П Р О Т О К О Л

 

Година 2020                                                                         Град Търговище

            Административен съд                                                         I касационен състав

на десети март                                                                    Година 2020                   

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                              Председател: Росица Цветкова

                                                                       Членове: Албена Стефанова                                                                                                 Иванка Иванова                         

 Секретар Стоянка Иванова

 Прокурор Драгомир Сяров

Сложи за разглеждане на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 136 от АПК в 10:09 часа, докладваното от съдия Албена Стефанова

 

КНАХД номер 11 по описа  за  2020 година.

На именното повикване в 10:09 часа се явиха:

 

Касаторът Комисия за финансов надзор, редовно призован, се представлява от гл. юрк. К. С., редовно упълномощен от преди и приет от съда.

Ответникът Булром-Глобъл груп" ЕООД , редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Търговище, редовно призовани се явява Зам.-окръжен прокурор Драгомир Сяров.

 

По даване ход на делото:

Юрк. С.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                                                          

                                                                       ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Докладва касационната жалба.

Докладва постъпилият по делото отговор на касационната жалба.

 

Юрк. С.: Поддържам жалбата. Представили сме доказателства към жалбата, които моля да бъдат приети. Те са във връзка с твърденията ни в касационната жалба, относно факта- кога дружеството е било наясно, че лицензът за застрахователно посредничество е в процес на отнемане, както и доказателства за връчване на пощенска пратка във връзка с решението, с което се отнема лиценза на дружеството.

Прокурорът: Жалбата е допустима. Да се приемат представените доказателства

 

По направените искания по доказателствата, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

Приема и прилага като доказателства:  известие за пощенска пратка №  R PS 1040 070RUB P и Протокол от 18.09.2017 г. по адм. дело № 6439/2017 г. на ВАС, седмо отделение.

 

Юрк. С.: Не соча други доказателства.

Прокурорът: Нямам искане по доказателствата. 

 

Съдът счете делото за изяснено от правна и фактическа страна, поради което

                                                                       ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 

Юрк. С.: Уважаеми Административни съдии, поддържам изцяло касационната жалба и всички наведени в нея доводи. Искам да обърна внимание на обстоятелството, че неправилно въззивният съд е счел, че не е спазен 3-месечният срок за издаване на АУАН, доколкото към датата на извършваната проверка на място не са били събрани достатъчно доказателства, че действително застрахователният посредник е извършвал възмездна дейност - застрахователно посредничество. Възможно е да се извършва безвъзмездна дейност, но когато дейността е безвъзмездна, тогава не се счита застрахователно посредничество. Законът изрично указва, че трябва да е възмездна за да се счита, по смисъла на чл. 5, ал. 1 застрахователно посредничество и да попада в условията на закона. Считам, че твърденията на управителя на дружеството и събраните на място документи не установяват подобна дейност. Най-ранната дата, на която такава информация е постъпила при актосъставителя е 27.11.2018 г., от която дата следва да се счита, че започва да тече 3-месечният срок. Моля, да ни бъде присъдено  юрисконсултско възнаграждение.

 

Прокурорът: Уважаеми Административни съдии, считам касационната жалба за неоснователна. Действително доводите, които са изложени в нея са обсъдени в атакуваното решение. Действително срокът, би следвало да се счита от датата на извършване на проверката, когато са били представени съответните писмени доказателства, а не че последващото събиране на допълнителни такива не прави нов срок за започване на административнонаказателно производство. Именно, само на това формално основание считам, че правилно въззивният съд е отменил атакуваното  наказателно постановление, без да се влиза в подробности, което е разработвано тук - по какъв начин е следвало да бъде известено дружеството и как е било известено за отнемане на лиценза за извършване на застрахователна дейност.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че в законния срок ще се произнесе с решение.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:13 часа.

 

Председател:

 

Секретар: