П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2019                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          V състав

на единадесети ноември                                                    Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

 

             Председател: Иванка И.

                                                                      

 

                  

                                                                                            

Секретар Гергана Бачева

Сложи  за  разглеждане  докладваното от съдия И. И.

АХ дело номер 261 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 11:03 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ПП “Воля“, представлявана от председателя В. Н. М., редовно призован, не се явява. За него се явява  адв. Н. Ст. от АК-София, редовно упълномощен и приет от съда.

 

За ответника Общинска избирателна комисия гр. Омуртаг, редовно призован, се явяват председателят М. И. И.и секретарят- Вл.  Пл. П.

 

Заинтересовани страни:

Избраните общински съветници от ДПС – Н. Д.Ш., М.Ш.К., Х.М.Х., Ю.М.А., Х.О.Х., М.И.И., М.М.А., Д.Ф.Й., С.Х.С., М. С. Е., А.Ф.Б., Х.Ю.Б., Ст. А.А., Х. М. Б., А. С. К., Х. Х.М., Ш.З.Ш., не се явяват и не изпращат представители.

От избраните общински съветници от ПП „ГЕРБ“ – А.А.Б., А.А.М., Б.Н.М., Г.А.И., И.Т.Т., Л.С.Х. и Н.М.Я., се явява лично А.А.Б..

Избраните общински съветници от КП „БСП за България“ – П.И.Т. и Т.А.Х., както и Движение за права и свободи-Омуртаг, ПП „ГЕРБ“-Омуртаг, КП „БСП за България“-Омуртаг, не се явяват и не изпращат представители. Постъпило е писмено становище от ПП „ГЕРБ“ и ПП „ДПС“.

 

Докладват се постъпили писмени становища от:

ПП „ГЕРБ“, представлявана от упълномощения представител за гр. Омуртаг Г.А.И. и

ПП „ДПС“, представлявана от упълномощения представител за гр. Омуртаг Х.Ю.Б..

 

 

По даване ход на делото:

            А. Ст.Да се даде ход на делото.

            Г-жа П.: Да се даде ход на делото.

З. стр. Б.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК в 11:03 часа.

 

А. Ст.Поддържам жалбата.

Г-жа П.: Уважаема госпожо Съдия, претенцията, изложена в жалбата, а именно да се отмени Решение № 109 на ОИК-Омуртаг е неоснователна, недоказана. Изложените твърдения и доводи са неправилни и не кореспондират с доказателствата по делото, поради което я оспорвам изцяло и моля да я отхвърлите. Подробни доводи и съображения относно неоснователността ние ще изложим на един по-късен етап.  

З. стр. Б.: Оспорвам жалбата.

 

Съдът намира, че следва да докладва делото.

 

Докладва  делото.

Производството е по реда на Глава Х от АПК във вр. с чл. 459 от Изборния кодекс (ИК).

Делото е образувано по жалбата на ПП“ВОЛЯ“ БУЛСТАТ 175358375, ЕФН **********, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. „Младост“, бул. „Република“ № 15, сградата на „Медицински център Младост“, вписана в регистъра, воден към СГС с решение  по ф.д. № 12351/ 2007 г., представлявана от председателя В. Н. М., ЕГН ********** ***, чрез адв. Н. Ст. с адрес за връчване на съдебни книжа: гр. София, 1303, бул. „Т. Александров“ № 28, ет. 7, тел.: 02 421 4201, email: nikola.stoychev@dpc.bg против Решение № 109-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Омуртаг, с което се определят резултатите от изборите за общински съветници, проведени на 27.10.2019 г. в община Омуртаг.

С жалбата са на правени искания аз оспорване истинността, относно съдържанието на протоколите на СИК, представени като доказателства под № 1 до 47. Има молба за откриване на производство по оспорване на документи на основание чл. 193 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК.  Има молба за допускане на преброяването в съдебно заседание на бюлетини от секции на СИК, съставили протоколите, чието съдържание е оспорено. Има искане за допускане на съдебно-математическа експертиза за преброяване на бюлетините, в посочените в жалбата избирателни секции, при които съмнение има за извършени нарушения на изборния процес, с определени задачи за съдебно-математическата експертиза. Има искане за разпит на двама свидетели при режим на довеждане.

На страните е изпратен препис от определение №388/08.11.2019 г., с което им е указана доказателствената тежест по делото.

 

Предоставя се възможност за становища и искания по доказателствата.

 

А. Ст.Нямам възражение по доклада.

Г-жа П.: Нямам възражение по доклада. Възразяваме срещу искането за допускане на свидетел, тъй като протоколите на СИК не са подписани с особено мнение, нито е имало спорове между членовете. Имало е застъпници. Отделна политическа партия също е имала застъпници, за което аз ще представя доказателства. Обективираното в протоколите на секционните избирателни комисии не води до съмнение относно достоверността на съдържанието, което не предполага да има свидетели.

А. Ст.Поправки и зачеркване на протоколи според мен са достатъчно основание да се приеме, че следва да се допусне свидетел. Това е официален документ, за чиято истинност ние трябва да проверим дали е така или не. Искането за допускането на свидетел е за секция № 6.

Г-жа П.: Възразявам, госпожо Председател, тъй като съгласно Ваше определение ние сме донесли протоколите и бюлетините на три от секционните комисии и този свидетел няма отношение към тях.  Отделно от това с определение на съда е допуснато да проведена процедурата по чл. 144 от АПК, така че не е необходимо допускането на свидетел.

А. Ст.С този свидетел искаме да докажем, че са били налице нарушения при изборния процес. Свидетелят твърди, че са задрасквани протоколи от председателя на СИК умишлено.

Г-жа П.: Ние сме предоставили и копие от протоколи, има и застъпници.

А. Ст.Свидетелят твърди, че бюлетините са задрасквани от председател на СИК. За това следва да се допусне.

 

Съдът намира, искането за допускане на гласни доказателства за неотносимо към спора, предвид обстоятелството, че протоколът на секция № 6, секционна избирателна комисия с № 252200006, находящ се от стр. 152 от административната преписка до стр. 160 няма особени мнения, няма и протокол за оспорване на истинността на бюлетините. Посочено е от членовете на СИК, на стр. 160 от административната преписка, че изборите са протекли при нормална обстановка. Отделно от това, в секционния протокол е налице поправка единствено на броя на неизползвани бюлетини, която поправка е подписана с три подписа, съгласно правилата на ИК. Съдът счита, че няма основание за съмнение в истинността на протокола, отразените в него данни, предвид обстоятелството, че членове на СИК са представители на различни политически сили, като членовете на тази СИК са 9 души. Не е за подценяване и фактът, че протоколът на СИК е официален свидетелстващ документ за отразените в него факти и е такъв официален документ по реда на чл. 179 от ГПК. Отделно от това, чл. 164, ал. 1, г. 2 от ГПК, във вр. чл. 144 от АПК забранява опровергаване на съдържанието на официален документ със свидетелски показания.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Отхвърля искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на гласни доказателства.

 

Съдът намира, че следва да се приемат като доказателства по делото документите, съдържащи се в административната преписка, както и представените в днешното съдебно заседание, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА И ПРИЛАГА като писмени доказателства документите, съдържащи се в административната преписка, постъпила с придружително писмо с вх. № 1909/07.11.2019 г. по опис, находящ се на стр. 4 от делото, находяща се на  долната корица на делото и съдържаща 474 стр., както и представените в днешното съдебно заседание протокол на СИК в избирателна секция № 252200046 за населено място с. Рътлина, общ. Омуртаг.

 

Предоставя се възможност за становища по отношение искането за откриване на производство по чл. 193 от ГПК, във вр. с чл. 144 АПК.

 

Г-жа П.: Възразяваме предвид факта, че в нито един от трите протокола няма направени отбелязвания, където да не е протекло в нормална обстановка изборния процес.Отделно от това има Конституционният съд на Република България Решение № 9 от 2009 г. по конституционно дело № 8, където казват, че повторно преброяване би могло да се допусне, ако от протоколите на СИК е видно, че съществуват спорове между членове на изборните комисии за резултатите от гласуването или има особено мнение на член от комисията. Видно от протоколите, които са сканирани и са публично достояние никъде, в нито един от трите протокола не е посочено, че е имало някакви възражения, особени мнения или съмнения относно изборния процес.

А. Ст.Смятам, че конституционно решение № 9 не е относимо в случая, още повече има константна практика на административните съдилища да допускат преброяване, независимо, че не е имало особени мнения в протоколите. Решението на Конституционен съд по тези дела не е обвързващо за съда и не е задължителна практика за административните съдилища, поради което не е относимо към настоящия случай. В протоколите има поправки във всичките, които са приложени по жалбата и те са подписани, както Вие казахте с три подписа, но изборният кодекс изисква да се  подпишат всички членове, това са чл. 433, ал. 3 от ИК и чл. 441, ал. 2, като всяка поправка следва да е описана-„поправка“ и всички членове на секционната комисия следва да са се подписали до него. Също така официалната и материалната сила на протоколите в случая е силно опровергана, доколкото официалните документи, които секционните избирателни комисии са изготвили, всъщност не са съставени по предвидения в изборния кодекс ред. Считам, че това е достатъчен повод за съда да допусне оспорването на истинността на всички протоколи, които са цитирани в жалбата и оглед на бюлетините с цел установяване на действителния брой на действителни и недействителни гласове.

 

Съдът по искането за допускане на откриване на производство по чл. 193 от ГПК и сл. Чл. 194 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, намира следното: основателно е възражението на процесуалния представител на ОИК-Омуртаг във връзка с решение с № 9 на Конституционния съд по Конституционно дело № 8/2009 г. за отклоняването на ръчното броене на бюлетини. В този случай, съдът намира, че следва да допусне изключение по отношение на СИК с № 252200021, където поправката в частта-действителни и недействителни бюлетини е подписана само с един подпис. По отношение на останалите поправки, видно от представените копия на протоколи, всички са подписани с 3 подписа, като е налице явна техническа грешка, при което се извлича волята на избирателя, относно изборния резултат, което не е основание за броене на бюлетините от всички избирателни секции, посочени от жалбоподателя. В този смисъл, съдът счита, че следва да открие производство по чл. 193 от ГПК, по отношение на протокол на СИК № 252200021, за населено място с. Долна Хубавка, общ. Омуртаг, където видно от стр. 3 от протокола, броят на намерените избирателни бюлетини е поправен. Цифрата се чете ясно, но е подписан само с един подпис от член на СИК. Същото се отнася и за действителните бюлетини, подадени по кандидатски листи, където отново поправката е само с един подпис, при необходими три подписа-на председател/зам.-председател, секретар и член на СИК, поради което следва да бъде открито производството по реда на чл. 193 от ГПК, по отношение на СИК № 252200021 от община Омуртаг.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

Открива производство по реда на чл. 193 от ГПК, по отношение на СИК № 252200021 от община Омуртаг и пристъпва към преброяване и проверка на изборните книжа, като след послужване, същите следва същите да бъдат върнати на ОИК гр. Омуртаг. Възлага доказателствената тежест на оспорващия.

 

Г-жа. Петрова: Ще се ползвам от оспорения документ.

 

 

Съдът, в присъствието на страните, пристъпва към отварянето на торбата с изборните книжа, материали и бюлетини. Разкъсва се залепянето с подписи и печат на СИК № 252200021, поставен на канапена връзка върху чувала, от който се изваждат:

-         Методически указания от Централната избирателна комисия;

-         Лепенки с печат на кмет на община Омуртаг;

-         Решение местни избори;

-         Списъци на общински съветници;

-         Торбичка, от която се извадиха празни листи, както и списък на лицата, получили копия от подписаните протоколи на СИК;

-         Решение на ЦИК-местни избори с № 1129, относно: опаковане, предаване и съхраняване на изборните книжа и материали от СИК/ПСИК на ОИК и на общинската администрация от изборите за общински съветници и за кметове за изборите на 27.10.2019 г.;

-         Декларации от избирателите, вписвани допълнително в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден;

-         Брой на бюлетините без предпочитания и преференции и образци в 2 екземпляра на различните политически партии;

-         Бели листи.

 

Съдът събра белите листи, лепенки с печат на кмет на община Омуртаг и ги върна обратно в чувала.

 

От чувала се извади кутия, съдържаща бюлетини за общински съветници, от която се установи, че съдържа неизползвани бюлетини за кмет на община и  бюлетини за общински съветници, като от кочана са откъснати бюлетини от № 1001031 до № 10010393 и са налице още два неизползвани кочана за общински съветници и за кмет на кметство.

 

Съдът пристъпва към отваряне на плик с надпис „общински съветници-валидни бюлетини“ и преброяването на бюлетините, съдържащи се в него

 

Бюлетина № 1 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 2 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не излиза от квадратчето за гласуване, отбелязване на преференция № 107. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 3 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 4 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 5 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 6 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не излиза от квадратчето за гласуване, с леко удебеляване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 7 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 8 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 9 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 10 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 11 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 12 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 13 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 14 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 51 и № 55, поставен със син химикал, с отбелязване на преференция № 103. С отбелязване на двама кандидати за общински съветници и с отбелязване на преференция, не е ясна волята на избирателя, което прави бюлетината недействителна. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 15 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 16 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 17 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 18 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, отбелязване на преференция № 102. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 19 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 20 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 21 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция №107. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 22 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 23 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 24 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 25 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 26 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция № 105. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 27 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 28 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 29 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 30 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 31 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 32 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 33 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 34 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 35 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 36 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с поставени повече от два печата;

 

А. Ст.Според мен тази бюлетина е недействителна, тъй като по ИК бюлетината трябва да съдържа два печата, а тук са налице повече от два и не се чете ясно

 

Бюлетина № 37 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който излиза от квадратчето за гласуване, като но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 38 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 39 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 40 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 41 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който леко  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 42 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 43 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който леко  излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 44 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 45 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който леко  излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 46 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 47 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 48 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 49 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, отбелязване на преференция № 101. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 50 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция № 103. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 51 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 52 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата, но има фабричен дефект;

Бюлетина № 53 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 54 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, леко удебелен, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 55 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 56 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 57 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 58 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 59 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 60 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 61 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 62 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 63 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 64 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който леко  излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, с отбелязване на преференция №103. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 65 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция №107. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 66 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 67 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 68 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който леко  излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, с отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 69 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 70 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 71 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, силно удебелен, който излиза от квадратчето за гласуване, но не навлиза в полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 72 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 73 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 74 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 75 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 76 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 77 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 78 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 79 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 80 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който леко  излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 81 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 82 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 83 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 84 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 85 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който леко  излиза от квадратчето за гласуване, като не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 86 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 87 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който леко  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция № 111. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 88 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция № 111. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 89 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 90 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който леко  излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 91 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция № 103. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 92 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 93 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 94 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 95 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55 и отделно от това е отбелязана и графата „не подкрепям никого“,  поставен със син химикал, което прави бюлетината недействителна. Същата е без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 96 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 97 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 98 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 99 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 100 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 101 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 102 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 103 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 104 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 105 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който  излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на другите кандидати, отбелязване на преференция № 127. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 106 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 107 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който леко  излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 108 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 109 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 110 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, леко удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 111 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 112 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, отбелязване на преференция №107. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 113 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който леко  излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 114 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който леко излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 115 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 116 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 117 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който  излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати,  без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 118 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който леко  излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 119 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 120 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 121 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция №103. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 122 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който леко  излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата, с фабричен дефект;

Бюлетина № 123 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 124 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 125 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 126 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 127 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция №103. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 128 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 129 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 130 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 131 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който леко  излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 132 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 133 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 134 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 135 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 136 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 137 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 138 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 139 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 8, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 140 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 39, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 141 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 142 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, отбелязване на преференция №110. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 143 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 144 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 145 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция №109. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 146 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 147 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 148 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция №126. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 149 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция №126. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 150 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция №109. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 151 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция №109. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 152 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 153 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция №109. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 154 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция №109. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 155 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 156 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 157 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 43, поставен със син химикал, който  излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 158 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 56, поставен със син химикал, който излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 159 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 56, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 160 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 56, поставен със син химикал, който леко  излиза от квадратчето за гласуване, но не засяга полетата на останалите каниддати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 161 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 14, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 162 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници „не подкрепям никого“, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 163 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници „не подкрепям никого“, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 164 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници „не подкрепям никого“, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 165 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници „не подкрепям никого“, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 166 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 52, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 167 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 52, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 168 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 51, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция №118. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 169 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 51, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 170 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 51, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 171 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 51, поставен със син химикал, удебелен, който не  излиза от квадратчето за гласуване, с отбелязване на преференция №103 и с фабричен дефект. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

 

Съдът пристъпва към броенето на бюлетини от купчина „Недействителни бюлетини“.

 

Бюлетина № 1 Бюлетината е по установения образец, с два печата, отбелязана е само преференция за № 117, без отбелязване на партия, движение или коалиция;

Бюлетина № 2 Бюлетината е по установения образец, с два печата, отбелязана е само преференция за № 106, без отбелязване на партия, движение или коалиция;

Бюлетина № 3 Бюлетината е по установения образец, с два печата, отбелязана е само преференция за № 126, без отбелязване на партия, движение или коалиция;

Бюлетина № 4 Бюлетината е по установения образец, с два печата, отбелязана е само преференция за № 120, без отбелязване на партия, движение или коалиция;

Бюлетина № 5 Бюлетината е по установения образец, с два печата, с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал и до него надпис „не“;

Бюлетина № 6 Бюлетината е по установения образец, с два печата, отбелязана е само преференция за № 109, без отбелязване на партия, движение или коалиция;

Бюлетина № 7 Бюлетината е по установения образец, с два печата, отбелязана е само преференция за № 104, без отбелязване на партия, движение или коалиция;

Бюлетина № 8 171 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 66, поставен със син химикал, но засяга и полето на следващия кандидат № 56. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 9 Бюлетината е по установения образец, с два печата, отбелязана е само преференция за № 107, без отбелязване на партия, движение или коалиция;

Бюлетина № 10 Бюлетината е по установения образец, с два печата, отбелязана е само преференция за № 109, без отбелязване на партия, движение или коалиция;

Бюлетина № 11 Бюлетината е по установения образец, с два печата, без да е отбелязана волята на избирателя;

Бюлетина № 12 Бюлетината е по установения образец, с два печата, отбелязана е само преференция за № 105, без отбелязване на партия, движение или коалиция;

Бюлетина № 13 Бюлетината е по установения образец, с два печата, без да е отбелязана волята на избирателя;

Бюлетина № 14 Бюлетината е по установения образец, с два печата, без да е отбелязана волята на избирателя;

Бюлетина № 15 Бюлетината е по установения образец, с два печата, без да е отбелязана волята на избирателя;

Бюлетина № 16 Бюлетината е по установения образец, с два печата, без да е отбелязана волята на избирателя;

Бюлетина № 17 Бюлетината е по установения образец, с два печата, без да е отбелязана волята на избирателя;

Бюлетина № 18 Бюлетината е по установения образец, с два печата, без да е отбелязана волята на избирателя;

Бюлетина № 19 Бюлетината е по установения образец, с два печата, без да е отбелязана волята на избирателя;

Бюлетина № 20 Бюлетината е по установения образец, с два печата, без да е отбелязана волята на избирателя;

Бюлетина № 21 Бюлетината е по установения образец, с два печата, без да е отбелязана волята на избирателя;

 

Съдът преброи 21 броя недействителни бюлетини, като констатира, че броят на същите съответства на записите в протокол от СИК № 252200021. Опакова бюлетините в пакета с надпис „недействителни бюлетини“, с поставяне на подпис на съдия-докладчик по делото и печат на Административен съд гр. Търговище.

 

 

Съдът пристъпва към броенето на бюлетини от купчина „не подкрепям никого“.

 

Бюлетина № 1 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници „не подкрепям никого“, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 2 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници „не подкрепям никого“, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 3 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници „не подкрепям никого“, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

Бюлетина № 4 с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници „не подкрепям никого“, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата;

 

Съдът преброи 4 броя бюлетини с отбелязване на партия движение и коалиция „не подкрепям никого“, като констатира, че броят на същите съответства на записите в протокол от СИК № 252200021. Опакова бюлетините в пакета с надпис „не подкрепям никого“, с поставяне на подпис на съдия-докладчик по делото и печат на Административен съд гр. Търговище.

 

На база на извършената проверка на бюлетини с надпис „общински съветници-валидни бюлетини“, съдът констатира, че:

 

Бюлетина с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 51 и отбелязване за № 55, поставен със син химикал, с отбелязване на преференция № 103. С отбелязване на двама кандидати за общински съветници и с отбелязване на преференция, не е ясна волята на избирателя, което прави бюлетината недействителна;

 

Бюлетина с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55 и отделно от това е отбелязана и графата „не подкрепям никого“,  поставен със син химикал, което прави бюлетината недействителна. Същата е без отбелязване на преференция.

 

Бюлетина с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, който не  излиза от квадратчето за гласуване, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с поставени са повече от два печата, което не е пречка  бюлетината да се приеме за действителна

 

Бюлетина с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, поставен със син химикал, силно удебелен, който излиза от квадратчето за гласуване, но не навлиза в полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с два печата. Удебеляването на занак Х не  прави бюлетината недействителна.

 

Съдът копира служебно 4 броя бюлетини, които следва да бъдат  приложени към доказателствата по делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

Приема и прилага към доказателствата по делото: Бюлетина с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 51 и отбелязване за № 55, с отбелязване на преференция № 103, Бюлетина с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55 и отделно от това е отбелязана и графата „не подкрепям никого“,  Бюлетина с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, без отбелязване на преференция. Бюлетината е по установения образец, с поставени са повече от два печата и  Бюлетина с отбелязване със знак Х за кандидат за общински съветници под № 55, силно удебелен, който излиза от квадратчето за гласуване, но не навлиза в полетата на останалите кандидати, без отбелязване на преференция.

 

 

Прибират се изборните книжа от СИК 252200021 в чувала, с поставяне на подпис на съдия-докладчик по делото и печат на Административен съд гр. Търговище. Чувалът се запечатва с печат на Административен съд гр. Търговище и подпис на съдията-докладчик по делото, след което чувалът се връща на Председателя на ОИК-Омуртаг.

 

 

Съдът счита, че на основание чл. 194 от ГПК оспорването е недоказано, предвид обстоятелството, че се откриха единствено две недействителни бюлетини от действителните бюлетини, което не променя изборния резултат в СИК 252200021 съществено. Броят на действителните гласове, след отпадане на двете недействителни бюлетини стават 165 гласа, като броят на недействителните бюлетини се променя от 21 броя на 23 броя, поради което, съдът приема, че изготвеният протокол само с един подпис не променя съществено правния изборен резултат, а също така не се откриха бюлетини за ПП „Воля“, които да са  недействителни или повече от отразените в протокола.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

Приема оспорването, на основание чл. 194 от ГПК за недоказано.

 

По възражението, че са налице огромен брой недействителни бюлетини, спрямо съотношението на гласувалите, не доказва нарушение на изборния процес, тъй като няма правило колко процента от бюлетините трябва да са действителни и колко недействителни. Само действителните гласове са относими към определяне на изборните резултати както за кмет-чл.452, ал. 3 от ИК, така и за общински съветници при прилагане на методиката по чл. 453, ал. 1 от ИК-приложение № 5, съобразно общинската избирателна квота-§1, т. 14 от ДР на ИК (Решение № 891/27.01.2016 г. на ВАС по АД №13698/2015 г. на ІV отд. с докл. Г. М.).

Относно възражението за неотразяването и погрешното отразяване на датата и часа на съставяне на протокола на СИК или започването и приключването на изборния ден не може да доведе до опорочаване на вота на избирателя, тъй като тези реквизити са от техническо естество, а не от правно.

Относно искането за назначаване на съдебно-математическа експертиза, съдът се позовава на Решение № 9/26.11.2009 г. на Конституционния съд на Р. България, по Конституционно дело № 8/2009 г. Съдът отклонява искането за  ръчно преброяване на подадените бюлетини, доколкото в Р. България преброяването на бюлетини от гласуването се извършва единствено и само ръчно от СИК, след приключване на изборния ден и не се прилага какъвто и да е друг способ за преброяване освен този. Повторното преброяване на гласовете би могло да се допусне, ако от протоколите на СИК е видно, че съществуват спорове между членовете на СИК от резултатите от гласуването. КС счита, че не е оправдано извършването на проверка на съответствието на обявените за недействителни бюлетини с изискванията на закона и методическите указания на ЦИК, както и относно правомерността на дописани и допуснати до гласуване избиратели, съобразно закона, извън включените в първоначално допуснатите до гласуване избиратели, съобразно закона, извън включените в първоначалния списък, доколкото не са регистрирани възражения, жалби и подписване с особени мнения от страна на членовете на комисиите на СИК и РИК.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Отхвърля искането за броене на недействителните бюлетини и действителни бюлетини, по отношение на останалите СИК, посочени в жалбата.

Отхвърля искането за назначаване на съдебно-математическа експертиза като неоснователно.

 

Г-жа П.: Госпожо Председател, моля да приложим по делото Решение № 95 на ОИК-Омуртаг, относно регистрацията на застъпници в изборите по предложение на ПП „Воля“.

А. Ст.Предоставям на съда.

З. стр. Б.: Да се приеме.

 

По представеното от процесуалния представител на ответника Решение № 95 на ОИК-Омуртаг, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Приема и прилага по делото като писмено доказателство Решение № 95 от 24.10.2019 г. на ОИК-Омуртаг, относно регистрацията на застъпници в изборите за общински съветници по предложение на ПП „Воля“, ведно със списък на застъпници на ПП „Воля“.

 

А. Ст.Други доказателства няма да соча.

Г-жа П.: Нямаме доказателствени искания.

З. стр. Б.: Няма да сочим доказателства.

 

С оглед становищата на страните, че други доказателства няма да сочат, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

А. Ст.Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата. Подробни съображения ще изложа в  писмени бележки.

 

Г-жа П.: Уважаема госпожо Председател, моля отхвърлите жалбата и да не дадете срок да представим писмени бележки.

 

З. стр. Б.: Няма какво да добавя.

 

 

Съдът счете делото за разяснено и обяви устните състезания за приключени, като дава възможност на страните  в срок до 14.11.2019 г.  /вкл./ да представи писмени бележки по делото.

В срок до 18.11.2019 г.  ще се произнесе със съдебен акт.

 

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13:12 часа

 

 

Председател:

 

Секретар: