П Р О Т О К О Л

                      

Година 2020                                                                         Град Търговище

Административен съд                                                         ІІ състав

на двадесет и осми януари                                                Година 2020

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                      Председател  Росица Цветкова

                                                                                             

Секретар  Стоянка Иванова

Сложи за разглеждане, докладваното от Председателя

АХ. дело номер 4 по описа за 2020 година.

На именното повикване в 09:30 часа в съдебната зала се явиха:

 

Жалбоподателят ЕТ "Агро-М-Драгомир Дончев", редовно призован- явява се явява лично и с адв. С. А. от Софийска адвокатска колегия, редовно упълномощена и приета от съда.   

Ответникът Зам. -изпълнителен директор на ДФ "Земеделие" гр. София, редовно призован не се явява. За него се явява ст. юрк. Т.С., редовно упълномощена и приета от съда. Представя  ново пълномощно по делото ведно със Заповед № 03-РД/2891 от 23.07.2019 г. на Изп. директор на ДФ „Земеделие“.

 

По даване ход на делото:

Адв. А.: Да се даде ход на делото.

Юрк. С.: Няма процесуални пречки да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Докладва жалбата.

 

Дава се възможност за становища по жалбата и по доказателствата.

 

Адв. А.: Поддържам жалбата. Същата е подробно мотивирана. Моля да приемете представените писмени доказателства с жалбата. Запозната съм с административната преписка, която ДФ „Земеделие“ са представили. Не възразявам да бъде приета същата по делото, като правя уточнение, че с преписката е представено общото заявление за подпомагане на жалбоподателя за 2019 г., което всъщност е неотносимо към настоящия спор, поради което всъщност моля, да не бъде вземано предвид при произнасяне по жалбата. Поддържам доказателствените искания, които сме изложили в жалбата. Уточнявам, че искането ни е, да се представи административната преписка по Уведомително писмо за прекратяване на агроекологичния ангажимент на жалбоподателя. Всъщност, това е актът, който предшества обжалвания акт в настоящото производство. Самото писмо се съдържа в преписката, но всъщност към него смятам, че има допълнителни доказателства, тъй като то се издава въз основа на автоматични проверки, които изчисляват процент на припокриване на площи и аз бих искала да разбера, как са изчислени тези проценти на припокриване. Поради това смятам, че в преписката по издаване на уведомителното писмо, би трябвало да има и друго, освен самото писмо.

Юрк. С.: Уважаема г-жо Председател, оспорвам така направената  жалба. По отношение на заявленията, същите считам, че няма нужда да бъдат приложени, тъй като ние не спорим по отношение на това, че са били подадени тези заявления поредни години, както са посочени в акта, нито имаме спор по отношение на сумите, които са получени през 2013, 2014, 2015 и 2016 година. Считам, че същото би оттежнило административната преписка и ние нямаме спор по отношение на това, че жалбоподателят е кандидатствал през тези години.

Адв. А.: Бих искала да бъде установено обстоятелството относно сключените доброволни споразумения по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ чрез представяне на информация. 

Юрк. С.: Уважаема г-жо Председател, считам че искането е неотносимо към настоящия спор, тъй като за да се издаде акта за установяване на публично държавно вземане е имало едно производство, което е течало между нас със  страната и всъщност, актът е издаден във връзка с влязъл в сила акт. Това е спорът- самият акт, а не процедурата. Ние не оспорваме това, че за стопанската 2016/2017 г.  година не са сключени споразумения по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, тъй като същите са представили пред нас тези писмени документи във възраженията си по част от писмата, тъй като ние сме кореспондирали доста, съгласно процедурата, която е утвърдена от ДФ „Земеделие“. Считам, че няма смисъл допълнително да се иска това, тъй като това не попада в хипотезите да бъде освободен от агроекологичния ангажимент.

Адв. А.: Искам да кажа, че в хода на изпълнение на ангажимента по мярката, жалбоподателя всъщност е обработвал земи, които е получил въз основа на сключените тогава споразумения. Впоследствие част от участниците в споразумението за тази 2016/2017  стопанска година се отказват и няма доказателства, че за тази последна 2016/2017 няма сключено такова споразумение с участниците.

Юрк. С.: Не оспорвам факта, че през 2016-2017 г. няма сключено такова споразумение, тъй като същите са представили писмени документи в част от възраженията си, в които посочват, че не е имало такова споразумение, но това не попада в хипотезите, които са посочени в Наредбата. 

Адв. А.: Аз бих искала все пак да бъдат събрани такива доказателства, че за стопанската 2016-2017 година, не са сключвани такива споразумения с участие на тези лица, чиито земи се припокриват със спорните площи. За предходните стопански години сме представили заповеди и мисля, че те няма да бъдат оспорени, в смисъл, самите споразумения  мисля, че не е необходимо да се представят, тъй като    към заповедите има информация за всеки от участниците в споразумението с какви площи е участвал, но държа за спопанската 2016-2017 година да се представи информация дали има сключено споразумение, между кои лица и за какви площи.  Ако съдът допусне искането ни по т. 3, моля да бъдат представени сключените споразумения за четирите поредни години: спопанската 2012/2013 г.; 2013/2014 г; 2014/2015 г.; 2015/2016 г.. Става въпрос за три землища по които той е страна: с. Водица, с. Цар. Асен и с. Ковачевец. Самите споразумения ако може да бъдат представени и евентуално картите към тях за разпределение на масиви, както и за последната стопанска година 2016/2017 г. да се представят данни, дали има сключени споразумения и ако има такива да се представят. Само в тази част поддържам направеното искане по т. 3 от жалбата.

Юрк. С.: Уважаема г-жо Председател, нося едно писмо, което съм пропуснала да приложа. Това е първото писмо от 23.01.2018 г., с което на осн. чл. 26, ал. 1 уведомяваме  ЕТ "Агро-М-Драгомир Дончев", че откриваме производство по издаване на административен акт за прекратяване на многогодишен ангажимент. Представям и Процедура относно реда за прекратяване на многогодишни ангажименти по мерките.

Адв. А.: Държим на цялата преписка, независимо какво има в нея. Предполагам, че има и други писма.

 

След като изслуша изявленията на страните по направените искания по доказателствата, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

Приема и прилага като доказателства: представената по делото административна преписка по опис, представените с жалбата писмени доказателства по опис, както и представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника: писмо с изх. № 01-6500/495 от 23.01.2018 г. на ДФ „Земеделие“ с приложена обратна разписка № 9006332274, Процедура относно реда за прекратяване на многогодишни ангажименти по мерките от Ос от ПРСР 2007-2013 г., прилагани от отдел „ Директни плащания на площ“ и Докладна записка с вх. № 03-0416/4559 от 29.06.2012 г. на ДФ „Земеделие“.

Задължава ответника по делото  -  Зам. -изпълнителен директор на ДФ "Земеделие",  да представи пълните административни преписки за изадане за Акт за прекратяване на агроекологичен ангажимент по Мярка 214 „АЕП“ от ПРСР 2007-2013 г. с Изх. № 01-65000/5796 от 06.08.2018 г., както и по подадените от ЕТ "Агро-М-Драгомир Дончев" Общи заявления за плащане на площ за 2013 г. с УИН 25/290313/76866, 2014 г. с УИН 25/130514/85835, 2015 г. с УИН 25/180615/92693 и за 2016 г. с УИН 25/310516/96992.

Задължава Областна дирекция „Земеделие“-Търговище да представи по делото в случай, че са налице такива - сключените доброволни споразумения  по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ между собствениците и/или ползвателите в землищата на с. Водица, с. Цар Асен и с. Ковачевец, община Попово за стопанските 2012/2013 г.; 2013/2014 г.; 2014/2015 г.; 2015/2016 г. и 2016/2017 г. придружени с карти към тях.

 

Адв. А.: Нямам други доказателствени искания.

Юрк. С.: Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

                                              

ОПРЕДЕЛИ:

 

Отлага делото и насрочва същото за 17.03.2020 г.  от 10:30 часа, за която дата  и час страните са уведомени в днешното съдебно заседание.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание, което приключи в  09.46 часа.

                                              

Председател:                                                                                                 

Секретар: