П Р О Т О К О Л

 

Година 2019                                                                         Град Търговище

            Административен съд                                                         I касационен състав

на шестнадесети декември                                                Година 2019                

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                              Председател: Росица Цветкова

                                                                       Членове: Албена Стефанова                                                                                                 Иванка Иванова                         

 Секретар Стоянка Иванова

 Прокурор Николай Казаков

Сложи за разглеждане на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 136 от АПК в 11:05 часа, докладваното от Председателя

 

КНАХД номер 162 по описа  за  2019 година.

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

Касаторът Г.Й.П., редовно призован, не се явява. За него се явява адв.  К. П.  от АК- Търговище, редовно преупълномощена от адв. С.И. и приета от съда.

Ответникът ИА "АА" Областен отдел "Автомобилна администрация" -Търговище, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Търговище, редовно призовани се явява Зам.-окръжен прокурор Николай Казаков.

 

По даване ход на делото:

Адв. П.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                                                          

        ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Докладва касационната жалба.

 

Адв. П.: Поддържам жалбата. Не соча нови доказателства.

Прокурорът: Жалбата е допустима.  Нямам искане по доказателствата. 

 

Съдът счете делото за изяснено от правна и фактическа страна, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адв. П.: Уважаеми Административни съдии, от името на моя доверител, моля да уважите така депозираната пред Вас касационна жалба и да отмените първоинстанционното решение, ведно с всички законови последици. Жалбата е подробна и мотивирана. По изложените в нея доводи, ще Ви моля да уважите същата. Добавям само, че считам, че първоинстанционнното решение е порочно и поради факта, че съдът не е изложил никакви мотиви, защо не са налице предпоставките за приложение на чл. 28 от ЗАНН, а само с едно изречение е написано, че не са налице такива предпоставки. Като цяло считам, че първоинстанционното решение  е постановено при много формални мотиви. За част от доводите още в жалбата пред първоинстанционния съд и по писмените бележки съдът не е взел никакво становище. Подкрепям написаното от колегата, че не са налице предпоставките и видно от така съставеното наказателно постановление, действително не се изяснява за коя от хипотезите на Регламента става въпрос за нарушение при чл. 34 (мисля, че става въпрос за Регламента), но коя от хипотезите на самия член е приел административнонаказващия орган, че е налице за да санкционира нашия доверител. Това са моите лични мотиви в подкрепа на жалбата. Придържам се изцяло към мотивите, които са изложени от колегата. Видях, че той е претендирал присъждане на разноски и ще претендирам да му присъдите  направените разноски, съобразно доказателства за разноски, които е представил. Моля, за съдебен акт в този смисъл.

 

Прокурорът: Уважаеми Административни съдии, считам че жалбата е неоснователна. Решението на съда е правилно и следва да бъде оставено в сила.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че в законния срок ще се произнесе с решение.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11:09 часа.

 

Председател:

 

Секретар: