П Р О Т О К О Л

 

Година 2020                                                                         Град Търговище

            Административен съд                                                         I касационен състав

на десети март                                                                    Година 2020                   

В публично съдебно заседание в следния състав:

                                                              Председател: Росица Цветкова

                                                                       Членове: Албена Стефанова                                                                                                 Иванка Иванова                         

 Секретар Стоянка Иванова

 Прокурор Драгомир Сяров

Сложи за разглеждане на второ четене, с оглед разпоредбата на чл. 142, ал.1 от ГПК, във вр. с чл. 136 от АПК в 10:03 часа, докладваното от Председателя

 

КНАХД номер 15 по описа  за  2020 година.

На именното повикване в 10:03 часа се явиха:

 

Касаторът Т.Г.Н., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът докладва  постъпилите към делото молба с вх. № 450/09.03.2020 г. и писмени бележки с вх. № 451/09.03.2020 г. на Адм. съд гр. Търговище от процесуалния представител на касатора- адв. И.К..

 

Ответникът Регионална здравна инспекция - Търговище, редовно призован, се представлява от гл. юрк. П. А., редовно упълномощена от преди и прета от съда.

За Окръжна прокуратура гр. Търговище, редовно призовани се явява Зам.-окръжен прокурор Драгомир Сяров.

 

По даване ход на делото:

Юрк. А.: Да се даде ход на делото.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че няма процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

                                                          

                                                                       ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Докладва касационната жалба.

 

Юрк. А.: Оспорвам жалбата. Считам решението за правилно и законосъобразно. Не соча нови доказателства.

Прокурорът: Жалбата е допустима.  Нямам искане по доказателствата. 

 

Съдът счете делото за изяснено от правна и фактическа страна, поради което

                                                                       ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

 

Юрк. А.: Уважаеми Административни съдии, считам подадената касационна жалба за неоснователна, а решението постановено от Районен съд- Търговище за правилно и законосъобразно. В жалбата е посочено, че първоинстанционният съд неправилно възприема твърдението на административнонаказващия орган като достоверно, като такова отразено в актовете на органа, който има интерес да наложи санкция. Искам да кажа, че единствения интерес, който административнонаказващия орган има в случая  да наложи санкция, е това да следи за спазване на законите и наредбите в защита на обществените отношения във връзка с опазване на общественото здраве и това е единственият интерес, който един административнонаказващ орган има,  изпълнявайки своите функции възложени му със закон. В жалбата също е посочено, че са взети предвид (при постановяване на решението от районния съд) свидетелските показания на  свидетеля Пенчев, като същият е квалифициран в жалбата като външно независимо лице. Следва да имате предвид (посочено е в протокола), че  същият работи в заведението и това обстоятелство по никакъв начин не го прави независим, най-малкото защото потвърждаването на наказателното постановление би означавало, че той също е извършил нарушение по смисъла на чл. 218, ал. 2 от Закона за здравето (ЗЗ), като е допуснал тютюнопушене в стопанисван от него обект. Считам, че в хода на съдебното следствие пред районния съд, недвусмислено беше доказано, че мястото където е извършено нарушението, е било на закрито към момента на констатиране на нарушението. Органът издал наказателното постановление (НП) е компетентен за това. Посочени са достатъчно доказателства пред Районен съд гр. Търговище. Липсата на ЕГН и адрес на свидетеля, считам че не е съществено процесуално нарушение, тъй като по никакъв начин това не е осуетило защитата на нарушителя, както и съдебния процес, тъй като и двамата се явиха и дадоха свиите показания в Районен съд гр. Търговище. По отношение на претенциите по чл. 28 от ЗАНН, преценка за маловажност е направена  в НП, но дори и да не беше, следва да се има предвид, че съгласно чл. 57, това не е задължителен реквизит  и елемент от съдържанието на НП и считам, че това не опорочава същото. Предвид изложеното, моля да постановите решение, с което да потвърдите решението на Районен съд гр. Търговище и рекпективно НП.

 

Прокурорът: Уважаеми Административни съдии, считам касационната жалба за неоснователна. Не са допуснати сочените в нея съществени процесуални нарушения и във връзка с нарушения на материалния закон. Доказателствата са обсъдени в тяхната цялост и считам, че съдът е стигнал до безспорния извод, че е допуснато нарушение, т.е. – пушене в закрито помещение. Обсъдени са всички обстоятелства, които са били като възражения на лицето, което е привлечено към административнонаказателна отговорност (в настоящото производство- касационен жалбоподател). Не са налице и другите сочени нарушения относно прилагането на закона, евентуално за обсъждане по-подробно предпоставките на чл. 28 от ЗАНН, тъй като се касае за нарушение, което е санкционирано в минималния размер, поради което считам, че би следвало решението да бъде потвърдено изцяло.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че в законния срок ще се произнесе с решение.

 

ПРОТОКОЛЪТ изготвен в съдебно заседание, което приключи в 10:09 часа.

 

Председател:

 

Секретар: