П Р О Т О К О Л

                      

Година 2019                                                                         Град Търговище

Административен съд                                                         ІІ състав

на  трети декември                                                              Година 2019

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                      Председател  Росица Цветкова

                                                                                             

Секретар  Стоянка Иванова

 

Сложи за разглеждане, докладваното от Председателя

АХ. дело номер 266 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване 10:40 часа в съдебната залата се явиха:

 

Жалбоподателят “Тузлушка гора" ЕООД, редовно уведомен се представлява от адв. И.И. ***, редовно упълномощен и приет от съда.

Ответникът Директор на Дирекция "ОДОП"- Варна при ЦУ на НАП, редовно уведомен се представлява от гл. юрк. К. Д., редовно упълномощена и приета от съда.

 

По даване ход на делото:

Адв. И.: Да се даде ход на делото. Своевременно сме уведомени за заседанието.

Юрк. Д.: Да се даде ход на делото. Своевременно сме уведомени заседанието.

 

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Докладва жалбата.

Докладва постъпилата молба от гл. юрк.  Димова от 28.11.2019 г. с приложен към същата ел. носител /СD/- 1 бр..

 

Разяснява се, че не се оспорва факта, че дружеството притежава данъчни фактури от съответните фирми, които са осчетоводени от дружеството във вторичните счетоводни регистри и са намерили счетоводен израз в баланса и подаденитие ГДД. Спорът е, дали зад въпросните фактури стоят реално извършени услуги. Тежестта за доказване на тези обстоятелства е за жалбоподателя.

 

Дава се възможност за становища по жалбата и по направените доказателствени искания.

 

Адв. И.:  Оттеглям си искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, предвид изразеното становище в нарочната молба, че не се оспорва факта, че дружеството притежава данъчни фактури, които са осчетоводени от дружеството във вторичните счетоводни регистри и са намерили счетоводен израз в баланса и подаденитие декларации. Моля да бъде извършена съдебно-техническа експертиза, след като вещото лице се запознае с материалите по делото по отдели и бъде извършена проверка на място (конкретно няма да посочваме отделите, те са посочени в ревицзионния акт), да отговори: Има ли извършени за процесните периоди дейности, които са по изграждане и възстановяване на горски пътища, необходими за извозване и мероприятията в самите горски отдели: извозване, машини, които да се ползват за товарене на дървесина, отделно има ли извършено в процесните отдели дисковане (те са посочени също така във фактурите и за кои отдели се отнасят)? Във връзка с извършената услуга от фирма „Геопроект” да бъде установено- Има ли следи от трасиране на границите на отделите? При определянето на границите на отделите се използва маркировъчна боя, такава която очертава самите отдели. Със засичане  чрез джипиес  се установява, къде е границата на отдела. Прави се с цел, при сеч да не се навлезе в чужд отдел  и съответно да не се причини вреда на трето лице.  Ще направя в писмен вид уточняване задачата на експертизата. Посочвам имейли за контакти: advokat_iliev@mail.bg   и   advokat_iliev@abv.bg.

 

Юрк. Д.: Оспорвам жалбата. Няма пречки да представя допълнително диск за ответната страна. Не се противопоставям на направеното искане за назначаване на експертиза.

 

По направените искания по доказателствата, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Приема и прилага като доказателства по дело: административната преписка (по опис), постъпила с придружително писмо с вх. № 1929/08.11.2019 г. на Административен съд- Търговище, съдържаща 3 бр. папки.

 

По представените доказателства с молбата на ответника  от 28.11.2019 г., съдът ще се произнесе в следващото съдебно заседание.

 

Допуска изготвянето на съдебно-техническа експертиза, със следната задача:

1. Вещото лице след като се запознае с материалите по делото и извърши оглед на място, да установи и отговори, извършвани ли са за процесните периоди дейности по изграждане или възстановяване на горски пътища и/или дисковане в отделите, за които има издадени фактури от „ЛЕСКО“ ЕООД, „ЛЕС-КО 2015“ ЕООД, „КЛАЛ-84“ ЕООД, „АГРОЛЕС ФАКТОР“ ЕООД, „ЕВРОСТРОЙ-СН“ ЕООД, ЕТ „ЛЕС КОМЕРС- Иван Иванов“, „РАФАИЛОВ ЛЕС“ ООД, „СЛАВА-84“ ЕООД и ЕТ „Изгряващо слънце-2007- Гюнай Мустафов“.

2. След запознаване с материалите по делото и извършване на оглед на място, вещото лице да установи има ли следи от трасиране на отделите съгласно фактурите издадени от „ Геопроект“ ЕООД.

 

Определя депозит в размер на 300.00 лв. вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес, като вещото лице ще бъде определено допълнително в закрито съдебно заседание, след представяне на доказателства за внесен депозит.

 

Съдът счита, че   делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

                                                          

ОПРЕДЕЛИ:

 

Отлага делото и насрочва същото за 14.01.2020 г.  от 11:00 часа, за която дата страните са уведомени в съдебно заседание.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:56 часа.

 

                                  

        Председател:

 

                                                       Секретар: