П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2020                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          І състав

на четвърти февруари                                                         Година 2020

В публично съдебно заседание в следния състав:

                             Председател  Красимира Тодорова

                                                                                            

Секретар  Гергана Бачева

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 2 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 09.38 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Ера-2005“ ЕООД, предст. от управителя Е. С.,  редовно призован се явява лично и с а.. Л.И. ***, редовно упълномощен и приет от съда.

            Ответникът по жалбата Началник отдел „Оперативни дейности“ Варна при ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, редовно призован, се представлява от                  гл. юрк. М.Д., редовно упълномощена и приета от съда.

           

            По даване ход на делото:

А.. И.: Да се даде ход на делото.

Юрк. Д.: Да се даде ход на делото.

           

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

           

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Докладва делото.

Делото е образувано по жалбата на „ЕРА-2005“ ЕООД, представлявано от Е. А.С.,  против   Заповед за налагане на ПАМ № 483-ФК/ 28.11.2019 г. на началник отдел „Оперативни дейности“- Варна в ГД“Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която е разпоредено запечатване на търговски обект и забрана за достъп до него за срок от 14 дни  на  закусвалня „Еджи“ находяща се в гр.Попово, ул…, стопанисван от жалбоподателя.

На страните е изпратено определение № 23/15.01.2020 г. на Административен съд- Търговище.

 

А.. И.: Поддържам депозираната жалба, на наведените в нея основания. Да се приеме административната преписка.  

 

Юрк. Д.:Оспорвам жалбата. Считам я за неоснователна. Моля да бъдат приети приложените към преписката доказателства.

 

Съдът намира, че следва да се приемат и приложат като доказателства по делото документите постъпили  с административната преписка и с жалбата, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Допуска, приема и прилага като писмени доказателства: ЗНПАМ № 483-ФК/28.11.2019 г., разписка за връчването и на 13.12.2019 г., копие на пощенски плик, ЗНПАМ № 483-ФК/28.11.2019 г. и разписка за връчване, ПИП № 0384930/27.11.2019 г., ведно с приложения и МФО, АУН № F530491/10.12.2019 г., ведно с разписка за връчване, АУН № F530498/10.12.2019 г., ведно с разписка за връчване, АУН № F530481/10.12.2019 г., ведно с разписка за връчване, Заповед № ЗЦУ-ОПР-16/17.05.2018 г.

 

А.. И.: Госпожо Председател, няма искания.

Юрк. Д.: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът счете делото за разяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

           

ПРИКЛЮЧВА производството по събиране на доказателства.

ДАВА ХОД  ПО СЪЩЕСТВО.

 

А.. И.: Уважаема госпожо Председател, не сме доволни от атакуваната заповед. Считаме същата за незаконосъобразна, като необоснована и в нарушение на процесуалните правила. Подробно в самата жалба съм изложил всички наши основания, за да считаме, че това е така. Не е ясно установена фактическата обстановка. Няма никаква индивидуалност по отношение на определяне на размера на принудителната административна мярка. Абсолютно бланкетна заповед. Изложил съм всичко в самата жалба. Моля да отмените същата, като ни присъдите и разноските, направени в това производство, съобразно списъка на разноски, който представям. Представям такъв и за ответната страна. Моля за решение в този смисъл.  

 

Юрк. Д.: Уважаема госпожо Председател, считам жалбата за неоснователна. В конкретния случай, безспорно, от приложените доказателства е ясно, че е извършено не само едно нарушение на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г., във връзка с отчитането на продажбите. Установено е както неиздаване на касова бележка, така и неравнение на касата. В хода на проверката и от проведено наблюдение на обекта, също са констатирани други нарушения, които не са част от настоящото производство, но също са посочени в заповедта за издаване. Всички тези обстоятелства сочат, че в търговския обект не са били изпълнени изискванията на закона за отчитане на продажбите и на фискалното устройство, което всъщност представлява предпоставка и основание по чл. 186 за налагане на съответната мярка. Считам, че издадената заповед е законосъобразна, издадена е от компетентен орган, в рамките на правомощията му и не са налице основания за нейната отмяна. Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, да потвърдите административния акт и да ни присъдите разноски в предвидените минимални размери. Правя възражение за прекомерност за разноските, тъй като вече по делото е била определена сума за адвокатско възнаграждение.  

 

Съдът счете делото за разяснено и обяви, че в законния срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 09.48 часа.

 

 

 

 

                                               Председател:

 

                                                Секретар: