П Р О Т О К О Л

                      

Година 2020                                                                         Град Търговище

Административен съд                                                         ІІ състав

на   двадесет и първи януари                                             Година 2020

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                                      Председател  Росица Цветкова

                                                                                             

Секретар  Стоянка Иванова

Сложи за разглеждане, докладваното от Председателя

АХ. дело номер 7 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване 10:11 часа в съдебната залата се явиха:

 

Жалбоподателят „СИ-ЕЛА" ЕООД, представлявано от Управителя Е. О., редовно призован, не се се явява и не изпраща представител.

Ответникът Началник отдел "Оперативни дейности" гр. Варна при ГД "Фискален контрол" при ЦУ на НАП, редовно призован се представлява от гл. юрк. М.Д., редовно упълномощена и приета от съда.

 

По даване ход на делото:

Юрк. Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Докладва жалбата.

 

Дава се възможност за становища по жалбата и по доказателствата.

 

Юрк. Д.: Оспорвам жалбата. Считам я за неоснователна. Моля, да се приемат приложените по преписката доказателства.

 

По направените искания по доказателствата, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Приема и прилага като доказателствата по дело административната преписка по опис, постъпила с молба с вх. № 43/09.01.2019 г. на Адм. съд- Търговище.

 

Юрк. Д.: Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът счете делото за изяснено от правна и фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 

Юрк. Д.: Уважаема г-жо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. В конкретния случай, считам за безспорно  установено извършеното нарушение. Във връзка с извършената проверка, в протокола за проверка е записано, че е издадена фискална бележка, но след преглед на тази бележка, фактически вече е спорно дали това е касова бележка, тъй като тя не съдържа изискуемите от закона реквизити. Посоченото в нея като стока, не може да бъде конкретизирано, предвид което считаме, че е налице извършено нарушение- несъответствие на издадения документ по чл. 118, ал. 1  от ЗДДС. Ето защо е издадена и процесната заповед. Считам, че същата е подробно мотивирана, доколко извършеното нарушение засяга и основанията по чл. 186 от ЗДДС. Мотивиран е и срокът, за които е наложена тази мярка. Считам, че издадената заповед е законосъобразна и не са налице основания за нейната отмяна. Предвид изложеното, Ви моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите заповедта на Началник отдел „Оперативни дейности“ гр. Варна като законосъобразна. Моля за решение в този смисъл. Претендирам и присъждане на разноски в предвидените минимални размери за юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, за което страните ще бъдат уведомени.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:15 часа.

 

Председател:

 

Секретар: