П Р О Т О К О Л

 

                       

Година 2020                                                                          Град Търговище

            Административен съд                                                          I състав

на двадесет и първи април                                                  Година 2020

В публично съдебно заседание в следния състав:

                             Председател Красимира Тодорова

                                                                                            

 

Секретар Гергана Бачева

Сложи  за  разглеждане  докладваното от Председателя

АХ дело номер 72 по описа за 2020 година.

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.Д.Р., редовно призован – се явява лично и с адв. Д. Борисов от АК-Разград, редовно упълномощен и приет от съда.

            Ответникът Общинска избирателна комисия- гр. Търговище, редовно призован се представлява от адв. Мл. Б.-Председател, редовно упълномощен и приет от съда.  

            Заинтересованата страна  Х.М. И.,  редовно призован- се представлява от адв. Р. М. от АК-Търговище, редовно упълномощена и приета от съда.

           

По даване ход на делото:

           

Адв Б.: Уважаема госпожо Председател, считам, че липсват процесуални пречки, моля да дадете  ход на делото.

            Адв Б.: Да се даде ход на делото.

Адв М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

           

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Докладва делото.

 

     Производството е по реда на чл. 459, ал.1 ИК във вр. с чл.34, ал.5, т.3 ЗМСМА.

      Образувано по жалба на К.Д.Р., против Решение №312/12.03.2020 г. по протокол №39 на ОИК Търговище, с което е отказано да се прекратят пълномощията на Х. И.-общински съветник в ОС Търговище, във връзка с договор, сключен на 19.11.2009 г. за покупко- продажба на недвижим имот.  Моли се оспореният акт да бъде отменен, като незаконосъобразен. като се изтъкват съображения, че са налице подобни данни и в приключили вече такива мандати.

 

На страните е изпратен препис от определение №116/16.04.2020 г. на Административен съд Търговище.

 

Предоставя се възможност на страните за становища по жалбата,  както и възможност за  становища и искания по доказателствата.

 

Адв Б.: Поддържаме депозираната жалба. Да се приеме представената по делото административна преписка.

Адв Б.: Оспорвам жалбата. Да се приемат, представените доказателства.

Адв М.: Оспорвам жалбата. Да се приеме преписката

 

 

Съдът счита, че следва да бъдат приети и приложени като доказателства по делото, постъпилите с жалбата и с административната преписка писмени документи,  поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

Приема и прилага като доказателства по делото: постъпилите с жалбата- Решение № 312/12.03.2020 г. на ОИК- Търговище; Удостоверение на ОИК- Търговище за регистрация на кандидат общински съветници № 103/25.09.2019 г. за К.Д.Р.; Договор за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост чрез публичен  търг с тайно наддаване по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС от 19.11.2009 г., протокол № 39/12.03.2020 г. на ОИК- Търговище, както и  сигнал от К.Р. с рег. № 37-00-32/06.03.2020 г.; писмо с рег. № 94-00-2100/05.09.2014 г.; удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж № РВЕ-01-55/16.11.2011 г.; молба предложение от Х. ***; споразумение за прекратяване на Договор № Дог-01-263/22.11.2017 г. и Договор за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС от 19.11.2009 г. между Община Търговище и „Лора-Х2“ ЕООД.

           

Адв Б.: Уважаема госпожо Председател, с оглед нашите твърдения в жалбата, че процесния договор е в сила и към настоящия момент, аз ще Ви помоля да приемете като доказателства: публикация във вестник „Търговищки новини“ от 15.02.2016 г., публикация в сайта на вестник „Труд“ от 10.02.2016 г. Също така ще помоля състава на съда да прегледа предаване, излъчено по телевизия „Скат“, от които материали и доказателства става ясно, че заинтересованата страна твърди в един последстващ период, значително след сключването на договора, че той продължава да изпълнява този договор и се съобразява с неговите клаузи. На следващо място, аз ще Ви помоля да приемете като доказателства и книгата, с автор доверителят ми, озаглавена „Странната “трансформация“ на терена на бившия битак от паркинг до търговски комплекс“, който подробно е изследвал случая с цялата процедура по провеждане на процедурата и най-вече съществуващите в тази книга копие на Решение № 7 на Общински съвет от 24.09.2009 г. и заповед на кмета на Община Търговище от 26.09.2009 г., във връзка с провеждането на публичен търг по продажбата на процесния имот, визиран в договора. Искането ни е свързано с това, че в тези документи, собственикът на този имот-Община Търговище, чрез органа, който взема решение той да бъде отчужден, поставя задължително условие, след извършване на продажбата, имотът да се ползва по определено предназначение, а именно да бъде изграден паркинг и поемане на задължението от купувача предназначението на имота да не бъде променяно в бъдеще време, което фигурира и като част от клаузите в процесния договор. Тези документи са на стр. 31 до стр. 35 в книгата.

 

Адв Б.: Тези документи нямат отношение към процеса, тъй като те са  публично известни факти. Продажбата на имота, дали е имало предназначението, отново зависи от продавача, а именно Община Търговище, защото, за да се построи магазин там трябва да се промени предназначението по надлежния ред и съответно съществува пак паркинг, но от другата страна, за да обслужва комплекса „Булмаг“.

 

Адв М.: Госпожо Председател, това са становища на жалбоподателя и на трети лица-журналисти. Нито един документ към момента не е представен.  Някакви копия, които са вмъкнати в книгата на г-н Р.. Ако държат на тези копия и смятат, че те са от съществено значение и касаят периода, за който се отнася тяхното искане и настоящото решение, което се обжалва, нека да ги изискат и да ги представят, но това не са документи, поради което не представляват писмени доказателства по смисъла на закона. 

 

Съдът намира, че представените документи в днешно съдебно заседание от страна на жалбоподателя нямат характера на писмени доказателства, по смисъла на ГПК, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

Отхвърля искането на жалбоподателя за приемане на представените документи в днешно съдебно заседание като писмени доказателства.

Прилага за сведение представените в днешното съдебно заседание от жалбоподателя документи, а именно: извадка от сайта на вестник „Труд“ от 10.02.2016 г, извадка от вестник „Търговищки новини“ от 15.02.2016 г., линк към предаване на телевизия „Скат“ и книга „Странната “трансформация“ на терена на бившия битак от паркинг до търговски комплекс“с автор Кр. Р.,***, 2018 г.

 

Адв Б.: Нямам други доказателствени искания.

Адв Б.: Не соча нови доказателства.

Адв М.: Не соча нови доказателства.

 

С оглед изявленията на страните, съдът счете делото за изяснено от фактическа страна при така събраните доказателства, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адв Б.: Уважаема г-жо Председател, аз ще Ви помоля с Вашия съдебен акт да уважите жалбата ни. Ние считаме, че към настоящия момент заинтересованата страна, която същевременно е и общински съветник като едноличен собственик на дружество има сключен и действащ в сила към настоящия момент, договор за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, чрез публичен търг от 19.11.2009 г. Моля Ви да обърнете внимание, че съгласно т. 11 от този договор купувачът се е задължил в срок от две години след влизането на договора, да построи и въведе в експлоатация паркинг, което е сторено и е ноторно известно на съда. Освен това същият се е задължил, съгласно чл. 12 от договора да не променя в бъдеще предназначението на имота и той да се ползва като паркинг. Моля Ви имайте предвид направеното от нас искане по доказателствата, след като се запознаете и със заповедта на кмета, която организира публичната продажба, след взето решение на Общински съвет, да имате предвид, че това решение е взето единствено и само под условие, че имотът бъде предназначен за ползване по определен начин, а именно изграждане на обществен паркинг и също така според решението на Общински съвет купувачът следва да се задължи и да не променя предназначението на този имот. Решението за продажба на този имот е пряко зависимо и свързано с неговото ползване, предназначение за в бъдеще. Общинския съвет е преценил, че същият следва да се ползва за общински паркинг, разбира се воден от необходимостта от задоволяване на обществена нужда на населението на гр. Търговище. От това, според нас, произтича и твърдението ни, че договорът към настоящия момент е в сила и обвързва страните по договора. Купувачът, респективно заинтересованата страна по делото, е поела задължението да не променя предназначението на имота за в бъдеще. Ние считаме, че по отношение на същият договорът е в сила  и към настоящия момент и същият следва да се кредитира като такъв. Съгласно разпоредбата на чл. 20 б. „а“ от ЗЗД, договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили. Ние считаме, че между страните към настоящия момент договорът има сила на закон и същият следва да бъде съблюдаван и спазван от тях, включително и от купувача по договора и заинтересована страна по настоящия процес. Законови разпоредби в тази насока фигурират основно в разпоредбата на ЗЗД, като разпоредбата на чл. 63 от същия, според която „всяка от страните по договора трябва да изпълняват задълженията си точно и добросъвестно, съобразно изискванията на закона“. С въведената промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация, визирайки разпоредбата на чл. 34, ал. 5, т. 3, същата въвежда ограничение за невъзможност определени лица да бъдат избирани за общински съветници, при конкретно посочване на случаите за това. Ние считаме, че в конкретния случай заинтересованата страна, като управител и собственик на еднолично дружество, попада в кръга на това ограничение като има към настоящия момент сключени действащи договори с Община Търговище, които според нас водят до правната невъзможност същият да изпълнява и задълженията на общински съветник, според ограничението на закона. Ето защо, с оглед направените от нас твърдения, с оглед и на събраните доказателства по делото, с оглед и на волята на продавача при подписването на този договор, аз ще Ви помоля да уважите жалбата ни, отмените решението на Общинската избирателна комисия, дадете задължителни указания и ни присъдите сторените разноски по делото, които са в рамките на адвокатски хонорар. В този ред на мисли, моля за Вашия съдебен акт.

 

Адв Б.: Уважаема госпожо Председател, аз ще Ви помоля да оставите жалбата без уважение и я отхвърлите като неоснователна. Договорът е сключен през 2009 г., преди повече от 10 г. Ако някой е трябвало да съблюдава клаузите в този договор, то това е Община Търговище-продавачът. След като тя не е намерила, че договорът не се спазва в някои клаузи, тя не е поискала развалянето му, за това продажбата си е продажба. Тя е извършена през 2009 г. и собственик е заинтересованото лице. Ние не намираме, че има нарушение на ЗМСМА, тъй като не влиза в конфликт на интереси с разпоредбите. Ако е имало, то е бил този договор, който е действал и е бил прекратен чрез спогодба. Тогава щеше да има нарушение, но той е прекратен и ние намерихме, че няма нарушение и не са налице предпоставки да бъде прекратен мандата на заинтересованото лице.

 

Адв М.: Уважаема госпожо Председател, аз ще Ви помоля да оставите без уважение жалбата и да оставите в сила решението на Общинската избирателна комисия. Първо, защото тази жалба е много смешна и голословна. Не може да се твърди, че един договор, който е сключен през 2009 г., който става въпрос за покупко-продажба и на всеки е ясно, че договорът за продажба е реален. Твърдението, че договорът действа  на база на факта, че в самия договор е поставено едно условие като тежест, която тежест обаче е само и единствено в прерогативите на лицето, с което е сключен договорът да прави преценка и евентуално за него да възникне във бъдеще и то за определен срок , възможност договорът да бъде развален, защото с този договор е прехвърлена собствеността и въпросът е приключен. Ако някой трябва да обсъжда изпълнен ли е този договор или не, жалбоподателят Р. до момента е водил 4 или 5 дела в тази връзка, включително по този договор и в Комисията за конфликт на интереси. Никъде не е констатирано съществуващ в момента, действащ в момента договор. Общината има право и ако тя прецени само и тя единствено ако сметне, че е налице нарушение можеше, защото погасителната давност от сключване на договора е изтекла-10 -11 години са минали от този договор. Към момента няма действащ договор. Твърденията на жалбоподателя са голословни и са проява на неговото лично отношение към доверителя ми, което той демонстрира навсякъде в обществото, което също е ноторен факт. Ето защо аз ще Ви помоля да ни присъдите направените за настоящото дело разноски.

 

Адв Б. (реплика): Законът е категоричен, независимо от това дали насрещната страна има възможност или не да разваля договора, разпоредбата на чл. 34,ал. 5, т. 3 е категорична, че изключението касае лица, които имат сключени договори към общината. Към настоящия момент има такъв договор, който е в сила между страните, а това дали общината е предприела действия или не по неговото разваляне, това е нещо съвсем различно. Правя възражение за прекомерност на разноските на насрещната страна, евентуално.

 

Жалб. Р.: Категорично съм против опита да се измества не от наша, а от страна на ответника и заинтересованото лице тежестта на доказателствата в момента. Ние не претендираме, че не се изпълнява договорът, а че договорът е жив и е в сила. договорът е продажба под условие, клаузите са записани. Той се опитва да ги изпълнява, но договорът не е умрял. Не случайно ако го нямаше това предназначение, там отдавна щеше да има жилищно застрояване на този терен. 

Адв Б.: Няма какво да добавя.

Адв М.: Няма какво да добавя

 

Съдът счете делото за разяснено и обяви устните състезания за приключени.

В законния срок  ще се произнесе със съдебен акт.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 13.28 часа.

 

                                  

                                             Председател:

 

                                              Секретар: