П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2019                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          І състав

на петнадесети ноември                                                     Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

                             Председател  Красимира Тодорова

                                                                                            

Секретар  Гергана Бачева

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 264 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 10.05 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Х.Д., редовно призован – явява се лично.

            Ответникът по жалбата  Общинска избирателна комисия гр. Търговище, редовно призован, се представлява от г-н Мл. Б.-Председател на Общинска избирателна комисия гр. Търговище, редовно упълномощен и приет от съда, като същият се легитимира с Удостоверение № 1/30.08.2019 г. от ЦИК.

            Заинтересованата страна Г.Т.Г., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

            По даване ход на делото:

Г-н Д.: Да се даде ход на делото.

Г-н Б.: Да се даде ход на делото.

           

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

           

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Докладва делото.

     Делото е образувано по жалба с вх. № 1922/07.11.2019 г. на Административен съд-Търговище, входирана в ЦИК с вх. № МИ-22-700/31.10.2019 г. на Д.Х.Д. ***, против Решение №242/29.10.2019 г.  на ОИК  Търговище, с която моли да се касира изборния резултат от 27.10.2019г. за избори на кмет на кметство с.Здравец, общ.Търговище и при които е  избран   Г.Т.Г..  

На страните е изпратено определение №396/12.11.2019 г. на Административен съд- Търговище, с което е указана доказателствената тежест на страните.

 Докладва постъпила молба от жалбоподателя с вх. №1982/14.11.2019 г. на Административен съд-Търговище, относно поддържане на жалбите и жалба, постъпила с придружително писмо с изх. № МИ-08-144/14.11.2019 г. на ЦИК.

 

Г-н Д.: Поддържам депозираната жалба от 07.11.2019 г.. Депозираните останали жалби са допълнение към първата жалба. Да се приемат представените писмени доказателства.

Г-н Б.: Оспорвам жалбата. Считаме, че същата е несъстоятелна. Представили сме е копие от Протокола на секционна комисия № 66 с. Здравец.  водим един свидетел, който е председателят на СИК, относно обстоятелства по изборния процес, за обстановката в изборния ден. Моля, да се приемат като доказателства по делото представените с административната преписка писмени документи.

 

Съдът намира, че следва да се приемат и приложат като доказателства по делото документите постъпили  с административната преписка, постъпила с жалбата с придружително писмо с вх. №1922/07.11.2019 г., както и допълнително постъпилите с вх. № 1957/12.11.2019 г., по описа на Административен съд- Търговище

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Допуска, приема и прилага като писмени доказателства: документите постъпили  с административната преписка, постъпила с жалбата с придружително писмо с вх. №1922/07.11.2019 г., както и допълнително постъпилите с вх. № 1957/12.11.2019 г., по описа на Административен съд- Търговище, а именно: протокол на СИК № 253500066 от 27.10.2019 г. за избор на кмет на кметство с. Здравец, община Търговище.

Приема за сведение незаверени документи, находящи се на долната корица на делото, а именно: Решение № 242/29.10.2019 г. на ОИК, извлечение от ел. поща с вх. № МИ-22-700/04.11.2019 г. на ЦИК, инф. отн. жалба с вх. № към МИ-22-700 от 04.11.2019 г., резултати местни избори 2019 г. за с. Здравец, община Търговище от сайта на ЦИК, както и протокол на СИК № 253500066 от 27.10.2019 г. за избор на кмет на кметство с. Здравец, община Търговище.

 

Г-н Б.: Моля да бъде разпитано като свидетел лицето Н. Г. И., което водим днес.

Г-н Д.: Г-жо Председател, не се противопоставям на направеното искане за допускане на гласни доказателства. Аз също водя един свидетел, а именно лицето Йовчо Симеонов Славчев. Лицето също беше кандидат-кмет и той също като мен искаше да присъства при броенето на бюлетините.

Г-н Б.: Не се противопоставям.

 

Съдът намира, че искането за събиране на гласни доказателства следва да бъде уважено, като по отношението на кредитирането на тези доказателства, съдът ще ги прецени, с оглед на съвкупността с останалите доказателства по делото и събрания доказателствен материал, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОПУСКА гласни доказателства на страните за лицата Н. Г. И. и Й. С. Сл.и вписва същите в списъка на призованите за днес лица.

 

В залата влиза Н. Г. И..

 

Пристъпи се към снемане самоличността на свидетеля.

 

            Св. Н. Г. И. от с. Здравец, община Търговище, 73 -годишна, българска гражданка, неосъждана, омъжена, грамотна, без дела и родство със страните.

                       

НАПОМНИ се на свидетеля отговорността по чл. 290 от НК.

            Свидетеля обеща да говори истината.

Пристъпи се към разпит на допуснатия свидетел Н. Г. И..

Св. И.: По време на изборния ден нямаше нарушения. С преброяването на бюлетините и съставянето на протокола нямаше никакви проблеми. Отчетохме всички резултати, като нямаше спорове. Имаше малка грешка с преференциите, не бяхме дописали нещо, но след това се коригира при представянето в общината. Там ни посочиха къде не сме попълнили графите и ги попълнихме. Всичко мина както трябва. Кандидатът за кмет-Д.Х. искаше да присъства при преброяването. При приключване на изборния ден, аз отворих вратата, за да проверя дали има още чакащи да гласуват. Видях, че няма чакащи лица и преди да затворя вратата, Д.Х. пожела да влезе. Аз съм с убеждение, че кандидат-кметовете нямат право да влизат. Аз му казах, че не може да влиза вътре и затворих вратата. Това ни беше диалогът с него. Той можеше да ми каже ако е искал и че е имал право, аз щях да попитам в централата. Ние нямахме никакъв диалог с него. Освен Д. нямаше други кандидат-кметове да искат да влизат. Аз видях само, че Д.Х. иска да влезе, други лица не съм видяла, че искат да влизат. Сега разбрах, че е имало и други хора. Те са били някъде настрани. Не останах с впечатление да е имало други лица, които да желаят да присъстват при преброяването. Аз съм била и на други местни избори, никога не е имало желание да влизат кандидат-кметове при преброяването. Винаги са имали наблюдатели и застъпници. Аз бях с убеждението, че кандидат-кметовете нямат право да присъстват при броенето на бюлетините.

Страните заявиха че нямат повече въпроси към свидетеля и същият беше освободен от присъствие в съдебната зала.

 

В залата влиза Й. С. Сл..

 

Пристъпи се към снемане самоличността на свидетеля.

 

Св. Й. С. Сл.от с. Здравец, община Търговище,  69-годишен, български гражданин, неосъждан, женен, грамотен, без дела и родство със страните.

 

НАПОМНИ се на свидетеля отговорността по чл. 290 от НК.

            Свидетеля обеща да говори истината.

 

Пристъпи се към разпит на допуснатия свидетел Й. С. Сл.

Св. Сл.: Присъствах след приключването на изборния ден пред комисията. Към 19.50 ч. отидох пред избирателната секция, тъй като и аз бях кандидат за кмет и нямах застъпник, имах желание да вляза вътре при преброяването на бюлетините. В 20.00 ч., след края на изборния ден, Д. беше там (той беше застанал пред вратата на изборната секция, а аз бях зад него) и аз също исках да влезна вътре. Председателката на комисията направи знак на Д. да спре, да стои отвън и заключи вратата отвътре. Д. каза, че имаме право да влезем, но аз му отговорих, че щом не ни пуска председателката вътре, няма как да влезем и ще чакаме отвън преброяването. Изчакахме, докато обявят резултатите. До към 21.30 ч. бях отвън. Наблюдавах действията на комисията, тъй като вратата е със стъкла и видях, че броят бюлетини и разпределяха на купчини, но нямаше как да вида от мястото, където бях, какво е изписано на бюлетините.  Не съм забелязал нещо нередно, тъй като там имаше 7 човека от всички партии.

 

Г-н Д.: Нямам въпроси към свидетеля. Нямам искания.

Г-н Б.: Нямам въпроси и нямам доказателствени искания.

 

Свидетелят беше освободен от присъствие в съдебната зала

Съдът счете делото за разяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

           

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателства.

ДАВА ХОД  ПО СЪЩЕСТВО.

 

Г-н Д.: Уважаема госпожо Съдия, като жалбоподател, поддържам в пълен обем, изложените факти и обстоятелства, вписани в жалбата до Вас с вх. № 1922/17.11.2019 г. и изх. № 1958/12.11.2019 г. за груби и умишлени закононарушения на чл. 431, чл.434, чл.435 и чл. 436 от ИК, както и методическите указания по прилагане на ИК от общинската избирателна комисия в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г., приети с Решение № 11-12 МИ от 16.09.2019 г. Нарушен е принципът на публичност и прозрачност, който е основен принцип в Административното право, прогласен  в чл. 12, ал. 1 от АПК. Налице е и бездействие на отговорни институции, в случая ОИК и  ЦИК гр. София. с оглед гореизложеното, моля уважаемият съд, да призове изписаните от мен свидетели, да изиска всички необходими доказателства ако е необходимо, да приобщите всички доказателства и след повторно преброяване и прецизиране на критериите на валидност и невалидност на бюлетините, в присъствие на заинтересованите участници в изборите, да отмените Решение № 242 от 29.10.2019 г. на ОИК гр. Търговище, като постановено при съществени нарушения на материалния закон, ведно със следващите от това последици.

 

Г-н Б.: Уважаема госпожо Председател, аз ще помоля да оставите без уважение жалбата, която е неоснователна и недоказана. Представили сме копие на протокола на тази избирателна секция, където е видно, че са извършени всички нормални изборни процедури и е избран кмет на селото още на 1 тур на изборите. Тези нарушения, които се изброяват не са налице. Наистина, че председателката не се е съобразила с желанието да влезне г-н Д. при преброяването на гласовете, но не е влизала в пререкания с него. Тя обясни какво е решила и е извършила всички нормални действия, с които трябва да приключи изборният ден и да отчете резултатите пред ОИК, което съответно ние сме предали в ЦИК без всякакви проблеми.  Моля за Вашето решение в този смисъл.

 

Съдът счете делото за разяснено и обяви, че в законния срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.24 часа.

 

                                               Председател:

 

                                                Секретар: