Иванка Пенева Иванова

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

(Редактирана съгласно чл.17 ал.2, при спазване на Закона за защита на личните данни, за обявяване в Интернет)

Долуподписаният(ната): Иванка Пенева Иванова
(трите имена)

в качеството си на лице, заемащо публична длъжност:
съдия в Административен съд - Търговище
(изписва се институцията и заеманата длъжност)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Към датата на избирането /назначаването ми на длъжността:

имам участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество и дяловото или акционерното участие на лицето):
Акции в приватизационен фонд „Труд и капитал” от масовата приватизация.

развивам дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не;

съм управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не;

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането /назначаването ми на длъжността съм:

имал(а) участие в следните търговски дружества (посочва се името на търговското дружество):
Не;

развивал(а) дейност като едноличен търговец в следните области (посочва се името и предметът на дейност):
Не;

бил(а) управител или член на орган на управление или контрол на следните юридически лица с нестопанска цел, търговски дружества или кооперации:
Не;

3. Имам следните задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв. (посочва се размерът и видът на поетото задължение и данни за кредитора):
Потребителски кредит към „Райфайзен банк” ЕАД клон Търговище в размер на 7167,95 евро към 13.01.2009г.
Жилищен кредит към „Райфайзен банк” ЕАД клон Търговище в размер на 33100,71 лева към 13.01.2009г.


4. Имам сключени договори с еднолични търговци или юридически лица, които биха се оказали облагодетелствани от актовете или действията при изпълнение на правомощията и задълженията ми по служба (посочват се данни за работодателя или възложителя и сферата на дейност):
Не;

5. Свързани с мен лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, дейността на които би довела до възникване на конфликт на интереси, са:
Не;

6. Друга информация за частен интерес (посочва се всяка друга информация, която лицето сметне за необходимо):
Не;

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.
313 от Наказателния кодекс.

Дата: 20.01.2009г.     Декларатор: