П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2020                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          І състав

на четиринадесети януари                                                  Година 2020

В публично съдебно заседание в следния състав:

                             Председател  Красимира Тодорова

                                                                                            

Секретар  Гергана Бачева

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 285 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 09.33 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Зв. Н.Х., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

            За ответника по жалбата Директор на дирекция „Социално подпомагане“ гр. Омуртаг, редовно призован, се явява лично госпожа Ст. А. К..

           

            По даване ход на делото:

Г-жа К.: Да се даде ход на делото.

           

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

           

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК в 09.33 часа.

 

Докладва делото.

Делото е образувано по жалбата на Зв. Н.Х. ЕГН: ********** *** като майка на малолетното дете А. Зв. Н. ЕГН ********** против разпореждането за допускане на предварително изпълнение на основание чл. 60 от АПК на Заповед №ЗД/Д-Т-О-15/20.11.2019 г. на директора на Дирекция "Социално подпомагане"  гр. Омуртаг, за настаняване на детето А. Зв. Н. в Кризисен център за деца гр. Шумен до произнасяне на съда с решение по чл. 28 от ЗЗД.

На страните е изпратено определение № 435 от 16.12.2019 г. на Административен съд- Търговище.

 

Г-жа К.: Оспорвам жалбата. Поддържам становището си, че детето А. е необходимо да бъде настанено в кризисния център гр. Шумен, поради това, че е налице риск за живота и здравето на малолетното дете и съгласно Закона за закрила на детето да бъдат предприети спешни мерки за закрила на детето, за осигуряване на безопасна среда и задоволяване на жизнените потребности. Моля, да се приемат като доказателства по делото представените с административната преписка писмени документи.

 

Съдът намира, че следва да се приемат и приложат като доказателства по делото документите постъпили  с административната преписка и с жалбата, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Приема и прилага като писмени доказателства по делото документите постъпили  с жалбата и с административната преписка, а именно: Заповед № ЗД/Д-Т-О-015/20.11.2019 г. на директор ДСП-Омуртаг, писмо с изх. № СЛ/Д-Т-О/205-005/21.11.2019 г. на АСП гр. Омуртаг, социален доклад отн. детето А. Н., изготвен от Ст. Д.-соц. работник ЗД, писмо с изх. № СЛ/Д-Т-О/205-007/21.11.2019 г. на АСП гр. Омуртаг, писмо с изх. № СЛ/Д-Т-О/205-005/21.11.2019 г. на АСП гр. Омуртаг, приемо-предавателен протокол за А. Н. от 20.11.2019 г. Кризисен център за деца гр. Шумен, приемо-предавателен протокол на дете, на което е предоставена полицейска закрила за А. Н. от 20.11.2019 г., план за действие за А. Н. ***, социален доклад № СЛ/Д-Т-О/206-001/20.11.2019 г. на ДСП гр. Омуртаг, индивидуална оценка на потребностите за А. Н., оценяване на случая за А. Н.,***, декларация за даване на съгласие/несъгласие по чл. 24, ал. 3, подписана от Ф. В., декларация за даване на съгласие/несъгласие по чл. 24, ал. 3, подписана от А. М., декларация за даване на съгласие/несъгласие по чл. 24, ал. 3, подписана от К. А., социален доклад за оценка на постъпил сигнал за А. Н., сигнал № СГ-Д-Т-О/40-001/20.11.2019 г. до РП гр. Омуртаг, уведомително писмо с № 3080007104/20.11.2019 г. от РПУ-Омуртаг, писмо с изх. № СГ/Д-Т-О/39-002/19.11.2019 г. от АСП Шумен отн. А. Н. и А. Н.,*** до директора на ДСП гр. Търговище с № СГ-Д-Т-О/39-004/19.11.2019 г., писмо от ДСП гр. Омуртаг до директора на ДСП гр. Попово с № СГ-Д-Т-О/39-003/19.11.2019 г., писмо от ДСП гр. Омуртаг до директора на ДСП гр. Шумен с № СГ-Д-Т-О/39-001/19.11.2019 г., протокол от проведена среща-разговор отн. А. Н. и А. Н., протокол от проведена среща-разговор от 19.11.2019 г., план за действие за задължително представените членове на мултидисциплинарния екип на община Антоново към ДСП гр. Омуртаг, протокол на ДСП гр. Омуртаг от 19.11.2019 г., формуляр за приемане на устен сигнал № СИГ/Д-Т-О/39 от дата 19.11.2019 г.

 

Г-жа К.: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът счете делото за разяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

           

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателства.

ДАВА ХОД  ПО СЪЩЕСТВО.

 

Г-жа К.: Уважаема г-жо Председател, поради получен сигнал от Зв. Н.Х.-майка на малолетната А., че нейният съжител, т.е. биологичният баща  на А. срещу получена сума в размер на 5000 лв., е дал съгласието си непълнолетната му дъщеря А. да заживее на семейни начала с пълнолетното лице Т. Е. С.в дома на неговите родители. Проведена е среща разговор с малолетната А., от която е установено, че нейните родители срещу парична сума от 5000 лв. и подаръци, получени от родителите на Тони, са я предали на неговото семейство, с цел тя да заживее на семейни начала с него. Непълнолетната е била уплашена от случващото се. Трудно е приела факта, че няма да живее с родителите си и предвид установения риск за живота  и здравето на детето е предприета полицейска мярка за закрила в срок от 48 часа, след което е издадена заповед за настаняване в кризисен център в гр. Шумен, където ще бъде осигурена нейната защита и към момента същата се намира в този кризисен център.

 

Съдът счете делото за разяснено и обяви, че в законния срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 09.38 часа.

 

 

 

                                               Председател:

 

                                                Секретар: