П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2020                                                                         Град Търговище

            Административен съд                                                         V състав

на единадесети февруари                                                 Година 2020

В публично съдебно заседание в следния състав:

                             Председател Иванка Иванова

 

                                                                                            

Секретар  Янка Ганчева

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ. дело номер 297 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят ЛИСЕЦ“ ЕООД гр. Омуртаг, представлявано от Х. Х., редовно призован се представлява от адв. Ц.И. ***, редовно упълномощен и приет от съда.

Ответникът по жалбата Директор на ТД на НАП – Варна, редовно призован се представлява от гл. юрк. М.Д., редовно упълномощена и приета от съда.

 

            По даване ход на делото:

            Адв. И.: Да се даде ход на делото.

            Юрк. Д.: Да не се дава ход на делото, тъй като жалбата е подписана с пълномощно по Решение № 232, т.е. няма пълномощия за жалбата. Считам жалбата за недопустима като подадена от лице без представителна власт. Отделно от това считам, че жалбата е и без правен интерес, тъй като производството е прекратено. Сумите са разпределени за погасяване на задължението и наложената марка е отменена служебно от публичния изпълнител, за което представям доказателства - постановление за отмяна на наложени мерки № С 200025-024-0000127 от 09.01.2020 г. и справка за задълженията, от която е видно, че няма задължения по сметката на лицето.

Адв. И.: По отношение на обстоятелството дали действам с представителна власт или не считам, че този въпрос е вече изяснен от съда и с моя молба уточнихме, че в самото изготвяне на жалбата е допусната явна фактическа грешка от моя страна. Имаше разминаване между номера на решението и датата. Ако това е проблем - дали действам с представителна власт или не, ще представя пълномощното или допълнителна молба, с която да бъдат потвърдени действията. По отношение на постановлението за отмяна на наложени обезпечителни мерки, поради което жалбата се явявала недопустима, то това постановление е с дата 09.01.2020 г.  Ние обсъждаме административен акт, който е потвърден с решение на директора на ТД на НАП много преди тази дата. Говорим за действия на публичния изпълнител от месец ноември и месец декември миналата година, а не от месец януари, за да бъде жалбата ни лишена от правен интерес. Правният ни интерес, така както е формулиран и в жалбата ни, е извършването на контрол за законосъобразност на актове на ответната администрация. Ответната администрация междувременно е въвела твърдение, че е събрала едни суми, поради което задължението е погасено, но то това тяхно постановление на първо място не подлежи на административен съдебен контрол. Служебно известен факт на съда е, че от януари месец миналата година между търговските дружества „Лисец“ ЕООД и „Адапт“ ЕООД и ответната администрация се водят николко дела, като това твърдение, че задължението е погасено ние няма как да го проверим. Служебно известен факт на съда е, че има както потвърдени, така и отменени решения на директора на ТД на НАП – Варна. Съответно това е поредното решение по поредното постановление, по което Вие трябва да се произнесете по него за законосъобразност. Няма как с едно постановление, което е месеци след депозирането на жалбата ни, да се твърди, че ние сме лишени от правен интерес. По отношение на твърдяното от колегата представям и моля да приемете само за сведение Определение № 16571 от 05.12.2019 г. на ВАС, постановено по Административно дело № 12922/2019 г., с което се отменено Определение № 315/27.09.2019 г. на Административен съд – Търговище. С това определение на ВАС изпълнителните действия са спрени още декември месец, така че с това постановление от месец януари, след решение на ВАС, да се въвежда твърдение, че жалбата ни е недопустима. Считам, че самото постановление, с което е събрана сумата е недопустимо и именно от това определение на ВАС изхожда правото ни на жалба. При спряно производство събираме суми и прекратяваме производство.

Юрк. Д.: Това определение не е подрило правните си последици, тъй като видно от диспозитива му спирането на производството става в момента, в който се наложат обезпечителни мерки. Поради факта, че към момента на получаване на това определение в НАП задължението е било събрано в по-голямата си част, не са наложени обезпечителни мерки и не е спряно изпълнението на ревизионния акт.

Адв. И.: По отношение на изразеното от колегата, на първо място законът ми дава право да поискам спиране на изпълнението във всеки един етап на производството, като предложа обезпечение. Аз съм поискал спиране на принудителното събиране и съм предложил обезпечение. Видно от определението на ВАС, доколкото молбата ми е била своевременна и отговаря на изискванията на закона, ответната администрация е следвало да спре производството. Нито Вие, нито аз, нито уважаемия ВАС може да замести администрацията в това тяхно задължение. Аз съм поискал и искането ми е било уважено. Това че те не налагат обезпечение аз нямам никаква вина за това. Те решават, че не трябва да се наложи обезпечение. Аз считам, че след постановяване на определение на ВАС техните действия са незаконосъобразни.

Юрк. Д.: Нямам какво да добавя. Претендирам разноски в минимален размер, ако уважите искането ми.  

 

            Съдът намира, че производството е недопустимо, тъй като жалбоподателят няма правен интерес от оспорването, предвид обстоятелството, че с постановление е отменена наложената обезпечителна марка, която е предмет на постановения административен акт от административния орган.

            Видно от представеното в днешно съдебно заседание постановление за отмяна на наложени обезпечителни мерки на основание чл. 208  , ал. 1 от ДОПК е отменено Постановление за налагане на обезпечителни мерки № С 190025-022-0097559 от 24.10.2019 г., тъй като административният орган е установил, че задължението е погасено.

По отношение пълномощното на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът счита, че предвид изправянето на техническа грешка в жалбата, жалбоподателят е бил надлежно представляван пред съда по отношение на предявяване на жалбата против процесния административен акт Решение № 329/15.11.2019 г. на директора на ТД на НАП – Варна, с което е потвърдено Постановление на публичен изпълнител за наложени предварителни обезпечителни мерки по реда на чл. 121 от ДОПК № С190025-022-0097559/ 24.10.2019 г.

Съдът намира, че на основание чл. 78, ал. 8 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, във връзка чл. 37от Закона за правната помощ и чл. 24 от Наредбата за заплащане на правната помощ, жалбоподателят следва да заплати на административния орган направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева за юрисконсултско възнаграждение.

Воден от горното и на основание чл. 159, т. 4 от АПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ: 20

 

Остава без разглеждане жалбата на „Лисец“ ЕООД, ЕИК 835014590, със седалище и адрес на управление: гр. Омуртаг, ул. „Патриарх Евтимий“ № 26, представлявано от управителя Х. Х., подадена чрез адв. И. ***, против Решение № 329/15.11.2019 г. на директора на ТД на НАП – Варна, с което е потвърдено Постановление на публичен изпълнител за наложени предварителни обезпечителни мерки по реда на чл. 121 от ДОПК № С190025-022-0097559/ 24.10.2019 г. по Административно дело № 297/2019  г. по описа на Административен съд – Търговище.

Прекратява производството по Административно дело № 297/2019  г. по описа на Административен съд – Търговище.

 Осъжда „Лисец“ ЕООД, ЕИК 835014590, представлявано от управителя Х. Х. да заплати на ТД на НАП – Варна, направените по делото разноски в размер на 100 (сто) лева за юрисконсултско възнаграждение.

 

Определение е обявено в съдебно заседание в присъствието на страните и подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховния административен съд на Република България.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13:20 часа.

 

 

Председател:

 

 

Секретар: