П Р О Т О К О Л

 

 

Година 2020                                                                      Град Търговище

            Административен съд                                                      ІІ касационен  състав

На двадесет и осми януари                                             Година 2020          

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                     Председател: Красимира Тодорова

                                                                    Членове: Албена Стефанова  

                                                                       Иванка Иванова    

                                                                  

 Секретар Гергана Бачева

 Прокурор Васил Ангелов

 

           Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

КАНД номер 7 по описа  за  2020 година.

 

На именното повикване в  10.53 часа се явиха:

 

За касатора „Метеор“ АД-предст. от изп.директор А.А., редовно призован, се явява  Б.Д. ***, редовно упълномощена и приета от съда.

Ответникът Областен отдел "Автомобилна администрация" - гр. Търговище, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Търговище, редовно призовани се явява   прокурор Васил Ангелов.

                                                                                               

По даване ход на делото:

А.. Д.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че страните са редовно призовани, производството е допустимо и няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

           

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК в 10.53 часа.

 

Докладва  касационната жалба.

 

А.. Д.: Поддържам жалбата.

Прокурорът: Жалбата е допустима. Нямам искане по доказателствата. 

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна при така събраните доказателства от първоинстанционния съд, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 

А.. Д.: Уважаеми Административни съдии, моля да уважите жалбата по подробно изложените в нея съображения и да отмените обжалваното решение. Считам, че същото е незаконосъобразно и неправилно. Изложила съм в касационната жалба основните съображения за това, като само ще акцентирам върху това, че безспорно при издаването на наказателното постановление, както и при връчването му са допуснати редица процесуални нарушения, които съдът не е отчел и не е съобразил. Считам, че всяко едно от тях е самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление, а именно на първо място издаването на наказателното постановление на юридическото лице чрез ненадлежен негов представител. Също така в наказателното постановление изрично е посочено, че то се издава въз основа на акт, който е съставен на „Метеор“ чрез лицето Сн. А., която също не е надлежен представител на дружеството, да не говорим, че актът е издаден на дружеството, чрез И. А., който е представляващ дружеството. Налице е и порок при връчването на наказателното постановление. Считам, че е налице съществено процесуално нарушение, което касае и противоречие на изложените факти и обстоятелства, при които е извършено нарушението, а именно, че дружеството, чрез представляващия го е допуснало да бъде извършен транспорт, като нормата, която е посочена и по която е ангажирана отговорността касае извършителство, а не допустителство. Не случайно в ЗАНН е предвидено в чл. 10, че при административните нарушения, подбудителите, помагачите и укривателите както и допустителите се наказват само в случаите, предвидени в съответния закон или указ, както и разпоредбата на  чл. 24, ал. 2 от ЗАНН. Считам, че в случая не е ангажирана по надлежния начин отговорността на дружеството. Редица други нарушения са допуснати, няма да ги преповтарям. На последно място ще отчета факта, че съдът не  е изложил никакви самостоятелни съображения за липсата на предпоставките на чл. 28 от ЗАНН. Считам, че той следва да направи самостоятелен анализ и в случай, че установи, че са налице тези предпоставки, да приложи тази разпоредба, поради което ще моля да отмените обжалваното решение, съответно след самостоятелен и обстоен анализ на доказателствата по делото, да постановите решение, с което да отмените и наказателното постановление.

 

Прокурорът:  Считам жалбата за неоснователна. Решението на Районен съд гр. Попово е правилно и следва да се потвърди.  

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че в законния срок ще се произнесе с решение.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 11.00 часа.

 

                                  

                                               Председател:

 

 

                                                     Секретар: