искания по доказателствата.

 

Юрк. Г.: Нямам възражение по доклада. Да се приемат представените с жалбата писмени доказателства, както и административната преписка.

Адв. Б.: Нямам възражение по доклада. Да се приеме административната преписка. Да се приемат представените с жалбата писмени доказателства. Към представения отговор по жалбата са описани и приложени писмени доказателства, които са относими към спора и моля да се приемат. Това са покана до жалбоподателя във връзка със спорния имот за плащането на наем за ползването му и съответно отговор на страната до нас на тази покана.

Юрк. Г.: Уважаема г-жо Председател, считам че представените доказателства – покана и отговор от наша страна са неотносими към настоящия правен спор, поради което моля да не ги приемате.

Адв. Б.: Считам, че са относими, тъй като видно от поканата ние се заявяваме като собственици на спорния имот и съответно претендираме на това основание заплащането на наем, за това че се ползва нашият обект. В отговора на поканата ни е указано, че следва да представим определен набор от документи, за да бъде изчислен по съответна методика дължимия наем, тъй като той е нормиран. От поканата е видно, че косвено се взема отношение по собствеността, т.е по никакъв начин не се оспорва нашата собственост от жалбоподателя. 

Юрк. Г.: Към изпратената покана не е приложен нотариалният акт за собственост на заинтересованото лице. Изготвеният отговор от наша страна е бланкетен, като се указва да се представят необходимите документи с оглед извършването на преценка по отношение на собствеността на този трафопост. В последния абзац е изрично указано, че е необходимо да ни представят документи, удостоверяващи собствеността върху съоръжението и извадки от инвентарната книга. Моля да не приемате тези доказателства, тъй като се неотносими към настоящото дело.

Адв. Б.: Считам, че към административната преписка би следвало да е приложен нотариалният акт, съответно скица, както и фактурата за закупуване. Представям ги за яснота още веднъж и моля да ги приемете като доказателства.

Юрк. Г.: Не възразявам по приемането на нотариалният акт, но моля скицата да не се приеме, тъй като  тя е с различен номер от описаната като приложение в нотариалният акт. Освен това е издадена близо 20 дни след изповядване на сделката. Считам, че тази скица не е към този нотариален акт. 

 

Съдът намира, че следва да се приемат като доказателства по делото постъпилите с административната преписка писмени доказателства, допълнително представената от СГКК – Търговище с писмо с вх. № 2079/26.11.2019 г. скица, както и представените в днешно съдебно заседание от адв. Б. писмени доказателства, с изключение на представената скица № УО101712/08.08.2013 г., поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства всички документи, представени с жалбата, с административната преписка, допълнително постъпилата от СГКК – Търговище с писмо с вх. № 2079/26.11.2019 г.скица, както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, а именно: акт за държавна собственост на недвижим имот № 4299 от 29.11.1994 г., счетоводно извлечение от инвентарните книги на „Електроразпределение север“ АД РОЦ – Търговище с дата 24.10.2019 г., заявление - КККР № 01-425815 от 20.09.2019 г., извадка от сайта на АГКК за поземлен имот с идентификатор № 73626.414.364, уведомление по чл. 26, ал. 1 от АПК изх. № 24-26368/27.09.2019 г., известие за доставяне № ИД PS 7700 00K4SV 6, известие за доставяне № ИД PS 7700 00K4SZ A, уведомление по чл. 26, ал. 1 от АПК изх. № 24-28467/17.10.2019 г., известие за доставяне № ИД PS 7700 00KKHP 5, известие за доставяне № ИД PS 7700 00KKHN 3. скица № 15-1077301/26.11.2019 г. на сграда с идентификатор 73626.414.364.1, покана от И. Ц. Г. до изпълнителния директор на „Електроразпределение север“ АД № ЕDN-2293 от 07.05.2019 г., пълномощно от И. Ц. Г. за упълномощаване на адв. Б. да представлява ППТК „Бряг 93“ пред „Електроразпределение север“ АД, отговор на покана с изх. № К- ЕDN-3010 от 15.05.2019 г., нотариален акт № 136, том ІІ, рег. № 3260, дело № 254/2003 г. от 18.07.2003 г., фактура № 00111 от 01.02.1994 г.

Не приема като доказателство по делото скица № УО101712/08.08.2013 г. предвид това, че по делото е представена от СГКК – Търговище актуална скица.

 

Юрк. Г.: Уважаема госпожо Председател, аз моля за допускане на съдебно-техническа експертиза по делото със задача към вещото, след като се запознае с материалите по делото и относимата към казуса документация, съхранявана в Община Търговище, СГКК-Търговище, при необходимост и в други учредения и администрации, да отговори на следните въпроси:

1. Кадастралната карта на гр. Търговище, приета и одобрена със Заповед № РД 1818/17.06.2005 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър влязла ли е в сила по отношение на имот с идентификатор № 73626.414.364.1 с описан собственик „ЕОН България Мрежи“ АД?

 

 

2. Да индивидуализира сградата –трафопост, построена в парцел ІІІ, кв. 38 по плана на кв. Бряг, описана в нотариален акт № 136, том ІІ, рег. № 3260, дело № 254/2003 г. от 18.07.2003 г. като площ, граници, местоположение, номер и други индивидуализиращи белези, според действащите към момента на издаването на нотариалния акт планове, както и по настояще, идентична ли е изцяло със сграда с идентификатор № 73626.414.364.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище.

3. Описаните сгради-трафопост по нотариален № 136, том ІІ, рег. № 3260, дело № 254/2003 г. от 18.07.2003 г. и по акт за държавна собственост на недвижим имот № 4299 от 29.11.1994 г. на Кмета на Община Търговище припокриват ли се по площ, местоположение, граници и индивидуализиращи белези помежду си, както и с имот с идентификатор № 73626.414.364.1.? При наличието на разминаване да се посочи в какво се изразява и на какво се дължи.

Адв. Б.: Уважаема госпожо Председател, аз считам, че не следа да бъде допускана тази експертиза, като аргументите ми за това са следните: изрично и в нашия отговор ние сме посочили характеристиките на административния акт, който се обжалва. Аз считам, че една такава експертиза би била предмет на едно друго производство. Въпросът тук е доколко е спазена процедурата. Имало ли е в съответните срокове по надлежния начин упражнено право, съгласно закона - възражение. Ако то беше упражнено, то евентуално и процесуалните действия на ответника по жалбата биха били други. Имаме едно нормално проведено и финализирано административно производство с надлежен акт. Въз основа на този акт е извършено и надлежно отразяване в кадастралната карта. В случая индиректно ние влизаме в една процедура на доказване на идентичност на обектите, т.е. на собственост, което считам, че е предмет на друго дело.

 

 Съдът счита искането за допускане на съдебно-техническа експертиза по делото за неоснователно, предвид обстоятелството, че настоящото дело няма за цел да изследва кой е собственик на имота, което производство е подсъдно на Районен съд, тъй като очевидно в случая е налице спор за материално право.

Воден от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Отхвърля искането за допускане на съдебно-техническа експертиза по делото за доказване собствеността на процесния имот, описана в нотариален акт № 136, том ІІ, рег. № 3260, дело № 254/2003 г. от 18.07.2003 г.  

 

Юрк. Г.: Уважаема госпожо Председател, основно задължение на СГКК е при извършване на вписване, все пак, да извършва преценка относно идентичността на документите за собственост с имота, за който се иска вписване. Аз твърдя, че такава идентичност има и такива възражения съм изложила още в жалбата. Предвид изложеното Ви моля да преразгледате настоящото определение. Не се цели разрешаване на спор за собственост, а се цели установяването на идентичност на имота на заинтересованото лице  по нотариален акт с имота по кадастралната карта, предмет на настоящото дело.

Адв. Б.: Уважаема госпожо Председател, мисля, че определението е правило и законосъобразно, поради което няма основание да бъде отменено.

 

С оглед изявленията на страните, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Отхвърля искането за допускане на съдебно-техническа експертиза по делото за доказване собствеността на процесния имот, описана в нотариален акт нотариален акт № 136, том ІІ, рег. № 3260, дело № 254/2003 г. от 18.07.2003 г.  

 

Юрк. Г.: Няма да соча други доказателства. Представям списък на  разноските по смисъла на чл. 80 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК.

Адв. Б.: Не соча други доказателства. Представям списък на  разноските по смисъла на чл. 80 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК.

 

С оглед становищата на страните, че други доказателства няма да сочат, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Юрк. Г.: Уважаема г-жо Председател, моля да уважите депозираната от нас жалба. Считаме, че неправилно е извършена процедурната и неправилно е заличен „Електроразпределение север“ АД с предишно наименование „ЕОН България Мрежи“ АД от регистъра към кадастралната карта на гр. Търговище по отношение на процесния имот. Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки по делото. Правя възражение за прекомерност на адвокатския хонорар. Моля да ни присъдите сторените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение.

Адв. Б.: Уважаема г-жо Съдия, поддържам изложеното становище в хода на съдебното дирене и с депозирания пред Вас отговор. В него съм изложил аргументи защо следва жалбата да бъде отхвърлена. Предвид изложеното, моля да постановете Вашия съдебен акт в този смисъл и отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Претендирам разноски за адвокатски хонорар, съобразно представения списък. Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за разяснено и обяви устните състезания за приключени.

 

Дава възможност на процесуалните представители на жалбоподателя и на заинтересованата страна в срок до 10.12.2019 г. да представят писмени бележки по дело.

 

Съдът обяви, че в законния срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13:30 часа

           

                       

Председател:

 

 

Секретар: