П Р О Т О К О Л

                       

 

Година 2020                                                                         Град Търговище    

            Административен съд                                                         ІV състав

на  двадесет и първи февруари                                         Година 2020

в публично съдебно заседание, в следния състав:

                                            

            Председател  Албена Стефанова                

Секретар Гергана Бачева

 

сложи  за  разглеждане докладваното от Председателя

Ах. дело номер 301 по описа  за 2019 година.

 

На именното повикване в 10.35 часа  се явиха:

           

Оспорващата страна „Маракешгруп-84“ ЕООД, предст. от управителя Н. И.редовно призована, се представлява от а.. Н.Р. ***, надлежно упълномощена и приета от съда.

Ответникът Директор на Териториална дирекция „Дунавска“ Агенция митници гр. Русе, редовно призован не се явява. За него се явява гл. юрк В. В., надлежно упълномощен и приет от съда.

 

По даване ход на делото:

А.. Р.: Да се даде ход на делото.

Юрк. В.: Госпожо Председател, считам, че няма процесуални пречки да бъде даден ход на делото.  

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

           

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Предоставя се възможност за становище по жалбата и по проекто-доклада.

 

А.. Р.: Поддържам жалбата изцяло. Моля да ми дадете възможност да изложа становище във връзка с отговора на насрещната страна. Имам нови доказателства и доказателствени искания. Запозната съм с проекто-доклада. Нямам възражения по същия.

Юрк. В.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения по проекто-доклада.

 

Съдът намира, че следва да пристъпи към доклад по делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Обявява за окончателен проекто-доклада, съобщен на страните с  Определение на съда № 37/31.01.2020 г.

 

Предоставя се възможност за  становища и искания по доказателствата.

             

А.. Р.: Да се приеме преписката. Нямам възражения. В преписката е приложена разписка за връчване на Решение с рег. № 32-318140/05.11.2019 г., като самата разписка е от 22.11.2019 г. Разписката, с която ние разполагаме в оригинал и която ще приложа и ще помоля да приемете е различна от разписката, която е приложена по административната преписка. На първо място, в разписката, с която разполагаме ние е отбелязано, че се връчва на Н. И.- управител на „Индустриални батерии“ ЕООД. Също така подписът не е на доверителката ми. Моля да задължите ответната страна да представи разписката в оригинал, тъй като това, което ми изпратиха като електронно отражение виждам, че е копие. В случай, че насрещната страна желае да се ползва от нея, ще изискам съдебно-почеркова експертиза за установяване, че подписът не е на доверителката ми. Аз оспорвам изцяло връчването. Знам, че са спазени всички срокове по оспорване, но има процесуални нарушения. Нищо не е връчено както трябва по цялата преписка. Релевирам всички възражения, които са извършени по процедурата.

Юрк. В.: Във връзка с това искане, аз считам, че това не пречи на оспорването и на защитата по никакъв начин. Възразявам по искането за представяне на разписка в оригинал, тъй като това утежнява процеса.

А.. Р.: На следващо място, съобразно указанията дадени в доклада, представям и моля да приемете заверен превод на всички документи по делото. Ще представя в оригинал и копие  на разписката, за която говорих. Представям електронна фактура с търговски рег. № 568482, потвърждение на фактура от управителя на фирмата-продавач от 25.06.2019 г. и разписка от 22.11.2019 г. за връчване на Решение с рег. № 32-318140/05.11.2019 г. на директора на ТД „Дунавска“ гр. Русе. Оттеглям искането си за изискване на оригинал на тази разписка за връчване на заповед.

Юрк. В.: Да се приемат представените документи. На този етап ние нямаме доказателствени искания.

 

Съдът намира, че следва да се приемат и приложат като писмени доказателства,  документите представени с жалбата и с административната преписка, постъпила с придружително писмо с вх. № 2245/13.12.2019 г. на Административен съд- Търговище, както и представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на оспорващия, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА като писмени доказателства, документите, представени с жалбата, а именно: Електронна фактура № GDK 2019000000258, издадена от Г.Д. Т. К. С. в полза на „Маракешгруп-84“ ЕООД, потвърдително писмо от представителя на дружеството-продавач г-н М. Еге, както и с административната преписка, постъпила с придружително писмо с вх. № 2245/13.12.2019 г. на Административен съд гр. Търговище, а именно: Решение № 32-318140/05.11.2019 г. на директор на ТД Дунавска, разписка за връчване, уведомително писмо с рег. № 32-216479/24.07.2019 г. до г-жа Н. И. от директор на ТД „Дунавска“, разписка за връчване от 28.08.2019 г., заключение по стоково-икономическа експертиза, възложена с писмо № 32-178146/19.06.2019 г., писмо до директора на ТД Дунавска с вх. № 32-185328/25.06.2019 г., фактура № 2017000449/20.08.2019 г., фактура № 2017000448/19.09.2019 г., извадка от интернет-3 броя, фактура № 2017000422/27.06.2019 г., уведомително писмо до г-жа Н. И. с изх. № 32-147-306/21.05.2019 г., разписка за връчване от 05.06.2019 г., уведомително писмо до г-жа Н. И. с изх. № 32-147306/21.05.2019 г., платежно нареждане митнически документи с рег. № 154142/30.04.2019 г. документ на английски език от дата 25.06.2019 г., Електронна фактура № GDK 2019000000258, издадена от Г. Д. Т. К. С. в полза на „Маракешгруп-84“ ЕООД, декларация за допускане за свободно обръщение, електронна фактура  GDK 2019000000258, издадена от Г.Д. Т. К. С. в полза на „Маракешгруп-84“ ЕООД, фактура на турски език, фактура с № 0100025433/30.04.2019 г., документи на турски език-7 броя, протокол за извършена митническа проверка № 19BG-4011М018153/02.05.2019 г., кантарна бележка от „Пави 2012“ ЕООД гр. Търговище от 02.05.2019 г., декларация за съответствие, сертификат № 119/2013 г. на румънски език, платежно нареждане и бележка за такса/комисионна от 08.05.2019 г., както и представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на оспорващия: електронна фактура с търговски рег. № 568482 от 25.04.2019 г. с получател „Маракешгруп-84“ ЕООД с превод на български език, потвърждение на фактура до митнически власти на България от 25.06.2019 г., разписка за връчване на Решение № 32-318140/05.11.2019 г. на директора на ТД „Дунавска“ гр. Русе с дата 22.11.2019 г.

 

      А.. Р.: Госпожо Председател, във връзка с експертизата, аз считам, че е следвало да се приложи чл. 70 от Митническия кодекс на Съюза и да се приеме договорната стойност, която е представил доверителят ми. На следващо място, оспорвам експертизата, която е представена в административната преписка по следните съображения: посочената от експерта пазарна стойност не отразява реалното икономическо състояние, тъй като експертът, както сам е отбелязал, е взел предвид единствено фактори като: съответствие на сравнимия артикул със страната на произход на оценяваната мостра, съответствие на материала по качеството и начин на изработка, по пол на потребителите и по размери. Съгласно Решение № 6563 от 03.05.2019 г. по Административно дело № 14524/2018 г. на ВАС, при назначаване на вещо лице в хода на определяне на нова митническа стойност, то следва да вземе предвид фактори като: търговска марка, репутация на страните, утвърдено доверие между тях, близост между двете държави, както в случая става дума за сделка между Република България и Република Турция, начинът на доставка, сделката е с място на изпълнение-гр. Истанбул, други сделки от този период от време за идентични стоки между близки страни и т.н. Всички тези фактори, неизчерпателно изброени, обуславят различна стойност, т.е. дори и митническата администрация да приеме, че договорната стойност не е адекватна и да желае да определи нова, тя е длъжна да приложи всички методи, предвидени в чл. 74 & 2, букви от „а“ до „г“ от Митническия кодекс на Съюза е длъжен да приложи всички методи, предвидени там алтернативно и едва ако четирите предвидени там метода не успеят да определят адекватна митническа стойност, да прибегне към назначаване на вещо лице. В случая аз считам, че имаме всички доказателства, които да обуславят приемане на договорената стойност, на второ място са имали възможност да ги определят съобразно критериите на чл. 74 от Митническия кодекс на Съюза-да определят нова митническа стойност. На трето място приложената експертиза не може да определи по адекватен начин нова стойност на внесената стока. За това считам, че не е нужно определяне на вещо лице.

 

Юрк. В.: Уважаема госпожо Председател, аз се противопоставям на начина, по който се тълкува проблемът, тъй като тук е допусната една грешка. Бърка се нормата на чл. 84, ал. 1 от Закона за митниците и нормата на чл. 84а. Тук се касае за различен вид проверки. Едната е последавщ контрол, а другата е последваща проверка. Разликите между тези два вида проверки е, че водят до едно превратно тълкуване. Не е нужна заповед за възлагане на ревизия. Не става нужда за проверка по чл. 84а-за последваща проверка, става дума за последваща проверка. При последавщата проверка, контролният орган, в лицето на Агенция „Митници“ проверява или по-точно сравнява информацията, която е представена при декларирането на стоките по декларация и съпътстващите книжа. Докато при последавщия контрол, имам предвид нормата на чл. 84а и следавщите от Закона за митниците, която в случая е неприложима, се касае вече за една проверка по отношение на законосъобразност на режима,  по който са представени стоките, различните процедури, мерките складовите наличности, счетоводни записи, документацията и винаги една такава проверка, последващия контрол започва с инвентаризация на обекта-магазин, склад и т.н. и завършва с констативен доклад. В случая имаме последваща  проверка, която прави контролния орган, съпоставя това, което е декларирано и съответните фактури и всички други книжа, които съпътстват тази декларация. В жалбата е поставен въпросът кое дава основание за цената. Необичайно ниската цена, като имаме едни 0.24 лв.-0.25 лв. за чифт, което е нереално и ни уверяват, че в търговския оборот се пуска на същата цена. Нещо, което определено противоречи на законите на комерса, на търговските правила. Няма как да купя стоката на този цена и да я продавам. Това е обоснованото предположение, което кара по-късно органа, който проверява да се породят основателните съмнения по отношение на декларацията. Другото, което е значимо е начинът, по който се определя стойността. Експертната оценка, считам, че това е единственият начин за меродавно оправяне на цената. Другите фактори са неприложими. Считам, че контролният орган в лицето на Митници е достатъчно компетентен, преценил е, че това е най-точният начин, най-точният метод да се определи цената на една такава стока, която е от първа необходимост и доста оборотна.

 

Въпрос на съда към оспорващия: Да разбирам ли, че Вие оспорвате оценката, която е дадена на стоката?

 

А.. Р.: Да, госпожо Председател, оспорваме я и оспорваме методологията. Ако в случая считате, че са необходими специални познания, ще поискам назначаване на експертиза.

 

Съдът намира, че за изясняване на делото от фактическа страна, следва да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза, на основание чл. 171, ал. 2 от АПК, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДОПУСКА по делото съдебно-икономическа експертиза, която да бъде извършена от вещо лице-счетоводител. Вещото лице, след като се запознае с представените по делото доказателства, да даде заключение за изясняване на следните въпроси:

1.      Каква следва да бъде пазарната оценка на стока 8/8, описана в оспореното решение -„чорапи от памук 1200 дузини х 12 чифта“ при сравнителен метод на установени стойности на стоки със сходни характеристики, поставени под режим „допускане за свободно обръщение“, на търговска марка, на репутация на страните, на закупеното количество, на утвърденото доверие между страните, на близостта между двете държави, начинът на доставка (FCA Истанбул), на други сделки в този период от време за идентични стоки между близки страни?

2.      От посочените в  Решението фактури, от счетоводна страна, може ли да се изведе извод, че продажбите касаят процесната стока в декларираните количества и ако не по какви причини?

3.      Съобразно отговор на въпрос № 1 какъв следва да бъде размерът на митото на стоката съобразно отговора за пазарната оценка и какъв следва да е размерът на митническата стойност?

4.      Съобразно отговорите на горните въпроси, какъв следва да бъде размерът на дължимия ДДС за процесната стока?

 

 

Определя първоначален депозит за вещото лице в размер на 400 (четиристотин) лева, вносим от оспорващия в 7-дневен срок от днес. Да се представи в съда документ, удостоверяващ внасянето на депозита. При невнасяне на депозита в указания срок експертизата ще бъде заличена.

Дава възможност на страните в срока за внасяне на депозита да направят предложения във връзка със задачата на експертизата и относно експерта, на когото да бъде възложено изготвянето на заключението, след което същият ще бъде служебно определен от съда.

Разяснява се отговорността на страните за последиците по чл. 161 от ГПК.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което същото следва да бъде отложено за друг ден и час, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

            Отлага делото и го насрочва за 07.04.2020 г. от 14:00 часа, за която дата страните са уведомени в днешно съдебно заседание.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10.56 часа.

 

                                                       

                                                        Председател:

 

                                               Секретар: